Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania športových aktivít týkajúci sa: časti stavby bývalej materskej školy Bernolákova 17.

Zámer predaja nehnuteľností

13.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 48. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 1048/2018 zo dňa 25. 9. 2018 
zverejňuje 
' ' 
; l .~ 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov ZÁMER PREDAJA: 
nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania 
športových 
aktivít 
týkajúci sa: 
časti stavby bývalej materskej školy Bernolákova 17, s. č. 6525, nachádzajúcej sa na 
časti pozemku parc. č. KNC 14446/2, 
časti pozemku parc. č. 
KNC 14446/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 280,68 m
2, 
časti pozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 
100 m2 
ča;ti pozemku parc. č. KNC 14447, ostatná plocha o výmere cca 30m
2 
(presná výmera bude známa po vyhotovení GP a odčlenení stavby na samostatne 
stavebno-technický objekt), L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Bernolákova 
Petrovi 
Doležalovi, Matice slovenskej 5, 080 Ol Prešov 
minimálne za cenu zmysle znaleckého posudku. 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)