Stavebné povolenie: "Prešov, Požiarnícka 14,16,18 - ustupujúce podlažie, rekonštrukcia výťahových šachiet a výstavba 3 bj".

Stavebné povolenie

06.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SÚ/10331/156964/2018-Kč/109 V Prešove dňa: 29.10.2018 
Vec: Optyway, s.r.o., Hlavná 79, 080 Ol Prešov vz. Ing. Peter Steiniger, Jiraskova 63, 
08001 Prešov-žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prešov, Požiarnícka 
14,16,18-ustupujúce podlažie, rekonšttrukcia výt'ahových šachiet a výstavba 3 bj". 
Stavebné povolenie 
Verejnou vyhláškou 
Mesto 
Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") v 
znení jeho noviel na základe žiadosti, ktorú podala 
Optyway, s.r.o., IČO 
47995815, Hlavná 79, 080 Ol Prešov vz. Ing. Peter Steiniger, Jiraskova 63, 08001 Prešov 
dňa 23.05.2018 prerokoval podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými 
orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Stavba "Prešov, Požiarnícka 14,16,18 -ustupujúce podlažie, rekonšttrukcia 
výťahových šachiet a výstavba 3 bj" súpisné číslo 3958 nahchádzajúca sa na pozemku 
parc. 
č. KN-C 5775/1, 5776, katastrálne územie Prešov sa podľa §66 ods. l stavebného 
zákona 
povoľuje. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
SO-O l -HLAVNÝ OBJEKT 
Popis stavby : 
Predmetná stavba sa nachádza v širšom centre mesta 
Prešov na ulici Požiarnickej, ktorá tvorí 
významný 
komunikačný ťah smerom do centra mesta Zástavba ulice je bodová, tvoria ju 
rôznorodé objekty, bytové domy, rodinné domy a polyfunkčné objekty. Predmetný bytový 
dom je dominantou v území, má 6. plnohodnotných nadzemných podlaží a 7 podlažie s 
technickými 
miestnosťami ( strojovne výťahov a technické miestnosti). Má tri vchody, je 
obdÍžnikového 
tvaru, má obnovenú fasádu a rekonštruované balkóny. Oproti sa nachádza 
polyfunkčný 4 podlažný objekt a tri 8. podlažné bytové domy (klasické paneláky). Strechy 
bytových domov sú ploché, mnohé z nich sú už s obnovenými fasádami resp. po komplexnej 
rekonštrukcii. 
Návrh rieši doplnenie hmoty 7.np medzi existujúcimi 
výťahovými šachtami do kompaktného 
uceleného objemu s odsadením hmoty od hlavnej hmoty BD na severozápadnej strane cca 
o l 
,95 m a na juhovýchodnej strane o l ,46 , tak aby bola splnený regulatív maximálnej 
možnej plochy ustupujúceho podlažia 
do 50,0 % plochy pôvodného BD. Hmota 7.np je 
kompaktného obdÍžnikového tvaru, navrhovaná pultová strecha so sklonom 2,0 st. a 
neprevyšuje strechu pôvodných výt'ahových šachiet. Časť strechy nad pôvodným BD bude 
navrhovaná ako pultová strecha smerom k 
ďažďovým zvodom po obvode BD. Na 
juhovýchodnej strane sú navrhované terasy, ktoré budú prekryté fóliovou krytinou s 
nášľapou vrstvou z kompozitných dosiek alt. dlažba na terčoch. 
Bytový dom bude po zrealizovaní návrhu vyzerať ako hmotovo ucelený, v členení sokel, 
hlavná hmota, rímsa a 
čiapka ( v súčasnosti trčia zo strechy 3 hmoty výťahových šachiet ). 
Prístup pre peších a dopravný prístup zostáva pôvodný, z ulice Požiarnickej. Parkovanie 
vozidiel zostáva pôvodné, na ul. Protifašistických bojovníkov, v jestvujúcich garažiach a na 
spevnených plochách 
za BD. Parkovanie vozidiel pre nové bytové jednotky bude navrhované 
záberom nevyužitých nespevnených plôch zo strany železnice (východná strana) v 
počte 
podľa STN. 
Navrhovaný stav : 
Architektonické riešenie objektu vychádza zo základnej urbanistickej koncepcie a 
má 
zámer prispieť k tvorbe prostredia kvalitnou architektúrou čo sa týka výrazu, mierky, kvality 
prevedenia, použitých materiálov, reflektujúc potreby budúcich 
užívateľov a polohu a priestor 
v ktorom sa objekt nachádza. Návrh zachováva z 
hľadiska koncepčného trojvchodový princíp 
BD a 
predÍžením schodísk a výťahových šachiet na 7 .np. Schodiskovým priestorom uprostred 
BD a upraveným výt'ahom 
sú prístupné všetky byty, ku každému bytu prislúcha strešná terasa 
so skleneným zábradlím, ktoré nebude exteriérový výraz nadstavby. Všetky priestory 
sú 
odvetrané prirodzeným spôsobom oknami, hygienické priestory sú odvetrané núteným 
vetraním a sú osvetlené umelým osvetlením. 
Dispozičné riešenie bytov : 
-navrhované sú byty po stranách štvorizbové a v strede nad vstupom 
č.16 je navrhovaný 
trojizbový byt. Byty sú navrhované so vstupnou halou, samostatným wc, 
kúpelňou, kuchyňou 
s obývacou izbou a tromi resp. dvomi izbami. Exteriérové terasy sú prístupné z obývacích 
izieb. 
-statická doprava - v zmysle prílohy 
č.l ( prepočet PM) je pre navrhovanú stavbu 
potrebných 
SPM. Navrhovaných je však spolu 6 nových odstavných státí o rozmeroch 5,0 m 
x 2,5m 
(imobilný S,Om x 3,5m) pre osobné motorové vozidlá, ktoré budú riešené v polohe 
existujúcej nespevnenej plochy pri 
BD na parcele vo vlastníctve mesta Prešov (parcela CKN 
č. 5775/1) z východnej strany BD na ul. Protifašistických bojovníkov. 
Povrch odstavnej plochy je z drenážnej zámkovej dlažby SIKO 20 hr. 80mm, podložie 
je tiež drenážne v skladbe lôžko 4-8mm v hr. 40mm, štrkodrva 0-32 v hrúbke l50mm, 
štrkodrva 0-63 v hr. 130mm, SPOLU cca 400mm. Bočnú oporu komunikácie tvorí betónový 
obrubník rozmerov 
1000x150x250 uložený do betónového lôžka. Odvodnenie povrchu 
odstavných plôch bude doplnené vsakom cez konštrukciu s použitím dlažby s šírkou 
drenážnych škár 30mm. 
Pod odstavnú plochu čiastočne zasahuje kanalizácia a NN vedenie, ktoré sa 
nachádzajú aj pod priľahlou obslužnou komunikáciou. Predpokladáme, že hrúbka 
navrhovanej konštrukcie skladby odstavnej plochy neprevyšuje hr. asfaltovej cesty, takže 
navrhovaným riešením 
sa nezasiahne do existujúcich inžinierskych sietí. Celá skladba 
odstavnej plochy 
je rozoberateľná, v prípade poruchy na predmetných sieťach je možné ju bez 
problémov 
rozobrať. 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú 
vypracoval 
Ing.arch. Peter Steiniger, Jiráskova 63, 080 01 Prešov, overenou 
stavebným úradom v konaní o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní a ktorá 
je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
2. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., 
príslušné technické normy, bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných 
výrobkov na spôsob ich použitia. 
3. Stavbu treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
4. Stavebník 
je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle§ 66 
ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
5. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle §66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
6. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
7. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
8. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
9. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
10. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle 
§66 ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
12. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
13. 
Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
14. 
Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
15. Stavebník je povinný pred 
začatím zemných prác požiadať iednotliyých správcov 
inžinierských sietí ich 
yytýčenie a práce uskutočňovať tak. aby nedošlo k ich poškodeniu. 
V prípade krížovania sieti je povinný investor 
dodržať podmienky jednotliyých správcov. 
16. Stavebník 
je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sieti 
prechádzajúcich 
nehnuteľnosťami dotknutych výstavbou. 
17. 
Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to 
na žiadosť stavebníka. 
18. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
19. So stavbou sa nesmie 
začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Osobiné 
podmienky : 
l. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v zmluve o nájme č. 22/2018 medzi 
prenajimáteľom Mesto Prešov a nájomca Optyway s.r.o. zo dňa 23.10.2018 o prenájm 
časti pozemku parc. č. KNC 9673/4 k.ú. Prešov za účelom vybudovania 6 parkovacích 
miest. 
2. Stavebník 
je povinný v zmysle záväznej časti Územného plánu mesta Prešov v znení 
Zmien a doplnkov 2015 regulatívu RL 1.3 staická doprava, parkoviska budú ozenelené 
výsadbou stromov pri jednoradovom parkovaní v pomere min. l strom 
na 2 parkovacie 
miesta. 
3. Stavebník 
je povinný v rámci kolaudačného konanoia odovzdať Stavebnému úradu mesta 
Prešov potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti 
PROGRES CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného 
zamerania stavby. 
4. Stavebník je povinný dodržať pri výstavbe podmienky uvedené vo vyjadreni 
k projetkovej dokumentácií vydanom 
VSD a.s. pod č. /18287/2018 zo dňa 07.08.2018. 
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku RÚVZ Prešov 
pod číslom Č 2018/02176-02/B.l4-Hr zo dňa 09.05.2018. 
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Ministerstava 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia 
nželezničnej dopravy a dráh odbor 
dráhový stavebný úrad 
pod číslom č 21003/2018/SŽDD/53978 zo dňa 10.07.2018. 
7. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému 
pamiatkovému úradu 
Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil 
alebo 
nezničil. 
Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Stavebník je 
povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov 
použitých 
na stavbe a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov 
(energetický ertifikát 
). 
Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli 
vznesené. 
Odôvodnenie. 
Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka Optyway, s.r.o., Hlavná 79, 080 Ol Prešov 
vz. Ing. Peter Steiniger, Jiraskova 63, 08001 Prešov zo dňa 28.06.2017 a všetky doklady 
rozhodnutia 
podľa§ 62 a§ 63 stavebného zákona na stavbu: "Prešov, Požiarnícka 14,16,18 
-ustupujúce podlažie, rekonšttrukcia výt'ahových šachiet a výstavba 3 bj", a prejednal ju 
so stavebníkom, ostatnými účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v stavebnom konaní a 
spojenom s ústnym pojednávaním verejnou vyhláškou 
podľa § 61 ods. 4 staveb zákona 
konanom 
dňa 16.08.2018, na MsÚ Prešov, Jarkova 26 a miestnom zist'ovaní. Navrhovaná 
stavba 
spfňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podl'a § 47 stavebného zákona. 
Stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba 
spiňa všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu podľa §4 7 stavebného zákona. 
Námietky 
účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel 
podľa§ 4 ods. l písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od 
správnych 
poplatkov-stavebníkom je obec. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ spÍňa všetky podmienky pre 
vydanie stavebného povolenia a preto bolo potrebné rozhodnút' tak, ako 
je uvedené vo 
výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byt' spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v 
zmysle§ 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli (www.presov.sk) Mesta 
Prešov. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Mesta 
Prešov, primátorom mesta v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto 
rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
f· l.' 2'1'." _, -' l ~ 
t· . l, ..... .", 
Vyvesené dňa .................................. . Zvesené dňa ................................. .. 
\ 
Pečiatka, podpis P··/ P~čiatka, podpis /) 
,., 
j 
n;~r; 1 ~~· ~:~ J::~ 
.. l-
ov 
Rozhodnutie sa doručí: 
l. Optyway, s.r.o Hlavná 79, 080 Ol Prešov 
2. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
l ~l:.. ' ! : ~-: . 
3. Ing.arch. Peter Steiniger, Jiráskova 63, 080 Ol Prešov 
Na vedomie: 
L 
MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
. ·---~ 
2. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
3. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
5. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 040 Ol 
Košice 
7. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24,080 Ol Prešov 
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol 
Prešov 
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
IO.ŽSR 
Bratislava, Klemensova 
8, 813 63 Bratislava 
ll.Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
CO/ 
Mesto Prešov -stavebný úrad 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)