Oznámenie o doručení písomnosti: Nikolas Gavaľ bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

05.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
- ,). 1í2Q~B,\ \
MESTSKÝÚRADVPREŠOVE
Odborvnútornejsprávy
Oddelenieklientskehocentra
Hlavná73,08001Prešov
VášlistčísloI zadňa?GdKb_VPSD\HGYXNKPP_ROGAUKdSY
KarolMalinovský
051/3100120 :74764867E 
VEC 
OznámenieO doručenípísomnosti
MestoPrešov,MestskýúradvPrešove,Hlavná73vsúlades§5zákonaNRSRč.
253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
Slovenskejrepublikyvzneníneskoršíchpredpisov
oznamuje
6EGKH>NKQE2>Q>MKQEbytomPrešov,
žemuboladoručenápísomnost'.Podobupatnástíchdníodvyveseniabudepísomnost'
uloženánapodatel'niMestskéhoúraduvPrešove,Hlavná73,číslodverí5,kdesijumažete
prevziat'dennepočasúradnýchhodínod8:00hod.do15:30hod.
/,' n,~, r,;O,DJlJ,' ;,:{.E'7~~ ()'V_/...'-)/, ltc ci ( ( /" 
Mgr.t.:~dmilaHaleč(ová.
vedúcaoddelenia
MestskýúradvPrešoveIHlavná73I08001PrešovITel.:+421(51)3100111IFax.:+421(51)7733665IE-maíl:mesto.radníca@presov.skIwww.presov.sk

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)