Oznámenie o zasadnutí ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva - dňa 19.11.2018 (pondelok) o 10.00 hod.

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
M(67235(â29 
 
 R]QDPXMHåe GĖD 19.11.2018
 
(pondelok) o 10.00 hod. 
 
v historickej ViOH3DUNXNXOW~U\a oddychu, +ODYQiXOþ$ 
 
sa XVNXWRþQt XVWDQRYXM~FH zasadnutie 0HVWVNpKR]DVWXSLWHVWYD
mesta 3UHãRY 
 
s WêPWRQiYUKRPSURJUDPX: 
 
 
 
 
1. 2WYRUHQLHXVWDQRYXM~FHKR]DVDGQXWLD. 
 
2. ,QIRUPiFLD SUHGVHGX PHVWVNHM YROHEQHM NRPLVLH R YêVOHGNRFK YROLHE GR RUJiQRY
VDPRVSUiY\PHVWD3UH?RY 
 
3. =ORåHQLHVĐXEXQRYR]YROHQHMSULPiWRUN\PHVWD3UHãRY 
 
4. =ORåHQLHVĐXEXSRVODQFRYQRYR]YROHQpKR0HVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYDPHVWD3UHãRY 
 
5. 9\VW~SHQLHQRYR]YROHQHMSULPiWRUN\PHVWD3UHãRY 
 
6. =iYHU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)