Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 10.10. 2018.

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

06.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Ponuka prenájmu nebytových priestorov 
Obchodná verejná súťaž 
Íi. !tJ 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom vol'ných 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov: viď príloha "Zoznam voľných nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov k 10. 10. 2018". 
Formulár 
na podávanie návrhov (prihlášok) do súťaže, ktorý obsahuje podstatné náležitosti 
a dojednania zmluvy o budúcom prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, je 
prístupný 
na internetovej stránke mesta Prešov a na oddeleni služieb občanom Mestského úradu 
v Prešove v 
kancelárii prvého kontaktu. 
Záujemca odovzdá svoju písomnú ponuku, ktorú budú 
tvoriť nižšie uvedené prílohy, do podatel'ne 
Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, alebo Jarková 26 (klientske centrum), v zalepenej obálke s názvom "PONUKA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV-NEOTVÁRAŤ-k rukám predsedu 
komisie" v termíne 
do 2 3. MQl! Z018 do 15.00 hod. 
Písomné ponuky bez príloh budú zo súťaže vylúčené. 
Prílohy tvoria: 
vyplnený formulár -prihláška do obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Prešov (v prílohe), 
súhlas so spracúvaním osobných údajov (fyzická 
osoba-nepodnikateľ), 
Predložené ponuky budú komisionálne otvorené, pričom hlavným kritériom hodnotenia bude najvyššia 
ponúknutá cena 
za m', zároveň ponúkaná cena by nemala byť nižšia ako najnižšia cena nájmu 
v 
zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorš ich predpisov (uvedené 
v 
prílohe "Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 1 O. 1 
O. 2018"). 
Vyhlasovatel' 
si vyberie najvýhodnejší z predložených návrhov a oznámi výsledok vyhodnotenia súťaže 
záujemcom v lehote do 5 pracovných dni od jej vyhodnotenia. Vyhodnotenie súťaže vyhlasovatef 
uskutočni najneskôr do 10 pracovných dni po uplynutí termínu na predkladanie návrhov. 
Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť, odmietnuť všetky predložené 
návrhy, právo zmeniť termín podávania návrhov a právo nepriznať záujemcovi nárok na náhradu 
nákladov spojených s účasťou v súťaži, a to spôsobom a za podmienok ustanovených § 281 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskorších predpisov. 
Pri tzv. prechodne obsadených nebytových priestoroch má doterajší nájomca/podnájomca právo 
pokračovať v ich prenájme za najvyššiu cenu ponúknutú za príslušné nebytové priestory v rámci 
súťaže, ak si toto právo uplatní najneskôr do 15 kalendárnych dní 
od doručenia výzvy za týmto účelom; 
uplatnenie tohto práva nie je podmienené účasťou doterajšieho nájomcu/podnájomcu v súťaži. 
V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov, je potrebné si túto dohodnúť priamo so správcami 
uvedených nebytových priestorov, a 
to: 
PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, Prešov -č. t. 7732084 -p. Nadzonová 
Oddelenie školstva, mládeže a športu -Msú v 
Prešove, Jarková 26, Prešov č. t. 3100 543-p. 
Kollárová 
Oddelenie mestského 
majetku-Msú v Prešove, Jarková 24, Prešov č. t. 3100 240-p. Tureková 
PKO Prešov, Hlavná 50, Prešov-č. t. 7723741 
V Prešove dňa 
2 6. O Kl Z018 
F-MsÚ/SP-22/1/3 
~~ --
/ŕn /~--
't--~·/ 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 
' L 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 
PRIHLÁŠKA 
Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 
24 
080 O 1 Prešov 
do obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 
l. Fyzická os o ba 
Nepodnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadatel'a: ........................................................................
....................... 
.. 
Trvalé bydlisko žiadatel'a: ........................................................................
............................. . 
(u fyzickej osoby, nepodnikateľského subjektu je potrebné doložiť súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
ktorého formulár 
je prílohou prihlášky) 
Podnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadate!' 
a: ................................................................. IČO: .................... .. 
Obchodné meno: ........................................................................
........................................... . 
Miesto podnikania: ........................................................................
....................................... 
.. 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 
2. 
Právnická osoba 
Obchodné meno: ........................................................................
............. 
IČO: ................... .. 
Sídlo: ........................................................................
............................................................. . 
Korešpondenčná adresa: ........................................................................
............................... . 
Osoba oprávnená 
konať v mene subjektu: ........................................................................
.... . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 
3. Požadované nebytové priestory: 
-adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
ulica: ........................................................................
........................................................................
. . 
-poradové 
číslo pod ktorým je NP vedený v zozname vol'ných NP ................................................ .. 
-požadovaná plocha v m
2: 
........................................................................
......................................... . 
-účel využitia NP: ........................................................................
...................................................... . 
V . h . 
"k " 
2/ 
k 
-arni navr ovana vys a naJmu za m ro : ........................................................................
........ .. 
-navrhovaná doba nájmu: ........................................................................
.......................................... . 
-kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: ........................................................................
........................ . 
Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účasťou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v konkurze, príp. v likvidácii. 
Dátum: ...................... . 
podpis žiadatel'a 
Prílohy: 
-súhlas so 
spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba -nepodnikatel'), 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 O l Prešov 
PRÍLOHA Č. l K PRIHLÁŠKE 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Prešov 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle čl. 6 ods. l písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o vol'nom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
(Titul, meno, priezvisko) 
ako 
súťažiaci svojim podpisom udel'ujem prevádzkovate!' ovi-Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, 
IČO: 00327646 (d'alej len: "prevádzkovate!") súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov formou 
získavania, vyhotovovania, 
zhromažďovania, uchovávania, zhrávania na dátové nosiče osobných údajov 
a 
zverejňovania na webovom sídle prevádzkovatel'a, v interných priestoroch, príp. iných zmluvných 
médiách pre 
účel v rámci IS Organizovanie súťaží v spojení s IS Majetkové vzťahy a to na účel 
organizovania obchodnej verejnej súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomnej komunikácie s nimi, 
zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, 
zmien, vysvetl'ovania a odpovedania na otázky, vyhodnotenia priebehu súťaže a vyhlásenia výsledkov a to 
v rozsahu poskytnutých údajov. 
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov 
je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a 
jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udel'ujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania, 
resp. 
30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje mechanicky 
zlikvidované (skartované) a nebudú 
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 
moje osobné údaje budú poskytované príjemcom -orgánom verejnej moci, kontrolným orgánom, 
orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej 
súčinnosti a iným oprávneným 
subjektom. 
moje osobné údaje, ktorých poskytnutie 
je dobrovol'né, budú uchovávané počas obdobia platnosti 
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný 
účel, než na ten, na ktorý boli získané. 
ako dotknutá osoba mám právo 
požadovať od prevádzkovatel'a prístup k mojim osobným údajom, 
ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
beriem na vedomie, že 
cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 
beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. 
Svoje právo kedykol'vek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, 
môžem ako dotknutá osoba 
uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu nikol.turekova@presov.sk, katarina.juricova@presov.sk, 
b) zaslaním písomnej žiadostí na adresu sídla prevádzkovatel'a s uvedením textu "GDPR-odvolanie 
súhlasu" na obálke. 
Som si vedomý, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zosúhlasu 
pred jeho odvolaním. 
V Prešove dňa: .................................. . 
podpis dotknutej osoby 
V prípade akýchkol'vek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich 
práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali. 
Zoznam 
vol'ných 
nebytových 
priestorov 
vo vlastníctve 
mesta 
Prešov 
k 
l 
O. 
lO. 
2018 
najnižšia cena 
možnosť 
pnr. 
č. 
;Hircsa NP 
číslo 
vchodu 
posch. 
plodm 
v m
2 
kategória 
priestorov 
nájmu/ 
vol'né 
od 
zníženia 
ceny 
správcovia 
vol'n)·ch 
podnájmu 
v 
nájmu o 
nebytových priestorov 
€/m
2
/rol{~' 
hodnotu 
l 
lllavná 
67 
J.NP 79,09 75,00 
voľné 
PREŠOV 
REi\ 
l., 
s.r.o. kancelárske 
účely, 
služby, vzdelávanie 
2 
I llavná 
67 
LNP 40,98 
al 
obchodné, služby, kancelárske 
75,00 
vol'né 
PREŠOV 
REJIL, s.r.o 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
3 
lllavná 
67 
I.NP 108,17 
aJ 
obchodné, 
slu7.by, 
reštauračné 
služby, 
120,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. vzdelávanie 
•l 
I 
llavná 
67 
ll. NP 
548,41 
reštauračné 
služby 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REJIL. 
s.r.o. 
5 
I-Ilavná 
67 III. 
NP 
517,18 apartmány 
55,00 
vol'né 
PREŠOV 
REJI 
L, 
s.r.o. 
(, 
I 
llavná 
*** 
69 
LPP 157,67 
al 
obchodné, služby 
h/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
40,00 
voľné 
8,30 
50% 
PREŠOV 
REJIL, 
s.r.o. 
7 
Illavná 
69 podkrovie 
170,37 
al 
obchodné, služby 
55,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
s 
I llavnú 
*** 
72 
L 
pp 
211 
reštauračné 
služby 
40,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
'! 
I 
Ilavná 
*** 
122 podkrovie 
202,72 
al 
služby 
55,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REJIL, 
s.r.o. 
hl 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
lO 
Jarkov 
á 
2 
lll.NP 
89,30 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
ll 
Jarková 
2 
IILNP 19,40 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REJIL, 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,011 
12 
Jarko 
vá 
2 
lll.NP 
2o,go slu?,by 
voľné 
!'REŠOV 
REAl,, 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
13 
Jarknvá 
2 
IILNP 24,60 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
1,1 
.Tm-ková 
2 
lll.Nl' 
42,90 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
ťll 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
15 
Jarko vá 2 
IILNI' 25,40 
služby 
vorné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
-
il 
obChOdné 
a 
kanceláfskc 
účely, 
33,00 
\6 
Jarková 2 
lli.NP 
23,80 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAl. 
s.ro. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
17 
Požiarnická 
17 
I.PP-
sklad 
č. 
3 23,94 
aJ 
služby 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
IS 
Po?.iarnická 
17 L 
NP-
sklad 11,57 
a/ 
sklad, služby 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
19 
Požiarnická 
17 
ILNP 
-kane. 
č. 
29 
22,07 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
RJO 
20 
Požiamická 
17 
ILNP 
-kane. 
č. 
34 25,53 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
IUóAL, 
s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 8,30 
21 
Požiarnická 
II.NP-
kane. 
č. 
37 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 17 25,75 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
22 
Požiarnicka 
17 
III.NP-
kane. 
č. 
41 
29,82 a/ kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
HEAL. s.r.o. 
b/ 
vol'nočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
23 
l\J/jarnická 
17 
IILNP-
kane. 
č. 
43 29,94 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
vol'né 
PREŠOV 
HEAL, s.r.o. 
b/ 
vol'nočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
24 
Požiarnická 
17 
III.NP-
kane. 
30,93 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
varné 
PREŠOV 
REAl., 
s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
25 
Po/jarnická 
17 
IIf 
.NP-
kane. 
č. 
48 28,76 
a/ kancelúrske 
účely, 
slu?..by 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
IUóAL, 
s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
2ú 
Prostčjov.ská 
33/B/7931 
LNP 61,04 
zdravotnícke 
účely 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o 
27 
Slovenská~ 
vo dvore 
40 
TLNP 
16,19 
al 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
V<)ľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
SJO 
aJ 
kancelárske 
účely 
33,00 
28 
Slovenská-
vo 
dvore 
40 
ILNP 61,40 
bi 
verejnoprospešné 
účely, 
vzdelávanie, vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
archívne 
účely 
8,30 
29 
Č~sl. 
Armády** 
29 
ll.NP 
82,7 
obchodné 
účely 
a služby 
30,00 
voľné/prechodne 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
obsadené 
30 
Raymanova 4 
lll. 
NP 
45,32 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
3 
l 
Rnymanova 
4 
L 
Nl' 
66,22 zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
32 
Švábska 
4IIA 
ILNP 
42,43 zdravotníctvo 
40.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s 
LO. 
33 
Š 
vúb 
ska 
4IIA 
ILNP 
45,35 zdravotníci vo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
34 
Švábska 
24 
II.NP 73,00 
kancelárske 
účely 
40,00 
vol'né 
!'REŠOV 
REAL, s.r.o. 
35 
Švúbska 
L 
NP 
64,40 
obchod, 
sl 
u:žby, 
sklad 
50.00 
voľné 
PREŠOV 
HEAL, s.r.o. 
---
r-··-
----~------·~0 
3(, 
Kováčska 
-
MO(~O 
15 
podkrovie 
79,00 
archívne 
účely 
3.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
37 
Kováčska-
MUO 
15 
podkrovie 19,80 
archívne 
účely 
3,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
38 
Kováčska 
-
MlJČ~O 
15 
]_pp 
!36,33 
zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
3') 
Kováčska 
-
MUč:o 
15 
LP!' 
151,22 zdravotníctvo 
10,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
'IO 
Nám. 
Osloboditeľov 
15 
L 
NP 
53,84 zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
PlU,ŠOV 
REAL, s.r.o. 
41 
Nám. 
Osloboditeľov 
15 
L 
NP 
58,24 zdravotníctvo 
50,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
42 
Núm. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
l.PP 
51,78 
sklad 
č. 
l 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
IU,AL, 
s.r.o. 
43 Núm. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
LPP 
46,19 
sklad 
č. 
2 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
H 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
l.PP 
16,12 sklad 
č. 
3 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
45 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
l.PP 
16,26 sklad 
č. 
4 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
46 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
l.PP 
15,30 
sklad 
č. 
5 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
•17 
Nárn. 
Krárovnej 
pokoja 
3 
l.PP 
39,68 sklad 
č. 
6 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
<18 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
T.PP 
26,32 sklad 
č. 
7 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
,19 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
l.PP 
8.26 sklad 
č. 
9 
20,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
50 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
!.PP 
36,10 
sklad 
č. 
IO 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
51 
Nám. 
Král'ovncj 
pokoja 
3 
l.PP 
14,92 
sklad 
č. 
ll 
20,00 vol"né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
52 
Nám. 
Král'ovn~j 
pokoja 
3 
l.PP 
21,17 sklad 
č. 
12 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. s.r.o. 
53 
Nám. 
Král'ovn~j 
pokoja 
3 
LPP 
18,44 sklad 
č. 
13 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
54 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 ll. 
NP 
101,72 
zdravolníctvo 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. s.r.o. 
55 
Zemplínska 
13 
l. 
NP 
167,50 
obchod, služby, vzdelávanie, kancelárske 
50,00 
voľné 
od 
1.1.2019 
PREŠOV 
REAL. s.r.o. 
5ó 
Ex 
náro 
vá 
9 l. 
NP 
174,00 obchod. 
služby, vzdelávanie, kancelárske 
50,00 
voľné 
od 
1.1.2019 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
57 
Justičná 
15 l. 
NP 
3,50 
bankomat 
250/rok 
voľné 
PREŠOV 
RE/\L, 
s.r.o. 
SR 
Budovatcl'ská 
57 
I. 
NP-
garáž 
č. 
21 
21,00 
aJ 
garáž. sklad 
27,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
59 
J3udovateľská 
57 
l. 
Nl' 
-sklad 8,91 
al 
sklad 
28,00 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
voľné 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
60 
Košická 
18 
l. 
NP 
50,45 garáž, 
sklad 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
GI (>2 63 64 65 66 67 68 G9 70 
Z{! 
horské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.12 
ll.NP 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.04 
ll.NP 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2. 
OS 
JI.NP 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.06 
ll.NP 
Záborské 
č. 
5 
04 
kancelária 
č. 
2.07 
Il.NP 
Važecká 
l I 
J.NP 
Važecká 
I I 
lll.NP 
VaJ,ccká 
ll 
I.NP 
Važecká 
ll 
I.NP 
Lesnícka 
l 
I. 
NP 
/Z/Z 
/~ 
·~----
/. 
? 
,______,----
Schválil: 
Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka 
mesta 
Prešov 
8,39 
42,93 29,58 44,03 28,84 41,40 
377,10 
12,00 69,00 
69,00 
kancel{lrskc 
účely 
25,(10 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voťné 
PREŠOV 
IU~AL. 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o 
zdravotníctvo 
/zubná 
ambulancia/ 
50,00 
voľné 
ZŠ Važecká 
v)'chovno 
~ 
vnfelávací 
proces 
8.30 
voľné 
ZŠ 
Važecká 
obchodné 
účely, 
služby 
50,00 
voľné 
ZŠ 
Vai(..ecká 
kancelárske 
účely 
50,00 
voľné 
ZŠ 
Važecká 
zdravotníctvo 
/zubná 
ambulancia, 
60,00 
voľné 
ZŠ 
Lesnícka 
všeobecný 
lekár/ 
* 
všetl<y 
ceny sú uvedené bez služieb 
spo,jených 
s nájmom, resp. podnájmom a bez DPH 
** 
prechodne obsadené nebytové priestory 
*** 
nebytové pristory v zlom technickom stave 
-pri 
uplatnení 
zl'avy z ceny nájmu vo výške 
50 
o/o 
v 
zntysle 
smernice 
SP 
22 
sa 
nebytové priestory 
označujú 
ako 
"prechodne obsadené" 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)