Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Bc. Jozef Nováček naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Šuťak naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1848/2018 
Prešov, 5. ll. 2018 
' ' v 
VEREJN A VYHLA SKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Bc. Jozef Nováček 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 1848/2018 zo dňa 31.10.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1848/2018 zo dňa 31.10.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 
15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 238 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
~~ /1 ~ //1 /~ ,e A _/ 
J •/ v(, l r r ,"~ ......... 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a potlnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1849/2018 Prešov, 5.11.2018 
VEREJN Á VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Pavol Suťak 
naposledy bytom 08001 Prešov 
11. ?:n 
Písomnosť č. k. EX 1849/2018 zo dňa 31.10.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1849/2018 zo dňa 31.10.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, J arková 24, Prešov v kancelárii č. 238 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
,~, ,1 l ý?t /_, / 
,/ 'v'vv "-~.-··...,..v 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)