Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnejsprávy - Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Rozhodnutie

04.04.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
odbor výstavby a bytovej politiky 
Námestie mieru 3 080 O l Prešov 
Číslo: OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK V Prešove 03.04.2018 
ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a 
bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako orgán štátnej správy, príslušný podl'a § 58 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ustanovenia§ 4 ods. l 
písm. 
b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe odvolaní 
, právne zastúpených 
JUDr. Martinom Salokom -advokátom, 
advokátska kancelária SITÁR&SALOKA, so sídlom Zvonárska 8, Košice a odvolania 
Združenia domových samospráv Bratislava, so sídlom Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 
OO Bratislava, v zastúpení Marcelom Slávikom, predsedom, (ďalej len "odvolatelia") 
preskúmal rozhodnutie mesta Prešov č. SÚ/1850/2017-
Tu zo dňa 05.01.2018 a rozhodol 
takto: 
Podl'a § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov 
zamieta 
odvolania a rozhodnutie mesta Prešov č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 
05.01.2018 potvrdzuje. 
Odôvodnenie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad"), vydalo dňa 
05.01.2018 rozhodnutie č. SÚ/1850/2017-Tu, ktorým podl'a § 39 a§ 39a zákona č. 50/1976 
Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a vykonávacích vyhlášok, rozhodlo o umiestnení 
stavby 
"Obchodné centrum FORUM Prešov", na pozemkoch parc. č. KN-C 3802/1, KN-C 
3802/2, 
KN-C 3802/3, KN-C 3802/6, KN-C 3802/9, KN-C 3802/12, KN-C 3802113, KN-C 
3802/14, KN-C 3802/15, KN-C 3802/17, KN-C 112, KN-C 114, KN-C 3648/1, KN-C 
3668/1, KN-C 3802/10, KN-C 9518, KN-C 9527, KN-C 9528/1, KN-C 9528/2, KN-C 
9528/3, KN-C 9528/4, KN-C 9528/5, KN-C 9546/1, KN-C 9546/11, KN-C 9546/21, KN-C 
9546/12, KN-C 9549, KN-C 9783, KN-C 9789/2, KN-E 3550, 
k. ú. Prešov, ako je zakreslené 
v 
Koordinačnej situácii, v mierke M=l:500, pre navrhovateľa spoločnosť Multi Veste 
Slovakia 
l, s.r.o., so sídlom Ventúrska 12, 811 Ol Bratislava, IČO 36 731 765, ako 
predchodcu 
spoločnosti OC PREŠOV, s.r.o., so sídlom Gorkého 205/3, Bratislava-mestská 
čast' Staré Mesto 811 Ol, IČO 36 731 765, v zastúpení spoločnosti JANJU, spol. s r.o., 
Hviezdoslavova 270, 
059 21 Svit, IČO 36 490 512. 
Proti tomuto rozhodnutiu podali odvolatelia, v zákonom stanovenej lehote, 
podľa § 54 
ods. 
l, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len "správny poriadok") odvolania, v ktorých uvádzajú: 
vo svojich samostatných odvolaniach zhodne uviedli, že: 
-predmetné rozhodnutie o umiestnení stavby 
je vydané pre navrhovateľa Multi Veste 
Slovakia 
l, s.r.o., Ventúrska 12, Bratislava, avšak takáto spoločnosť k termínu vydania 
predmetného rozhodnutia v obchodnom registri 
SR nie je zapísaná, t.j. neexistuje, čo 
považujú za zavádzanie zo strany stavebného úradu, 
-stavebný úrad vydal predmetné rozhodnutie o umiestnení stavby bez právoplatného 
a potrebného rozhodnutia o výrube drevín, 
čo je v rozpore s § l 03 ods. 6 zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov, 
-navrhované dopravné napojenie 
OC FORUM je kapacitne nevhodné a to bez rešpektovania 
príslušnej legislatívy a to najmä STN 
73 611 O/Z2 a STN 73 6102, na tieto a ďalšie závažné 
skutočnosti poukázal Ing. Pavel Titl vo svojom "Dopravno-inžinierskom posúdení 
dopravného riešenia 
OC FORUM Prešov" v mesiaci jún 2017, 
-v zmysle§ 3 ods. 5 správneho poriadku, správnemu orgánu vyplýva jednoznačná povinnosť, 
že rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci, 
že 
nakoľko sa v konaní vyskytli dve odlišné dopravno-inžinierske posúdenia, účastníci 
konania požadovali aby správny orgán zabezpečil tretí nezávislý dopravno-inžiniersky 
posudok, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil závery Ing. Titla, že stavebný úrad a ani odbor 
dopravy odborne spôsobilými osobami v oblasti dopravných stavieb nedisponujú, preto ich 
negovanie "Dopravno-inžinierskeho posúdenia dopravného riešenia 
OC FORUM Prešov", 
vypracovaného Ing. Titlom, považujú odvolatelia za neodborné a nekorektné, že stavebnému 
úradu bez kontrolného dokazovania neprináleží 
vyhodnocovať spomínané posúdenie 
dopravného riešenia, ktoré spracoval Ing. Titl, poukázali 
na rozsudky Vrchného súdu ČR 
a Najvyššieho súdu SR, z ktorých vyplýva, že správnemu orgánu, bez vykonania kontrolného 
odborného dokazovania zameraného na odstránenie rozporov už podaných odborných 
posudkov neprináleží 
vyhodnotiť odborný posudok za nesprávny a následne ho nahradiť 
vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky. 
Odvolatelia poukázali na 
§ 4 ods. l a § 3 ods. 2 správneho poriadku. 
ku svojím odvolaniam priložili 
"OC 
Forum Prešov -stanovisko k pripomienkam mesta Prešov k posúdeniu dopravného riešenia 
zo 
dňa 17.01.2018". 
Strana 2 zo 17 
, okrem už uvedeného v odvolaní poukázal 
na 
to, že v rozhodnutí o umiestnení stavby nie je uvedená úžitková ani predajná plocha; na 
vyjadrenie Dopravného podniku mesta 
Prešov, a. s. a na nedostatočné posúdenie hluku 
a namietal, že predmetný projekt z 
hľadiska dopravy a z pohľadu verejného záujmu je 
nedostatočne posúdený a vo viacerých ohľadoch v rozpore so STN, na úkor dopravnej 
priepustnosti lokality. 
, okrem už uvedeného v odvolaní poukázal 
na to, že stavebný úrad vydal územné rozhodnutie bez kladného stanoviska Okresného úradu 
Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii a popisuje z čoho to vyplýva, 
požadoval v dokumentácii 
doplniť dopravno-kapacitné posúdenie, ktoré konkretizoval 
a uvádza, že toto nebolo predložené Okresnému úradu 
Prešov, odboru cestnej dopravy a 
pozemných komunikácii, na základe ktorého by tento vydal nové kladné stanovisko bez 
pripomienky na jeho predloženie, požadoval 
doplniť textovú časť dokumentácie a za 
nedostatočnosť posúdenia považuje i to, že ním doložené "Dopravno-inžinierske posúdenie 
dopravného riešenia stavby 
OC FORUM Prešov", nebolo predložené na vyjadrenie všetkým 
dotknutým orgánom, t.j. Krajskému 
riaditeľstvu Policajného zboru v Prešove, Krajskému 
dopravnému inšpektorátu a Okresnému úradu 
Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, ale iba mestu 
Prešov, odboru dopravy a životného prostredia. 
, ako 
konateľ a spoločník spoločnosti MPL 
Real s.r.o., sídlo Jarková l, Prešov, IČO 45 467 013, v odvolaní uviedol, že navrhované 
riešenie dopravy je v rozpore s 
§ 4 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., pretože umiestnenie 
stavby nesmie 
zaťažovať a ohrozovať bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých 
pozemných komunikáciách a závažné nedostatky riešenia dopravy potvrdzuje aj dokument 
"Dopravno-inžinierske posúdenie dopravného riešenia 
OC Forum" od Ing. Pavla Titla, 
audítora 
bezpečnosti pozemných komunikácií. Ďalej uviedol, že mesto Prešov 
nekvalifikovane a neodborne posúdilo túto štúdiu a spochybnilo jej závery, pričom autor 
štúdie sa k týmto 
tendenčným záverom mesta písomne vyjadril a jednoznačne potvrdzuje 
budúcu 
neúnosnosť dopravy v lokalite výstavby tejto stavby, ako aj na priľahlých 
komunikáciách. 
, právne zastúpení 
JUDr. Martinom Salokom -advokát, Advokátska 
kancelária SITÁR 
& SALOKA so sídlom Zvonárska 8, 040 Ol Košice, v spoločnom odvolaní 
uviedli, že: 
-rozhodnutie 
je pre vážne formálne vady nevykonateľné a nepreskúmateľné, 
-správny orgán v napadnutom rozhodnutí v označení obchodného mena a sídla spoločnosti 
navrhovateľa pochybil, čím spôsobil, že pre prípad právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, 
sa toto stane 
nevykonateľným, pretože správny orgán v napadnutom rozhodnutí uvádza v 
označení navrhovateľa cit.: "Multi Veste Slovakia l, s.r.o., Ventúrska 12, 811 O l Bratislava, 
IČO 36 731 765, pričom z verejne dostupných a zapísaných údajov vedených na príslušnom 
obchodnom registri vyplýva, že 
spoločnosť navrhovateľa de facto ku dňu 09.11.2017 
neexistuje a rovnako tak z údajov zapísaných v príslušnom obchodnom registri vyplýva, že 
spoločnosť navrhovateľa k 09.11.2017 nemá ani svoje sídlo na adrese, ktorú v napadnutom 
rozhodnutí uvádza stavebný úrad, teda 
je nesporné, že osoba navrhovateľa ku dňu l 0.11.2017 
zmenila obchodný názov na OC Prešov, s.r.o., a rovnako tak je nesporné, že k tomu istému 
dňu došlo aj k zmene sídla spoločnosti na súčasné sídlo Gorkého 205/3, Bratislava-mestská 
časť Staré Mesto 811 O l, 
Strana 3 zo 17 
-je potrebné dodržiavať § 3 ods. 2, 4, 5, § 4 ods. l správneho poriadku, 
-za nedostatok v údaji 
poučenia považujú aj uvádzanie adresy pre podanie odvolania a to 
mesto Prešov, Jarkova 26, 
080 Ol Prešov, ale z obsahu napadnutého rozhodnutia je zrejmé, 
že správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal je mesto Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov, 
-napadnuté rozhodnutie považujú za arbitrárne, 
-v podkladoch pre vydanie rozhodnutia a to v záväznom stanovisku RÚVZ č. 20!6/02969-
05/B.l4-Mš, stanovisku MsÚ-OHAM/14483/2016 zo 
dňa 02.11.2016, stanovisku MsÚ-OD, 
ŽP a Ks, odd. D a ŽP č. 14567/2016 zo dňa 11.10.2016, boli nedôsledne a neodborne 
posúdené dopady stavby 
na pohodu bývania, zdravie obyvateľstva, riešenie dopravy v danej 
lokalite ako 
aj na architektonické a priestorové stvárnenie dotknutého územia, pričom 
uvedené námietky, podľa mienky odvolateľov, boli v napadnutom rozhodnutí nedostatočne 
alebo dokonca neboli vôbec zohľadnené, 
- v konaní o umiestnení stavby správny orgán nemal k dispozícii právoplatne rozhodnutie OÚ 
Prešov, odbor ŽP o výrube drevín a dodnes také právoplatne rozhodnutie absentuje, 
-správny orgán náležite nevyhodnotil vyjadrenie k predloženej dokumentácii z 
pohľadu 
hluku vypracované spoločnosťou AUDITOR s.r.o, Letná 40, 040 Ol Košice, prof. MVDr. Ján 
Venglovský, PhD., 
-správnym orgánom ostalo nepovšimnuté 
"OC FORUM PREŠOV -Dopravno-inžinierske 
posúdenie dopravného 
riešenia" -Technická správa vypracovaná P.T. INŽINIERING Košice, 
Ing. Pavol Ti 
ti z júna 2017, 
- v otázke hluku a navrhovaného dopravného riešenia sa stavebný úrad de facto obmedzil na 
postup 
podľa § 140b ods. 5 stavebného zákona, 
-došlo k porušeniu základného práva 
odvolateľov na spravodlivé konanie v zmysle článku 46 
ods. l Ústavy Slovenskej republiky, 
článku 36 ods. l Listiny základných práv a slobôd a 
článku 6 ods. l Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a k nezákonnosti 
spočívajúcej v porušení rovnosti strán a princípu právnej istoty, 
-stavebný úrad rozhodoval na podklade vlastných vnútorných pocitov, resp. niektorými 
právne významnými 
skutočnosťami sa nijako nezaoberal, 
-napadnuté rozhodnutie postráda základné obsahové náležitosti rozhodnutia ako takého, 
ktoré sú bližšie vyjadrené 
v§ 47 a nasl. správneho poriadku, 
-napadnuté rozhodnutie nezodpovedá požiadavkám obsiahnutým vo vyššie citovaných 
právnych predpisoch a z tohto dôvodu napadnuté rozhodnutie nie 
je spôsobilé prieskumu, či 
už zo strany účastníka konania alebo zo strany (opravného -odvolacieho) správneho orgánu. 
Združenie domových samospráv Bratislava, so sídlom Námestie SNP 
13, P. O. BOX 
218, 850 OO Bratislava v zastúpení Marcelom Slávikom -predsedom, v odvolaní uviedlo, že: 
-stavebný úrad zamietol námietku 
účastníkov konania o umiestnení kruhového objazdu bez 
toho, aby 
si overil splnenie podmienok pre odstupové vzdialenosti susedných stavieb s 
umiestňovanou stavbou, čím porušil ustanovenia vyhlášky, ktorou sa vykonáva stavebný 
zákon a bude tým narušená pohoda bývania 
odvolateľov, 
-stavebný úrad zamietol občiansko-právnu námietku podľa § 137 stavebného zákona o 
porušení kúpnej zmluvy 
č. 126/2006 medzi predávajúcim mestom Prešov a kupujúcim Multi 
Veste Czech Republic 4, s.r.o., 
čím porušil § 137 ods. 2 stavebného zákona, aj všeobecnú 
povinnosť zabezpečiť si úplne a presné podklady rozhodnutia podľa § 32 správneho poriadku, 
-stavebný úrad zamietol požiadavku 
účastníkov konania obstarať novú (kontrolnú) dopravnú 
štúdiu preukazujúcu 
skutočné dopravné vplyvy v dôsledku umiestnenej stavby OC FORUM, 
-stavebný úrad ignoroval odborný posudok prof. MVDr. Jána Venglovského, PhD. a 
spoločnosti Amec Foster Wheeler s.r.o., o neprípustnom prekročení predpísanej normovej 
hlukovej 
záťaže, 
Strana 4 zo 17 
-účastníci konania namietali nesprávny postup stavebného úradu, ktorý nepostupoval v 
súlade s 
§ 35 stavebného zákona, 
-stavebný úrad umiestnil stavby v rozpore s § l 03 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, hoci ho na 
to upozorňovali viacerí účastníci 
konania s poukázaním na čl. 6 ods. 4 Aarhurského dohovoru, 
účastníci konania namietali umiestnenie vzduchotechnických, klimatizačných 
a kondenzačných jednotiek, ktorým stavebný úrad nevyhovel, námietkou sa stavebný úrad 
zaoberal len z 
hľadiska ochrany zdravia pred hlukom; neriešil prípadný rozpor s pamiatkovou 
ochranou, kedy sa z 
hľadiska pamiatkovej ochrany vyžaduje aj také stvárnenie striech, ktoré 
nenarúša historickú pamiatkovú zónu, 
-stavebný úrad zamietol námietku účastníkov konania o nedodržaní záväzných regulatívov 
územného plánu mesta Prešov o 
30 % podiele zelene z výmery pozemku, pričom z 
odôvodnenia vyplýva, že z charakteru 
VZN ako právnej normy s nižšou právnou silou 
odvodzuje, že nemusí 
byť regulatív dodržaný, ak sa tak vyjadrí dotknutá obec ako 
územnoplánovaci dotknutý orgán, 
-stavebný úrad zamietol požiadavku na overenie súladu rozhodnutia s vydaným rozhodnutím 
zo zisťovacieho konania; námietka smerovala aj k overeniu, či sa jedná o totožnú činnosť, aká 
bola posúdená procesom ElA, alebo 
či nedošlo k zmene činnosti, ktorá mala tiež byť 
posúdená podľa zákona ElA č. 24/2006 Z. z., 
-stavebný úrad zamietol požiadavku na zohľadnenie požiadaviek viacerých účastníkov o 
zohľadnenie vyjadrení 24 architektov k projektu, 
-stavebný úrad neuviedol vo svojom rozhodnutí námietky a vyjadrenia účastníkov konania, 
ktoré vzniesli na ústnom pojednávaní 
dňa 30.11.2017 s poukazom na apelačnú zásadu. 
Odvolateľ navrhol opatrenia (dažďové záhrady, drenážna dlažba, zelené strechy) 
z dôvodu zohl'adnenia klimatických pomerov a uviedol svoju požiadavku na 
parčík, dažďové 
záhrady a drenážnu dlažbu z hl'adiska záujmov chránených osobitnými zákonmi. 
Stavebný úrad v súlade s 
§ 56 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania 
o podaných odvolaniach listom 
č. 2554/2018 zo dňa 15.02.2018 a určil im lehotu 7 dní na 
vyjadrenie sa k ich obsahu. K obsahu odvolaní sa nikto nevyjadril. 
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad o odvolaniach nerozhodol sám, predložil ich 
spolu 
so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu podl'a § 57 ods. 2 správneho poriadku 
listom 
č. B/2554/20 18-Tu. 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako príslušný 
odvolací orgán, preskúmal v súlade s § 59 ods. l správneho poriadku 
odvolaním napadnuté rozhodnutie a spisový materiál týkajúci sa veci v celom rozsahu, 
porovnal jeho výrok 
aj odôvodnenie so všeobecne záväznými a v tejto veci aplikovateľnými 
právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a správneho 
poriadku a zistil nasledovné: 
Navrhovateľ, spoločnosť Multi Veste Slovakia l, s.r.o., Ventúrska 12, 811 Ol 
Bratislava, IČO 36 731 765, v zastúpení spoločnosti JANJU, spol. s r.o., Hviezdoslavova 270, 
059 
21 Svit, IČO 36 490 512, podal dňa 03.11.2016 na stavebný úrad návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
"Obchodné centrum FORUM Prešov" na 
pozemkoch v 
k. ú. Prešov, členenej na stavebné objekty. Ide o nasledovné pozemky 
a stavebné objekty: 
SO Ol -OC FORUM, na pozemkoch parc. č. KN-C 3802/3, KN-C 3802/9, KN-C 3802/6, 
KN-C 3802/2, KN-C 3802/1, KN-C 3802112 k. ú. Prešov, 
Strana 5 zo 17 
-SO 04 -príprava územia -prekládky existujúcich inžinierskych sietí, 
-SO 05 -prípojka vody, na pozemkoch parc. č. KN-C 3802/14, KN-C 3802/15, KN-C 
9527, KN-C 9546/21 k. 
ú. Prešov, 
-SO 
06-požiarny vodovod, na pozemkoch parc. č. KN-C 9546/1 l, KN-C 9546/12, KN-C 
9783, KN-C 9789/2, KN-C 3802/14, KN-C 3802/6, KN-C 3802/17, KN-C 3802/1 
O, KN
C 9528/4 
k. ú. Prešov, 
-SO 
07-splašková kanalizácia, na pozemkoch parc. č. KN-C 3668/1, KN-C 9528/1, KN-C 
9528/2, KN-C 
3802/10, KN-C 3802/17 k. ú. Prešov, 
-SO 08 
-dažďová kanalizácia, na pozemkoch parc. č. KN-C 9528/2, KN-C 3802/1 O, KN-C 
3802/13 
k. ú. Prešov, 
-SO 
09-prípojka VN, na pozemkoch parc. č. KN-C 9546/1 l, KN-C 9546/12, KN-C 9549 
k. ú. Prešov, 
-SO 
l O -VN provizórna prípojka a provizórna TS, na pozemkoch parc. č. KN-C 9546/11, 
KN-C 9546/12 k. ú. 
Prešov, 
-SO 
ll -prípoj ka plynu, na pozemku parc. č. KN-C 9546/11 k. ú. Prešov, 
-SO 
12 -prípojka slaboprúdu, na pozemkoch parc. č. KN-C 3802/14, KN-C 9527, KN-C 
3802/10, KN-C 3802/15, KN-C 3802/12 k. ú. Prešov, 
-SO 
13 -verejné osvetlenie, na pozemkoch parc. č. KN-C 9527, KN-C 3802/10, KN-C 
3802/15, KN-C 9528/1, KN-C 9546/12, KN-E 
3550 k. ú. Prešov, 
-SO 
14-komunikácie a spevnené plochy, na pozemkoch parc. č. KN-C 9546/1, KN-C 
9546/11, KN-C 114, KN-C 9546/12, KN-C 112, KN-C 9783, KN-C 9789/2, KN-C 9518, 
KN-C 3802/12, KN-C 3802/14, KN-C 3802/15, KN-C 3802/1 7,KN-C 9527, KN-C 
3802/10, KN-C 9528/4, KN-C 9528/1, 
KN-C 9528/3, KN-C 9528/5, KN-C 9528/2 
k. ú. 
Prešov, 
-SO 
15 -drobná architektúra, 
-SO 16 -sadové úpravy. 
PS -prevádzkové súbory: 
-PS O l -trafostanica, 
-PS 02 -záložný zdroj, 
-PS 03 -výťahy a eskalátory. 
Stavebný úrad, po posúdení návrhu, oznámil 
podľa § 36 ods. l stavebného zákona 
oznámením 
č. B/1720112016-Tu zo dňa 14.11.2016 začatie územného konania dotknutým 
orgánom štátnej správy a 
účastníkom územného konania a na prerokovanie návrhu nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 12.12.2016. Účastníkov konania 
a dotknuté orgány stavebný upozornil, že námietky a pripomienky môžu 
uplatniť najneskôr 
na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Z ústneho pojednávania konaného dňa 12.12.2016 bola spísaná zapismca, ktorej 
prílohou 
je prezenčná listina, vyjadrenia účastníkov konania a osôb domáhajúcich sa 
postavenia 
účastníka konania, vyjadrenia orgánu územného plánovania mesta Prešov, v. z. 
MsÚ Prešov -odbor hlavného architekta mesta; mesta Prešov, v. z. MsÚ Prešov -odbor D, 
ŽP a KS, odd. dopravy a ŽP, ako prís!. cestného správneho orgánu pre miestne a účelové 
komunikácie; Krajského pamiatkového úradu Prešov, ako príslušného orgánu ochrany 
pamiatok; Okresného úradu 
Prešov, odboru starostlivosti o ŽP (ŠVS), ako prís!. orgánu na 
úseku ochrany vôd; mesta 
Prešov, v. z. MsÚ Prešov-odboru D, ŽP a KS, odd. KS-správcu 
verejnej zelene; Dopravného podniku mesta 
Prešov, a.s. Ľubotice -verejného dopravcu 
miestnej hromadnej dopravy. 
Strana 6 zo 17 
Vzhľadom k tomu, že námietky účastníkov konania vznesené na ústnom pojednávaní 
smerovali proti obsahu záväzných stanovísk dotknutých orgánov a to Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v 
Prešove č. 2016/02969-05/B.l4-Mš zo dňa 27.10.2016 
a Mesta Prešov, odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenia 
dopravy a životného prostredia 
č. ODŽPaKS-I4567/20I6 zo dňa I I .10.2016, stavebný úrad si 
postupom podľa § 140b ods. 5 stavebného zákona vyžiadal osobitnými listami od týchto 
dotknutých orgánov stanovisko k námietkam 
účastníkov konania a rozhodnutím 
č. B/1850/2017-Tu zo dňa 26.01.2017 územné konanie prerušil. 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií záväzným 
stanoviskom 
č. OU-PO-OCDPK-2017/013090-002 zo dňa 14.02.2017 (opravené listom 
č. OU-PO-OCDPK-2017/013090-004 zo dňa 19.06.2017, na 14.03.2017) potvrdil stanovisko 
mesta 
Prešov, odboru dopravy 
a životného prostredia. 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky stanoviskom č. OLP/2587/2017 zo 
dňa 07.04.2017 zmenil stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v 
Prešove č. 2016/02969-05/B.l4-Mš zo dňa 27.10.2016 v tom zmysle, že s návrhom na 
územné konanie predmetnej stavby 
"Obchodné centrum FORUM Prešov" vzhľadom na to, že 
aj z predloženej hlnkovej štúdie vyplynulo, že jej realizovaním dôjde k navýšeniu 
ekvivalentnej hladiny akustického tlaku, nie 
je možné z hľadiska ochrany verejného zdravia 
súhlasiť. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v stanovisku č. OLP/4925/2017 
zo dňa I 9.06.2017 uviedol, čo podľa jeho názoru má obsahovať záväzné stanovisko, ktoré 
vydá 
RÚVZ Prešov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove vydal dňa 
29.06.2017 záväzné stanovisko č. 2017/02348-04/B.14/Lš,Mš, v ktorom uviedol, že súhlasí 
s návrhom na územné konanie stavby za podmienky, že musia 
byť prijaté opatrenia na 
ochranu zdravia pred hlukom v životnom prostredí, ako 
súčasť návrhu na územné konanie 
stavby; 
súčasťou tejto stavby budú aj uvádzané technické opatrenia spoločnosti Proma s.r.o, 
Žilina a 
budú dodržané ustanovenia vyhlášky MZ 
SR č. 549/2007 Z. z. a č. 23 712009 Z. z .. 
Všetky tieto podmienky boli zapracované do projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie a podmienok pre umiestnenie stavby. 
V priebehu konania, 
účastníci konania predložili stavebnému úradu doplnenie k 
vzneseným námietkam: 
OC FORUM PREŠOV, Dopravno-inžinierske posúdenie dopravného riešenia, ktoré v júni 
2017 vypracoval Ing. Pavel Ti ti -PT INŽINIERING DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO 
A PROJEKTOVANIE, Trieda KVP lC, 040 23 Košice II; 
OC FORUM PREŠOV, Vyjadrenie sa k predloženej dokumentácii z pohľadu hluku, ktoré 
26.07.2017 vypracoval Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD-AUDITOR s.r.o., Letná 40, 
040 
O l Košice. 
Keďže uvedené posúdenie dopravného riešenia a vyjadrenie z pohľadu hluku 
spochybňovali správnosť dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebný úrad listom 
č. B/1850/20 17-Tu zo dňa 17.07.2017 zaslal tieto k vyjadreniu mestu Prešov, odboru dopravy 
a životného prostredia a osobitnými listami 
č. B/1850/2017-Tu zo dňa 04.09.2017 
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove a Okresnému úradu 
Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie. 
Mesto 
Prešov, odbor 
dopravy a životného prostredia vyjadrením 
č. ODŽP-2263/20 17 
zo dňa 17.08.2017 potvrdilo správnosť svojich doterajších stanovísk a uviedlo, že v rámci 
územného konania bola 
spracovateľmi projektovej dokumentácie doložená plnohodnotná 
dopravná štúdia, ktorá rieši celú problematiku dopravného napojenia 
OC FORUM, jeho 
dopravného dopadu a nutných vyvolaných stavebných úprav 
komunikačnej siete zasiahnutej 
stavbou a toto dopravné posúdenie poskytuje 
dostatočný podklad pre umiestnenie stavby. 
Strana 7 zo 17 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo svojom záväznom 
stanovisku 
č. OU-PO-OSZP3-2017/037085-08 zo dňa 23.10.2017 uviedol, že nezistil také 
skutočnosti v predloženom návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré by boli 
v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím zo 
zisťovacieho konania 
vydaného Okresným úradom 
Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
č. OU-PO-OSZP3-2016/028605-
211ZM zo dňa 17.08.2016 a požiadavkami odporúčanými v tomto rozhodnutí, ktoré bolo 
potrebné 
zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 
Navrhovateľ dňa 25.07.2017 doplnil projektovú dokumentáciu o odborné 
svetlotechnické posúdenie vplyvu navrhovanej stavby, vypracované Ing. Kristiánom 
Kondrášom, 
PhD. , 
v 04/2017. 
Stavebný úrad následne listom 
č. B/1850/20 17 zo dňa 03.11.2017 dal účastníkom 
konania možnosť v súlade s § 33 ods. 2 správneho konania oboznámiť sa s podkladmi 
rozhodnutia a 
súčasne nariadil opakované ústne pojednávanie na deň 30.11.2017. 
Z opakovaného ústneho pojednávania bola vyhotovená zápisnica, do ktorej stavebný 
úrad uviedol, že oboznámil 
účastníkov konania a prítomné dotknuté orgány Krajský 
pamiatkový úrad 
Prešov, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
zložka ochrany vôd, mesto 
Prešov, odbor dopravy a životného prostredia a orgán územného 
plánovania, mesto 
Prešov, odbor hlavného architekta mesta s podkladmi rozhodnutia 
a spôsobom ich získania. Cestný správny orgán a orgán územného plánovania na tomto 
opakovanom ústnom pojednávaní vyrozumel 
účastníkov konania s ich vyjadrením 
k predloženým podkladom. 
Súčasťou zápisnice je prezenčná listina a vyjadrenia účastníkov 
konania. 
Spisový materiál obsahuje: projektovú dokumentáciu 
č. 2843 z júla 2017; výpis z listu 
vlastníctva 
č. 6492, 13518, 14173, 16424, k. ú. Prešov; kópiu katastrálnej mapy č. 4764/2016; 
vyjadrenie Dopravného podniku mesta 
Prešov, a. s., č. 816/2016 zo dňa 12.04.20 16; 
vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s., č. 7241P0/119/PIS/2016 zo dňa l 1.04.2016, 
č. 13843/2016/5100131913 zo dňa 11.07.2016, č. 56185/BG/2016 zo dňa 28.09.2016 
a 
č. 25186/2017 zo dňa 28.1 1.20 17; rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru 
starostlivosti o životné prostredie 
č. OU-PO-OSZP3-2016/028605-15/ZM zo dňa 27.07.2016, 
č. OU-PO-OSZP3-20 16/028605-21/ZM zo dňa 17.08.2016 a č. OU-PO-OSZP3-
2017/025211-02 zo dňa 06.06.2017; záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu 
Prešov č. KPUP0-2016/15944-6/67292/0nf zo dňa 07.09.2016 a č. KPUP0-2016/20374-
8/84876/0nf zo dňa 04.11.2016; súhlas Ministerstva obrany SR č. ASMdpV-4-1 045/2016 zo 
dňa 19.09.2016; vyjadrenie 02 Slovakia, s.r.o. zo dňa 21.09.2016; vyjadrenie O. S. V. O. 
comp, a. s., č. 16_3/09/2016/MM zo dňa 16.09.2016 a č. 07 _116/1112017/GK zo dňa 
07.1 1.2017; vyjadrenie CondorNet, s.r.o., zo dňa 20.09.2016; vyjadrenie Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, Centrum podpory 
Prešov č. CPPO-OTS-20 16/001852-731 zo dňa 
21.09.2016 a č. CPPO-OTS-2016/001852-951 zo dňa 28.11.2016; vyjadrenie Technických 
služieb mesta 
Prešov, a.s., č. 1147/2016 zo dňa 22.09.2016; vyjadrenie Základne 
stacionárnych KIS 
č. ZaSKIS-71/2016-RÚKIS-V zo dňa 05.10.2016; vyjadrenie 
Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s., č. 86444/2016/0 zo dňa 27.09.2016 a č. 
98375/2016/0 zo dňa 02.1 1.2016; stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti 
o životné prostredie 
č. OU-PO-OSZP3-2016/0404195-02 zo dňa 28.09.2016; vyjadrenie 
Dopravného úradu Bratislava zo 
dňa 28.09.2016; vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru 
starostlivosti o životné prostredie 
č. OU-PO-OSZP3-2016/040241-02/0H zo dňa 19.09.2016 
a 
č. OU-PO-OSZP3-2016/040240-02/0H zo dňa 03.10.2016; vyjadrenie Slovak Telekom, 
a.s., 
č. 6611625732 zo dňa 03.10.2016, č. 6611712638 zo dňa 09.05.2017 a č. 6611730331 
Strana 8 zo 17 
zo dňa 06.11.2017; vyjadrenie Slovane!, a. s., č. 272-16/oDSaTR/Vo zo dňa 05.10.2016 a č. 
326-16/oDSaTR/Vo zo dňa l 0.11.20 17; vyjadrenie spoločnosti MICHLOVSKY, spol. s r.o., 
č. KE-1755/2016 zo dňa 06.10.2016 a č. KE-214112017 zo dňa 21.11.2017; vyjadrenie 
SPRA VBYTKOMFORT, a.s., zo dňa 11.10.2016; vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s., š. 
TD/KS/5144/2016-Uh zo dňa 25,10,2016; stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru 
krízového riadenia 
č. OU-PO-OKRl-2016/040545-02 zo dňa 29.09.2016; vyjadrenie 
Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
č. OU-PO
OCDPK/20 16/040734-002 
zo dňa 03.11.20 16; stanovisko Mestského úradu v Prešove, 
odboru správy majetku 
č. OSMM/16925/20 16 zo dňa 04.1 1.20 16; stanovisko Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove č. KRHZ-PO-OPP-693-6/20 16 zo dňa 
07.11.2016; záväzné stanovisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove č. KRPZ
PO-KDI-65-554/2016 zo dňa 12.12.2016, č. KRPZ-PO-KDI-15-014/2017 zo dňa 12.01.2017 
a č. KRPZ-PO-KDI-15-227/2017 zo dňa 19.07.2017; vyjadrenie UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., zo dňa 09.11.2017. 
Následne stavebný úrad vydal dňa 05.01.2018 rozhodnutie č. SÚ/1850/2017-Tu, 
ktorým 
podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, rozhodol 
o umiestnení stavby 
"Obchodné centrum FORUM Prešov", na pozemkoch parc. č. KN-C 
3802/1, KN-C 3802/2, KN-C 3802/3, KN-C 3802/6, KN-C 3802/9, KN-C 
3802112, KN-C 
3802/13, KN-C 
3802114, KN-C 3802/15, KN-C 3802/17, KN-C 112, KN-C 114, KN-C 
364811, KN-C 3668/1, KN-C 3802/1 O, KN-C 9518, KN-C 9527, KN-C 9528/1, KN-C 
9528/2, KN-C 9528/3, KN-C 9528/4, KN-C 9528/5, KN-C 9546/1, KN-C 9546/11, KN-C 
9546/21, KN-C 
9546112, KN-C 9549, KN-C 9783, KN-C 9789/2, KN-E 3550, k. ú. Prešov, 
ako 
je zakreslené v Koordinačnej situácii v mierke M=l :500, pre navrhovateľa spoločnosť 
Multi Veste Slovakia l, s.r.o., so sídlom Ventúrska 12, 811 Ol Bratislava, IČO 36 731 765, 
ako predchodcu 
spoločnosti OC PREŠOV, s.r.o., so sídlom Gorkého 205/3, Bratislava -
mestská 
časť Staré Mesto 811 Ol, IČO 36 731 765, v zastúpení JANJU, spol. s r.o., 
Hviezdoslavova 
270, 059 21 Svit, IČO 36 490 512. Stavebný úrad do podmienok rozhodnutia 
zapracoval všetky požiadavky a podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých 
orgánov. Námietkarni 
účastníkov konania sa stavebný úrad v konaní zaoberal a v rozhodnutí 
o nich rozhodol s riadnym odôvodnením. 
K postupu stavebného úradu odvolací orgán uvádza: 
Podľa § 35 ods. l stavebného zákona, územné konanie sa začína na písomný návrh 
účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží 
dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou 
oprávnenou osobou a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. 
V návrhu sa uvedie 
zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako 
účastníci konania 
a sú 
navrhovateľovi známi. 
Navrhovateľ predloží návrh na územné konanie spolu s dokladmi a dokumentáciou. 
Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia je obligatórne určený v ustanovení § 3 ods. 
l vyhlášky 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Navrhovateľ podal dňa 03.11.2016 na stavebný úrad návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby 
"Obchodné centrum FORUM Prešov" spolu s dokladmi 
a predpísanou dokumentáciou tak, ako mu to ukladá 
§ 35 stavebného zákona, ktorým začalo 
územné konanie o predmetnej stavbe. 
Podľa § 36 ods. l, 4 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie územného 
konania dotknutým orgánom a všetkým známym 
účastníkom a nariadi ústne pojednávanie 
Strana 9 zo 17 
spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a 
pripomienky môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne 
neprihliadne. Stavebný úrad oznámi 
začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je 
žiadosť o územné rozhodnutie úplná. Začatie územného konania o umiestnení liniovej stavby 
alebo v odôvodnených prípadoch 
aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o 
ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad 
účastníkom 
územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
verejnou vyhláškou 
aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 
Stavebný úrad 
je povinný vykonať oznámenie o začatí územného konania a zároveň 
určuje lehotu, do ktorej môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatňovať svoje 
pripomienky. Ide o 
koncentračnú zásadu konania, ktorá znamená, že námietkami, ktoré si 
účastník neuplatnil v prvostupňovom konaní bez zavinenia stavebného úradu sa odvolací 
orgán nezaoberá. 
Stavebný úrad splnil svoju zákonnú 
povinnosť a oznámením č. B/1720 112016-Tu zo 
dňa 14.11.2016 oznámil podľa § 36 ods. l stavebného zákona začatie územného konania, 
v ktorom 
účastníkov konania upozornil na koncentračnú zásadu územného konania. 
Podľa§ 37 ods. l stavebného zákona, podkladom pre vydanie územného rozhodnutia 
sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady 
podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu 
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä 
skutočnosti získané 
vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom 
zisťovaní. 
Podľa§ 37 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z 
hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi 
podľa odseku l a 
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, 
či vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s 
obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú 
hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky 
bezpečnosti práce a technických zariadení, 
dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí 
iným orgánom. 
Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí 
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie 
účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v 
rozpore 
so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 
Mesto Prešov má platný územný plán mesta schválený mestským 
zastupiteľstvom uzn. 
č. 811995 zo dňa 30.01.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorého záväzná časť bola 
vyhlásená 
VZN č. 5/2013 v znení zmeny vyhlásenej VZN č. 11/2013 a č. 5/2017. Navrhovaná 
stavba -objekt 
SO O l -OC FORUM je umiestnená na pozemkoch, ktoré sa pod!' a grafickej 
časti záväzného výkresu č. 2. Funkčné využitie plôch, nachádzajú na ploche s funkčným 
využitím občianske vybavenie a pod!' a záväzného výkresu č. 3 Výkres regulatívov funkčných 
plôch, sa pozemky nachádzajú v regulačnom bloku C. 3. Pod!' a projektovej dokumentácie ide 
o stavbu vyššej 
občianskej vybavenosti v centrálnej časti mesta. Podľa základných údajov 
charakterizujúcich navrhovanú stavbu, uvedených v projektovej dokumentácii pre územné 
rozhodnutie, sú podmienky podielu zelene dodržané. 
Vychádzajúc z uvedeného, navrhovaná stavba 
je v súlade s územným plánom mesta 
Prešov, 
čím je splnený základný predpoklad pre jej navrhované umiestnenie v území. 
Strana 10 zo 17 
Stavebný úrad posúdil návrh z hľadísk uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona 
a to na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní, 
chrániacich verejný záujem práve vo 
vzťahu k týmto hľadiskám. Ich stanoviská neboli 
záporné ani protichodné, z 
čoho vyplynulo, že navrhovaná stavba týmto hľadiskám vyhovuje. 
Podľa § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné 
právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo 
rozhodnutie o využití územia 
vydať Jen vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok 
vyvlastniť. 
Navrhovateľ k pozemkom, na ktorých sa má navrhovaná stavba umiestniť predložil 
listy vlastníctva, ktorými preukázal vlastnícke právo a k tým, ku ktorým nemá vlastnícke 
právo predložil súhlas vlastníka s umiestnením navrhovanej stavby. 
Podľa§ 39a ods. l, 2 stavebného zákona, rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje 
stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, 
určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. 
Umiestnenie stavby sa 
vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. V podmienkach na 
umiestnenie stavby sa 
určia požiadavky a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie 
starostlivosti o životné prostredie, b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a 
architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a 
polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na 
výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a 
orientácie, 
na napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, 
na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane 
požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch, c) vyplývajúce z chránených 
častí krajiny 
alebo z ich blízkosti, d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 
Stavebný úrad následne po posúdení podaného návrhu z 
hľadísk uvedených v § 37 
stavebného zákona, vydal rozhodnutie, ktorým navrhovanú stavbu umiestnil s tým, že 
v rozhodnutí 
určil podmienky na splnenie požiadaviek podľa § 39a stavebného zákona 
a rozhodol o námietkach 
účastníkov konania. 
K námietkam 
odvolateľov odvolací orgán uvádza: 
Dôvody odvolaní sú totožné s námietkami vznesenými 
účastníkmi konania v rámci 
konania o umiestnení stavby. Stavebný úrad sa námietkami riadne a podrobne zaoberal 
a rozhodol o nich v rozhodnutí s odôvodnením, s ktorým sa odvolací orgán 
stotožňuje. 
O námietkach smerujúcich voči záväzným stanoviskám dotknutých orgánov konal tak, ako 
mu to ukladá zákon a to postupom 
podľa§ 140b stavebného zákona. 
Podľa § 53 správneho poriadku, proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník 
konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník 
konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. 
Účastník konania môže napadnúť neprávoplatné rozhodnutie, tzv. riadnym opravným 
prostriedkom, právnym prostriedkom, ktorým disponuje, odvolaním. 
Pri podávaní odvolania 
musí 
byť rešpektovaná koncentračná zásada územného konania, správny orgán má prihliadať 
len na námietky uplatnené do lehoty určenej stavebným úradom. 
Účastník v podanom odvolaní musí preukázať subjektívnu ujmu, ktorá má byť 
dôsledkom vydaného rozhodnutia a táto musí vyplývať nie zo všeobecných tvrdení 
odvolateľa, ale z ním predložených, resp. označených dôkazov. 
Odvolací orgán poukazuje na to, že 
súčasťou odvolaní odvolateľov nie sú žiadne 
Strana ll zo 17 
konkrétne dôkazy preukazujúce prítomnosť zákormých dôvodov pre určenie nezákonnosti 
napadnutého rozhodnutia. Odvolatelia uvádzajú dôsledky vydaného rozhodnutia o umiestnení 
stavby 
"Obchodné centrum FORUM Prešov", ktoré sa nijako nedotýkajú ich konkrétnych 
subjektívnych práv a záujmov. 
V podaných odvolaniach neboli uvedené dôkazy preukazujúce 
zásah do subjektívnych práv a povirmosti jednotlivých odvolatel'ov. 
Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením 
sp. zn. II. ÚS 22/02 zo dňa 06.03.2002 
odmietol z dôvodu zjavnej neopodstatnenosti ústavnú sťažnosť v časti o porušení základného 
práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním 
do súkromného a rodinného života 
upraveného v 
čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 8 ods.! Dohovoru o ochrane 
l'udských práv a základných slobôd, ako 
aj základného práva na priaznivé životné prostredie 
upraveného v 
čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím o umiestnení stavby. 
Uznesenie odôvodnil tým, že rozhodnutím o umiestnení stavby nemôže reálne 
dôjsť 
k porušeniu práva na priaznivé životné prostredie, pretože z charakteristiky rozhodnutia 
o umiestnení stavby vyplýva, že ide o rozhodnutie, ktorým sa stavba priamo nerealizuje 
(k jej 
realizácií dochádza na základe stavebného povolenia 
-osobitného rozhodnutia vydaného 
v 
stavebnom konaní, resp. na základe ohlásenia stavebnému úradu v 
určitých zákonom 
ustanovených prípadoch). Taktiež uviedol, že rozhodnutie o umiestnení stavby reálne 
nezasahuje do narušenia práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním 
do súkromného 
a rodirmého života, vytvára sa ním len právny základ pre rozhodnutie o realizácii stavby, ku 
ktorej môže, ale nemusí v budúcnosti 
dôjsť. Vyplýva to aj z časovej platnosti rozhodnutia 
o umiestnení stavby. 
Podl'a § 17 ods. l správneho poriadku, účastníci konania, ich zákormí zástupcovia a 
opatrovníci sa môžu 
dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. 
Správny poriadok 
umožňuje, aby sa procesne spôsobilá osoba na účely konkrétneho 
správneho konania dala 
zastupovať inou právnickou alebo fyzickou osobou, s ktorou uzavrela 
dohodu o plnomocenstve pod!' a osobitného predpisu. 
Navrhovate!', 
spoločnosť Multi Veste Slovakia l, s.r.o., so sídlom Ventúrska 12, 811 
Ol Bratislava, IČO 36 731 765, v celom konaní vystupuje v zastúpení spoločnosťou JANJU, 
spol. s r.o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, IČO 36 490 512. 
Zmena v názve a sídle spoločnosti navrhovate!' a na spoločnosť OC PREŠOV, s.r.o., so 
sídlom Gorkého 205/3, Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 Ol, IČO 36 731 765, nemá 
vplyv na meritum veci. 
Pre správne konanie je dôležitá osoba, ktorá zastupuje navrhovatel'a, 
pretože táto 
je nositel'om jeho procesných práv a povirmostí v správnom konaní. Akékol'vek 
zmeny týkajúce sa obchodných 
spoločností pri zmluvnom zastúpení, sú zmenami medzi 
osobou splnomocnitel'a a jeho právneho zástupcu, preto námietky od 
vo late!' ov týkajúce sa 
zmeny 
spoločnosti navrhovate!' a, sú právne irelevantné a nespôsobia nevykonatel'nosť 
napadnutého rozhodnutia. 
V danom prípade došlo iba k zmene názvu a sídla navrhovatel'a s tým, že identifikačné 
číslo organizácie (IČO) ostalo nezmenené. 
Pri tejto námietke je potrebné poukázať na ustanovenie § 40 ods. 4 stavebného zákona, 
podl'a ktorého je územné rozhodnutie záväzné 
aj pre právnych nástupcov navrhovatel'a a 
ostatných 
účastníkov územného konania. 
Podl'a § 47 ods. 4, 5 správneho poriadku, poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje 
údaj, 
či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej 
lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie 
podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či 
rozhodnutie možno preskúmať súdom. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj 
orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby 
a názov právnickej osoby. Rozhodnutie musí 
mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, 
Strana 12 zo 17 
priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe 
podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú 
pečiatku a podpis, ale je správnym orgánom autorizované podľa osobitného predpisu o 
elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu 
ustanoviť ďalšie 
náležitosti rozhodnutia. 
Podľa § 117 ods. l stavebného zákona, stavebným úradom je obec. Pôsobnosť 
stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. 
Stavebným úradom 
je mesto Prešov so sídlom Hlavná 73, Prešov, ktorý je správnym 
orgánom, a ktorého 
označenie je obligatórnou náležitosťou v písomnom vyhotovení 
rozhodnutia. 
Poučenie je formálnou náležitosťou a stavebný úrad poučil účastníkov konania 
o možnosti 
podať odvolanie na adrese stavebného úradu, Jarková 26, Prešov. Uvedenie 
rôznych adries nespôsobuje 
zmätočnosť vydaného rozhodnutia, o čom svedčí aj skutočnosť, 
že odvolatelia využili možnosť podania odvolania a podali ich včas a na určenú adresu. 
Podľa § 126 ods. l stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka 
záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia 
ľudu, o utváraní a ochrane zdravých 
životných podmienok, vodách, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o štátnej ochrane prírody, 
o požiarnej ochrane, o vplyvoch na životné prostredie, o pozemných komunikáciách, o 
civilnej ochrane, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu 
podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov. 
Podľa § 140b ods. l stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa 
tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, 
uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko 
upravený v osobitnom predpise. 
Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní 
podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými 
stanoviskami nemôže 
rozhodnúť vo veci. 
Podľa § 6 ods. l vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu a všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu 
a orientácie, vzájomné odstupy stavieb musia 
spÍňať požiadavky urbanistické, 
architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a 
podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej 
bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na 
denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia 
umožňovať 
údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia 
a 
činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. 
Vplyv navrhovanej stavby na okolitú zástavbu je z objektívneho hľadiska možno 
posúdiť na základe vyjadrení dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní, ktoré sa v 
konaní podl'a stavebného zákona k predloženej projektovej dokumentácii vyjadrujú práve z 
uvedených 
hľadísk. 
K námietkam týkajúcim sa dopravného napojenia, hlukovej záťaže, záväzných 
stanovísk, odstupových vzdialeností a pohody bývania odvolací orgán uvádza, že v priebehu 
konania boli doložené záväzné stanoviská príslušných dotknutých orgánov chrániacich 
záujmy 
podľa § 126 ods. l stavebného zákona. Stanoviská dotknutých orgánov neboli 
záporné, ale uvádzali sa v nich podmienky, ktoré boli zapracované do podmienok pre 
umiestnenie stavby. Nie 
je v pôsobnosti stavebného úradu ani odvolacieho orgánu 
spochybňovať kladné záväzné stanoviská príslušných dotknutých orgánov, ktoré chránia 
verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad v územnom konaní má posúdiť 
návrh predovšetkým z hl'adiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného 
opatrenia v území a jeho dôsledkov a následne 
aj na základe kladných záväzných stanovísk 
jednotlivých dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podl'a osobitných predpisov. 
Strana 13 zo 17 
Po preskúmaní spisového materiálu bolo zistené, že navrhovanou stavbou nebude ohrozený 
verejný záujem, život a zdravie osôb ani životné prostredie, 
čo vyplýva zo záväzných 
stanovísk dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní, ktoré z 
hľadísk nimi sledovaných 
záujmov 
podľa osobitných predpisov chránia verejné záujmy a z ktorých všetky vyplývajúce 
požiadavky a opatrenia stavebný úrad 
má zahrnúť a aj zahrnul v rozhodnutí do podmienok pre 
umiestnenie stavby a projektovú prípravu. 
Stavebný úrad 
si zaobstaral stanoviská dotknutých orgánov, ktoré vyplynuli aj z 
námietok, resp. požiadaviek 
účastníkov konania a dotknutých orgánov, aby slúžili ako 
podklad (dôkaz) o tom, že navrhovanou stavbou nebude dotknutý verejný záujem. 
Podľa § 47 ods. l, 2, 3 správneho poriadku, rozhodnutie musí obsahovať výrok, 
odôvodnenie a 
poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým 
účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s 
uvedením ustanovenia právneho predpisu, 
podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie 
o povinnosti 
nahradiť trovy konania. Pokia!' sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania 
povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než 
ustanovuje osobitný zákon. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré 
skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení 
dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých 
rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami 
účastníkov konania a s ich 
vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 
Podl'a 
§ 39 ods. l stavebného zákona, v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad 
územie na navrhovaný 
účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v 
území, najmä súlad s 
cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia 
jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým 
starostlivosť o životné 
prostredie 
včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o 
námietkach 
účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených 
prípadoch stavebný úrad môže 
vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej 
dokumentácie alebo jej 
časti; podl'a nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa 
musia 
zahrnúť do stavebného povolenia. 
Napadnuté územné rozhodnutie obsahuje všetky formálnoprávne náležitosti podl'a 
správneho poriadku, vo výroku sú uvedené všetky podstatné náležitosti predmetu tohto 
územného konania, 
jednoznačne je vymedzené územie, ktoré je vyznačené aj v grafickej časti 
rozhodnutia, overenej stavebným úradom a tvorí jeho nedelitel'nú súčasť. Stavebný úrad 
rozhodnutím umiestnil stavbu 
"Obchodné centrum FORUM Prešov", určil podmienky pre 
umiestenie stavby a projektovú prípravu, rozhodol o všetkých námietkach 
účastníkov konania 
a svoje rozhodnutie náležite odôvodnil. 
Podl'a 
§ 45 ods. l písm. a) stavebného zákona, vybrané činnosti, ktorých výsledok má 
vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe 
(ďalej len "vybrané činnosti vo výstavbe"), 
sú projektová činnosť. 
Pod!' a § 45 ods. 2 stavebného zákona, projektovou činnosťou sa rozumie 
a) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 
b) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, 
c) vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane 
statických a dynamických 
výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického 
hodnotenia. 
K námietke odvolatel'ov, že projektová dokumentácia nebola správne vypracovaná 
z viacerých hl'adísk uvádzame, že projektová dokumentácia 
je vypracovaná oprávnenou 
osobou -autorizovaným stavebným inžinierom tak, ako to ukladá § 
45 stavebného zákona. 
Strana 14 zo 17 
Projektant podľa § 46 stavebného zákona vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za 
správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant 
vypracovaného projektu stavby zodpovedá 
aj za jeho realizovateľnosť a je verejnoprávnym 
prvkom, ktorý zodpovedá za plnenie požiadaviek verejných záujmov 
voči stavebnému úradu, 
obci, dotknutým orgánom štátnej správy a požiadaviek na odborný výkon 
činnosti voči 
verejnoprávnym profesiovým komorám a zmluvným partnerom stavebníka. 
K projektovej dokumentácii sa vyjadrovali dotknuté orgány z nimi sledovaných 
hľadísk, ktoré nenamietali jej nesprávnosť. Požiadavke jej doplnenia navrhovateľ vyhovel 
a projektovú dokumentáciu doplnil. Nie 
je v pôsobnosti stavebného úradu, ani odvolacieho 
orgánu 
zasahovať projektantovi do jeho projekčnej činnosti z hľadiska technicko
konštrukčného riešenia predmetnej stavby. 
K námietke 
odvolateľov týkajúcej sa kúpnej zmluvy medzi mestom Prešov 
a 
spoločnosťou Multi Veste Czech Republic 4, s.r.o., uvádzame, že nie je v pôsobnosti 
stavebného úradu ani odvolacieho orgánu 
skúmať formálno-právnu stránku kúpnych zmlúv. 
Stavebný úrad skúma predložené doklady a z nich vyplývajúce vlastnícke 
vzťahy len 
z 
hľadiska potrieb pre územné konanie vo vzťahu ku § 38 stavebného zákona, nie je 
oprávnený 
skúmať, či doklad má náležitosti podľa osobitných právnych predpisov, tieto 
skutočnosti je príslušný posúdiť len súd. Nie je v pôsobnosti stavebného úradu skúmať ani 
spôsob nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnostiam dotknutým stavbou. Stavebný úrad sa 
vlastníckymi 
vzťahmi k pozemkom navrhovateľa na umiestnenie predmetnej stavby 
z 
hľadiska § 38 stavebného zákona zaoberal s tým, že zistil, že predloženým listom 
vlastníctva 
navrhovateľ preukázal svoje vlastníctvo a súčasne bol doložený súhlas vlastníka 
ostatných pozemkov, na ktorých bude umiestnené pripojenie na dopravné a technické 
vybavenie územia. 
Navrhovaná stavba 
spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 4 7 
stavebného zákona, projektová dokumentácia bola vypracovaná oprávnenou osobou a 
navrhovanou stavbou nebude ohrozený verejný záujem, život a zdravie osôb, životné 
prostredie ani požiarna ochrana. 
Projektová dokumentácia obsahovo zodpovedá 
§ 3 ods. 4 vyhlášky MŽP SR 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a taktiež 
zodpovedá vyhláške MŽP 
SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
K navrhovanej stavbe sa vyjadrili jednotlivé príslušné dotknuté orgány. Ich vyjadrenia 
neboli záporné ani protichodné a podmienky z nich plynúce boli zapracované 
do podmienok 
rozhodnutia. 
Odvolatelia namietajú vydanie územného rozhodnutia bez nutného rozhodnutia 
o povolení výrubu drevín k 
čomu uvádzame, že správny orgán v územnom konaní nemá 
zákonný podklad, na základe ktorého by mohol od 
navrhovateľa žiadať predloženie 
právoplatného rozhodnutia, ktorým mu bol vydaný súhlas s výrubom drevín a ani zákonný 
podklad, na základe ktorého by mu mohol takúto 
povinnosť uložiť. Podľa článku 2 ods. 3 
Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno 
nútiť, aby konal, čo zákon neukladá. Aj 
povinnosti možno právnickým či fyzickým osobám ukladať len na základe zákona a v jeho 
medziach, 
čo vyplýva z článku 13 Ústavy Slovenskej republiky. Správny orgán si v územnom 
konaní zadovážil stanoviská dotknutých orgánov 
aj v oblasti ochrany prírody a krajiny, resp. 
ochrany životného prostredia, ktoré boli súhlasné a z podkladov k územnému rozhodnutiu 
vyplynulo, ktoré dreviny bude potrebné 
vyrúbať v súvislosti s umiestnením danej stavby. 
Strana 15 zo 17 
Rozhodnutie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a krov č. ODaŽP/139/73/3/2017 zo 
dňa 28.11.2017 bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti 
o životné prostredie 
č. OU-PO-OSZP3-2018/009169-02/Sa zo dňa 07.02.2018, ktoré 
nadobudlo 
právoplatnosť dňa 14.02.2018 a vykonateľnosť dňa 15.02.2018. 
Podľa § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byť vydané v súlade so zákonmi a 
ostatnými právnymi predpismi, musí ho 
vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo 
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 
Predmetné rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci, bolo vydané v 
súlade 
so zákonom a vydal ho orgán na to príslušný. 
Okresný úrad 
Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy nezistil v napadnutom rozhodnutí ani v konaní, ktoré mu predchádzalo 
také· 
nedostatky, pre ktoré by sa rozhodnutie muselo považovať za nesprávne a muselo sa preto 
zmeniť alebo zrušiť. Dospel k záveru, že umiestnenie navrhovanej stavby nie je v rozpore s 
príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a ostatnými súvisiacimi predpismi. 
Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené 
vo výroku tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 
k o n e č n é a nie je možné proti nemu podať 
odvolanie. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
Ing. Andrea Marcinko vá 
vedúca odboru 
Rozhodnutie sa 
doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením 
po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 Ol 
Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov "Úradná 
tabuľa" a na úradnej tabuli mesta Prešov a na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené. 
Na vedomie: 
O l. JANJU, spol. s r.o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, IČO 36 490 512, 
02. Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, odbor hlavného architekta mesta, Jarkova 24, Prešov, 
03. 
Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, odbor dopravy, ŽP, odd. dopravy a ŽP, Jarkova 24, 
Prešov -prís!. cestný správny orgán, 
04. Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, odbor dopravy, ŽP, odd. dopravy a ŽP, Jarkova 24, 
Prešov -príslušný orgán ochrany ŽP, 
Strana 16 zo 17 
05. Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, organizačný odbor, odd. KS, Jarkova 24, Prešov -
správca mestskej zelene, 
06. Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, odbor SMM, odd. mestského majetku, Jarkova 24, 
Prešov, 
07. 
VVS a. s., Závod Prešov, Kúpeľná 3, Prešov, 
08. Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, Prešov, 
09. 
SPP-Distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 
l O. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
ll. Správa a zimná údržba prešovských ciest, spol. s r. o., Pionierska 24, Prešov, 
12. KR PZ SR, Krajský dopravný inšpektorát Prešov, Pionierska 33, Prešov, 
13. UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, Košice, 
14. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, P.O.BOX 120, Prešov, 
15. Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava, 
16. 
MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
17. Centrum podpory MV SR, oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, Prešov, 
18. Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice, 
19. O.S.V.O.comp., a.s., Strojnícka 18, Prešov, 
20. UPC BROAD BAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 OO Bratislava, 
21. KR 
HaZZ, Požiarnická l, Prešov, 
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého 5, Prešov, 
23. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ElA), Námestie mieru 3, Prešov, 
24. Okresný 
úrad 
Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OPa TK), Námestie mieru 3, Prešov, 
25. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS), Námestie mieru 3, Prešov, 
26.0kresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH), Námestie mieru 3, Prešov, 
27. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OO), Námestie mieru 3, Prešov, 
28. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, Prešov, 
29. Okresný 
úrad 
Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova IO, Prešov, 
30. 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, Prešov, 
31. Technické služby mesta Prešov, a. s., Bajkalská 33, Prešov, 
32. Ing. Renáta Fedorčíková, predseda VMČ č. 4, poslanecká schránka, 
33. Mesto 
Prešov, stavebný úrad, Jarkova 26, Prešov (ku žiadosti o SP na stavebný objekt: 
SO 14-Komunikácie a spevnené plochy), 
34. Mesto 
Prešov, stavebný úrad, Jarkova 26, Prešov (ku žiadosti o SP na stavebné objekty: 
SO O l -OC Fórum, SO 04 -Príprava územia -prekládky existujúcich inžinierskych sietí, SO 
05 -Prípojka vody, SO 06 -Požiarny vodovod, SO 07 -Splašková kanalizácia, SO 08 -
Dažďová kanalizácia, SO 09 -Prípoj ka VN, SO l O -VN provizórna prípoj ka a provizórna 
TS, 
SO ll-Prípojka plynu, SO 12-Prípojka slaboprúdu, SO 13-Verejné osvetlenie, SO 15 
-Drobná architektúra, SO 16 -Sadové úpravy, 
35. 
SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88,080 Ol Prešov, 
36. Mesto Prešov, stavebný úrad, Jarkova 26, Prešov, s vrátením spisového materiálu po 
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. 
Vyvesené 
dňa: 
,-.~., '·..: ,1_-·.'ý 
... l:-.... v.·'·;. :-:-:-t ... ' ..•.••....• 
Pečiatka, podpis: 
( ~...__: L . 
. . ' ( 
'· .... \.: 
Zvesené dňa: 
Pečiatka, podpis: 
Strana 17 zo 17 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)