Oznámenie o opakovanej dražbe: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to: Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape: parc. č. 1674/304 Trvalé trávne porasty, parc. č. 1674/321 Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1674/352 Trvalé trávne porasty, parc. č. 9650/3 Ostatné plochy o výmere 755 m2 o výmere 129 m2, o výmere 184 m2, o výmere 121 m2, parc. č. 9650/7 Ostatné plochy o.výmere 10m2, Stavba súp. č. 8978 rodinný dom na parc. č. 1674/321.

04.04.2018 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)