Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania - výzva na vyjadrenie sa k podkladom.

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia

05.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
'.0;
I.
,,\ti""\"',,:<;"~'';
OKRESNYURADPRESOV"ODBOROPRAVNÝCHPROSTRIEDKOV
NámestiemieruČ.3.080OIPrešov
•
DRozdel'ovník
•
D
Vášlistčíslo/zodňaFSvWrnd^a
GL)HG)GGH/)6.,-4+,/3,2-),1"IG<MhTSgf\W
EYc*Ia]av`lPrešov
:29.10.2018
Vec
PreskúmanierozhodnutiaOkresnéhoúraduPrešov.odborustarostlivostioživotnéprostredie
Č.OU-PO-OSZP3-2018/019348-06/PGzodňa08.06.2018
-oznámenieozačatíkonaniaopreskúmanírozhodnutiamimoodvolaciehokonaniavzmysle
ust.§65anas!.zákonaČ.71/1967lb.osprávnomkonaníaozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisov(ďalejlen.správnyponodok"i
-výzvanavyjadreniesakpodkladom
G]cWd`pocSVHcWvag(aVTacabcSg`pUZbcadec[WV]ag%sS^W\^W`"odvolacíorgán")ako
príslušnýodvolacíorgánpodl'aust.§4ods.2aods.4zákonaČ.180/2013Z:z.oorganizácii
miestnejštátnejsprávyaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvspojenísust.§65anasl.
správnehoporiadkuzačalnazákladepodnetuVojtechaBojarského.bytomŠtefánikova2.080
01Prešov,MiroslavaNémethiho.bytomKúpel'ná1.08001Prešov,zastúpenýchadvokátskou
kanceláriouSitár&Saloka,Zvonárska8,04001Košice(ďalejlen.podávatelpodnetuři.
preskúmavaťprávoplatnérozhodnutieOkresnéhoúraduPrešov,odborustarostlivostioživotné
prostredieČ.OU-PO-OSZP3-2018/019348-06/PGzodňa08.06.2018(ďalejlen.napadnuté
rozhodnutie'ři,ktorénadobudloprávoplatnosťdňa20.07.2018.
Napadnutymrozhodnutímbolapovolenávodnástavba..ObchodnécentrumFórumPrešov.
SO04.3ZrušenževodovoduDN150.SO4.4Prekládkavodovodu.SO05Pripojkavody,SO07
Splaškovákanalizácia.SO08Dažďovákanalizáciavzmysleust.§26zákonaČ.Č.364/2004Z.
z.ovodáchaozmenezákonaSlovenskejnárodnejradyČ.372/1990lb.opriestupkochvznení
neskoršíchpredpisov(vodnýzákon)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvznení
neskoršíchpredpisov(ďalejlen.vodnyzákon")avzmysleust.§66a§120zákonaČ.50/1976
Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(stavebnýzákon)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov(ďalejlen.stavebnyzákon").Predmetná
stavbajesituovanánaparceláchKN-CČ.9546/21.Č.9546/11.Č.9546/12,Č.3802/2,Č.3802/6,
Č.3802/17.Č.9518,Č.9527.Č.9528/1.Č.9528/2.Č.3802/1O,Č.3802/15,Č.3802/12,Č.3802/14,
Č.3668/1.Č.9528/4,Č.9528/3,Č.3648/1,Č.9546/1.Č.9528/5.Č.3802/13,Č.3802/3vk.ú.
Prešov.
I
OKRESNY
URADPREŠOVTelefon:
+421-51-7082357>S876
[-mail:
_ltQ,r_<)1_:L~\~_h(\)J.lUJilU.iJ}\.~.k.Internet:
\\:.\E\.mjJ].L.~.k


Odvolacíorgánnazákladepodanéhopodnetu.popredbežnomprešetrení,vsúladesust.
§18ods.3správnéhoporiadku
oznamujezačatiekonania
napreskúmanienapadnutéhorozhodnutiamimoodvolaciehokonaniapodl'aust.§65anasl.
správnéhoporiadku.Dóvodomzačatiakonanianapreskúmanierozhodnutiamimoodvolacieho
konaniajemožnéporušenievšeobecnezávaznýchprávnychpredpisov.
Mdo^SVWdfde*§33ods.2sprál'nehoporžadkusaúčastnícikonaniamožuvyjadriťpred
vydanímrozhodnutiakjehopodkladu.ksposobuzistenia.prípadnenavrhnúťjehodoplnenie.Do
podkladovmožnonahliadnuťnaOkresnomúradevPrešove,odboreopravnýchprostriedkov,
Nám.mieru3.08001Prešov.2.poschodie.kanceláriaČ.d.217.vlehote10dníodadňa
doručeniatohtooznámenia.
BL<c*IzTWce:ScS`
gWVoU[aVTacf
Oznámenieozačatíkonaniaazároveňvýzvanavvjadreniesadoručíúčastníkomkonania
formouverejneivvhláškvvyvesenímpodobu15dnínaúradnejtabuliOkresnéhoúradu
vPrešove,Nám.mieru3,08001Prešovazároveňbudezverejnenénawebovomsídle
OkresnéhoúraduvPrešovehttps://www.minv.sk/?okresnv-urad-presovvčasti"Úradná
tabul'a".Poslednýdeňvvveseniasapovažujezadeňdoručenia.
Navedomie
1.JANJU.s.r.o..IIviezdoslavova370.05921Svit
2.oePrešov,s.ľ.o..Gorkého205/3.811o1Bratislava
3.MestoPrešov,Hlavná73.08001Prešov
4.PROMA.s.1'.o..Bytčická16.P.O.Box4,01001Žilina
5.Ing.JozefBaran.VyšnáŠebastová38.08006VyšnáŠebastová
6.GréckokatolíckearcibiskupstvoPrešov.Hlavná1.08001Prešov
7.Združeniedornovýchsamospráv.Rovniankova14.08500Bratislava
8.VVS.a.s..závodPrešov.Kúpel'ná3.Prešov
9.SlovakTelekom.a.s..Bajkalská28.81762Bratislava
10.KRPZSR.KrajskýdopravnýinšpektorátPrešov.Pionierska33.08001Prešov
1l.UPCBroadbandSlovakia,s.ľ.o..Alvinczyho14.04001Košice
12.CondorNet.s.r.o..Kováčska1.08001Prešov
13.DopravnýpodnikmestaPrešov.a.s..Bardejovská7.Lubotice


14.O.S.V.O.comp..a.s..Strojnícka18.08001Prešov
15.KrajskýpamiatkovýúradPrešov.Hlavná115.08001Prešov
16.SPP-distribúcia.a.s..Mlynskénivy44/b.82511Bratislava
17.VSD.a.s..M1ynská31.04001Košice
18.ELTODOSK.a.s..Mokráň4.82104Bratislava
19.ORHaZZ.Požiarnická1.08001Prešov
20.RÚVZvPrešove,Hollého5.08001Prešov
21.OkresnýúradPrešov.odborstarostlivostioživotnéprostredie,Nám.mieru3.08001
Prešov
/


PotvrdeniedátumuvyveseniaazvesenialistuOkresnéhoúraduPrešov,odboruopravných
prostriedkovč.OU-PO-OOP3-2018/037061-0S/RODzodňa29.10.2018
Dátumvyvesenia:31.10.2018
Podpisaodtlačokúradnejpečiatky
OkrssnvuraoPrí180V--
odboropravnyGhprostri~ko~..rřř
Námeititmi&ru3Vt~fh(V081g2PrMov+Dátumzvesenia:-
HaVb[dSaVe^Sra]ocSV`W\bWr[Se]h
4

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)