Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marián Sladkovský, Antona Prídavka 18, Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2018/20187J?[HN$+%11. 2018
, , v 
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát pisomnosti: 
MariánSladkovský
naposledybytom08001Prešov,AntonaPrídavka4848/18
Písomnost'Č.k.EX2018/2018zodňa18.10.2018jeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
:>UNH>M$]?IH<OL>;ZHNSAH>E]GTD;GB?C?PGRFO$>;ZHNW>E]GTDK;NFB?KL?>HJMYHN;GB;
G?P>J]HN;E$>HJMYMC?K;ITKHFGHKL!5?KL;7J?[HNČ.k.EX2018/2018zodňa18.10.2018
verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.3písmoc)zákonač.563/2009Z.Z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
1>J?KRLKBFU]?MEH]?GVITKHFGHKL!IJ?NPB;\NE?AHL?(+>GTH>NON?K?GB;HPGRF?GB;G;
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.239vúradnýchhodinách.
6PGRF?GB?K;NON?KMC?IH>H<M15dní.Aksiadresátuloženúpísomnost'vlehote
neprevezme,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)