Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obytná zástavba Surdok".

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

07.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
Číslo: OU-PO-OSZP3-20 18/003068-04/PG V Prešove dňa 24. l O. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie 
o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na 
ústne pojednávanie 
Stavebník Ing. Ľubomír Duplák-EKOPRIM, so sídlom Terchovská 23, 080 Ol Prešov, 
požiadal písomne dňa 5. 4. 2017 tunajší úrad o vydanie povolenia na uskutočnenie stavebných 
objektov 
SO 12 Studňa, SO 14 Splašková kanalizácia tlaková, SO 16 Čerpacia šachta, ktoré 
sú 
súčasťou stavby "Obytná zástavba Surdok". 
Studňa bude kopaná, vybudovaná z betónových skruží umiestnená v zelenom páse vedľa 
bazéna a bude slúžiť ako zdroj úžitkovej vody pre sociálne zariadenie a bazén v rámci obytnej 
zástavby v 
časti Surdok. 
Navrhovaná tlaková splašková kanalizácia rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd 
z obytnej zástavby. Obydlia budú odkanalizované 
gravitačne do čerpacej šachty, odkiaľ budú 
splaškové odpadové vody 
prečerpávané a dopravované pomocou tlakovej kanalizácie 
(potrubie 
D90) s jej vyústením do koncovej šachty jestvujúcej splaškovej kanalizácie DN300 
umiestnenej na ulici K Surdoku. Navrhovaná dÍžka potrubia tlakovej splaškovej kanalizácie je 
1304 ma jej potrubie bude umiestnené v telese cesty v smere Kúty-Surdok, v Prešove. 
Čerpacia šachta bude umiestnená v priestoroch obytnej zástavby a bude prečerpávať 
splaškové odpadové vody do tlakovej splaškovej kanalizácie. Nakoľko sa jestvujúca 
splašková kanalizácia 
DN300 nachádza v časti Kúty a podľa konfigurácie terénu výškový 
rozdiel 
je približne 2,6 m splaškové odpadové vody je potrebné riešiť prečerpávaním. 
Čerpaciu stanicu tvorí podzemná šachta DN2000 mm z prefabrikovaných skruží. 
Uskutočnenie vodnej stavby "Obytná zástavba-Surdok, SO 12 Studňa, SO 14 Splašková 
kanalizácia tlaková, 
SO 16 Čerpacia šachta" bude realizované na pozemkoch s parc. číslami: 
KN E 3416/8, 3416/11, 1834/610, 3416/6, 1834/310, 1834/309, 1834/214, 1834/213, 
1834/212, 1834/211, 1834/201, 1833/2, 18371101, 1837/102, 1838/101 3584/4, 1839/101; KN 
c 14135/1, 14048/2, 14048/1, 14040/1, 14051/3, 14051/7, 14051/5, 14040/1, 14040/24, 
14040/26, 
14058/12, 14059/32, 14059/2, katastrálne územie Prešov, v časti Surdok. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie v r2redmetnej veci. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
§ 3 ods.l písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako 
príslušný orgán štátnej vodnej správy 
podľa ustanovenia § 58 písm. c) a § 61 zákona č. 
364/2004 Z. z. 
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 37211990 Zb. 
o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s 
§ 
120 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 
~~----~----------------------
~ l OKRESNÝ Telefón Fax 
'<3 ~R~tgv ++421-51-7082257 
E-mail Internet 
pavel.guman @minv.sk www.minv.sk 
len "stavebný zákon"), v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov a§ 61 stavebného zákona 
oznamuje začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa 
uskutoční dňa 
4. 12. 2018 /utorok/ o 9.30 hod. 
so stretnutím na Okresnom úrade 
Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie 
mieru 3, piate poschodie, 
číslo dverí 515. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu v zmysle 
§ 
80 ods. 2) stavebného zákona svoje námietky, pripomienky a stanoviská uplatniť najneskôr 
pri ústnom pojednávaní, inak sa 
na ne neprihliadne. 
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 
predložiť písomnú moc s overeným podpisom. 
Okresný úrad Presov ,. 
odbor starostlivosti o ži;otnó prostr~o:e 
Námestie mieru 3, 081 92 Presov 
·1· 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorá musí byt' 
spolu so situáciou povoľovanej stavby zverejnená vyvesením po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli mesta a spôsobom v mieste obvyldým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame túto vyhlášku zaslať späť na tunajší úrad 
s 
vyznačením dole uvedených údajov. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
dátum vyvesenia: dátum zvesenia: 
odtlačok pečiatky, podpis: 
v '0. 
3 
OBSTARÁVATEL: lng.L. Dupl6k EKOPRIM, Strojnícka č.17, 080 01 PREŠOV 
MIESTO STAVBY: Pre~ov -Kút 
NÁZOV 
STAVBY: OBYTNÁ ZÁSTAVBA -SURDOK 
OBSAH: 
CELKOVÁ SITUÁCIA 
B+B projekt s.r.o. 
Jónošíkovo 26, 080 01 PREŠOV 
PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL-PLYN 
STAVEBNf DOZOR 
Mobil: 0910/935390 
e-mail: ivon.baca@slovanet.sk 
FORMÁT: 1 xA4 STUPE~: OSP 
ČASt: 1.0. ARCH.Č: 74/16 
DÁTUM: November 2016 
MIERKA: 1 : 1 O 000 
VÝKRES Č: >VÄl.OK . 
c 3 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)