Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku v správe Hotelovej akadémie, Baštová 3182/32, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 301/2 v k. ú. Prešov.

07.11.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)