Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BRAPA BC s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská /63, 080 01 Prešov, Katarína Buzgová, naposledy sídlo/pobyt: Marka Čulena 48, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' 
. 
. . 
. 
Číslo: 100568582/2018 
Dátum: 16.03.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná 
vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: BRAPA BC s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Budovateľská /63, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 10045911112018 zo dňa 28.02.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100459111/2018 zo dňa 28.02.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 
dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deú doručenia. 
<-
~-"·''"-'{ ......... _ .. ~::.~~-. :: .. -~--......................... . 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daúovej 
exekúcie l 
\.> 
Číslo: l 00636990/2018 
Dátum: 28.03.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Katarína Buzgová 
Naposledy sídlo/pobyt: Marka 
Čulena 48, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100554566/2018 zo dňa 14.03.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100554566/2018 zo dňa 14.03.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesema tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
/ 
.. -/co cc-// 
~;-~"::t1~;rR~ci~irK:~~[~ák·········· 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)