Upovedomenie o začatí konania: "Úprava plochy na ul.Exnárovej".

Upovedomenie o začatí konania

29.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        , , v: 
OKRESNY URAD PRESOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
. ' -' ~-. . .. .-, ·~-: . . -
:. ' 
~"1,,,i•!y i'" L.~c: !.,, 
' 
Vaše číslo/zo dňa: Naše číslo: 
• 
OU-PO-OSZP3-20 18/041439-02/ZM 
Vec 
Úprava plochy na ul. Exnárovej 
-upovedomenie o 
začatí konania Pod!' a rozdel'ovníka 
Vybavuje: 
Ing. Zuzana Michniewiczová 
• 
• 
Prešov 08. IO. 2018 
Navrhovate!', Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, v zast. Ing. Andreou 
Turčanovou, primátorkou mesta, doručil dňa 03.10.2018 Okresnému úradu Prešov, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
(ďalej len 
"okresný úrad"), pod!' a 
§ 18 ods. 2 písm. d) a pod!' a § 29 ods. l písm. b) zákona č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
"Úprava plochy na ul.Exnárovej", vypracované pod!' 
a Prílohy č. 8a k zákonu. 
Okresný úrad ako príslušný orgán štátnej správy podl'a § podl'a § 
5 ods. l zákona 
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a§ 3 ods. l písm. e) zákona č. 180/2013 
Z.z. o 
organizácii miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektmých zákonov, § 3 
písm. 
k) a §56 písm. b) zákona, upovedomuje podl'a § 18 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov , že 
dňom doručenia 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 03.10.2018 začalo zisťovacie konanie pod!' a § 29 
zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej 
činnosti "Úprava plochy na 
ul.Exnárovej". 
Ako príslušný orgán Vám pod!' a 
§ 29 ods. 6 zákona, v súlade s § 
18 ods. 2 písm. d) 
zákona, ako povol'ujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu zasielame informáciu 
o oznámení o zmene navrhovanej 
činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva 
na adrese: 
http://www.enviroportal.sk/skleia/detailluprava-plochy-vnutrobloku-na-ul
-exnaroveipl80-
Žiadame dotknutú obec, aby podl'a § 29 ods. 8 zákona do troch pracovných dní po 
doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informovala verejnosť na svojom 
webovom sídle, ak ho 
má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde 
a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže 
verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. 
Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre 
verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. 
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 
činnosti podľa § 29 ods. 
9 zákona prosíme 
doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie 
mieru 
3, 080 Ol Prešov, najneskôr do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí 
písonmé stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Zároveň si 
dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: 
Zuzana.Michniewiczova@minv .sk 
Verejnosť môže doručiť na našu adresu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene 
navrhovanej 
činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií 
podľa § 29 ods. 8 zákona; písonmé stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej 
lehote doručené dotknutej obci. 
Príloha 
-oznámenie o zmene 
l • 
. ·"Y 
1Cif U_ 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
vedúci odboru 
Doručuje sa s prílohou: 
l. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
-
Doručuje sa bez prílohy: 
Povoľujúci orgán: 
l. Mestský úrad Prešov, stavebný úrad, Hlavná 73, 080 O l Prešov 
Rezminý 
orgán: 
l. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám.slobody 6, 810 05 
Bratislava 
Dotknutý 
orgán: 
l. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí rody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
úsek ŠVS, Nám.mieru 3, 080 O l Prešov 
2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek 
ŠSOO, Nám. mieru 3, 080 O l 
Prešov 
3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek 
ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 080 Ol 
Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠSOH, Námestie mieru 3, 080 O l 
Prešov 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 O I 
Prešov 
6. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiamická I, 
080 O I Prešov 
7. Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
8. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
9. Mesto Prešov, odbor dopravy a životného prostredia, Hlavná 73, Prešov 
Dotknutý samosprávny kraj: 
l. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)