Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Predajňa - svet podláh".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

15.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        15. 11. z:r~ 
MESTO PREŠOV 
;1'/esené dňa _________ _ 
Stavebný úrad 
'Zvesené dňa ----------
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/1038112018-Su V Prešove dňa: 26.10.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
stavbu: 
"Predajňa-svet podláh" 
Navrhovatelia: 
Laudaco s.r.o., Kamenná 131177/A, 080 Ol Prešov 
adresa: 
Komenského 2, 085 Ol Barde.iov 
(ďalej len navrhovatelia) podali dňa 30.06.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
Predajňa -svet podláh 
v katastrálnom území: 
Prešov 
na 
pozemku parc. č.: 
KN-C 142811144, KN-C 142811117, KN-C 
12481113 
K pozemku parc. č. KN-C 142811144, KN-C 142811117, KN-C 12481113 kat. úz. 
Prešov má 
navrhovateľ, Laudaco s.r.o., Kamenná 131177/A, 080 Ol Prešov, 
vlastnícky vzťah, podľa LV číslo 16830, podiell/1. 
Mesto Prešov, stavebný úrad, podľa§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení jeho noviel, posúdil 
predložený 
návrh podľa § 3 7 a nasledujúcich stavebného zákona. Stavebný úrad na základe 
tohto posúdenia vydáva 
podľa §39 a § 39a stavebného zákona a príslušných vykonávacích 
vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Predajňa-svet podláh" 
Stavba Polyfunkčného objektu sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie 
nehnuteľnosti parc. č. KN-C 142811144, KN-C 142811117, KN-C 12481113 kat. úz. Prešov, 
ako 
je zakreslené v situačnom výkrese ktorý vypracoval Ing. Martin Šima. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu 
sa určujú tieto podmienky: 
l. Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie Polyfunkčného objektu. Predmetom 
ÚR d'alej bude napojenie navrhovanej stavby na odber vody, odkanalizovanie stavby a 
jej napojenie na odber el. energie . Predmetom územného rozhodnutia 
je tiež dopravné 
napojenie stavby. 
2 
2. Stavba Polyfunkčného objektu a prípojok na siete technickej infraštruktúry bude 
umiestnená v súlade 
so situáciou osadenia stavby v mierke M l :500, ktorú vypracoval 
Ing. Martin Šima, a to nasledovne: 
SO-Ol Polyfunkčný objekt 
SO Ol -Predajňa "Svet Podláh"-osadenie hlavného objektu 
Výškovo je 
osadený 
500 mm nad úroveň priľahlého jestvujúceho parkoviska. Stavba je 
dispozične rozdelená na dve časti a to časť administratívnu s predajnými a kancelárskymi 
priestormi a zázemím. Druhá 
časť je navrhnutá ako skladová. 
Objekt SO Ol je funkčne rozdelený na dve časti a to obchodno-administratívnu 
dvojpodlažnú 
časť kde sú navrhnuté predajné priestory administratívne priestory so zázemím, 
priestory pre mimopracovné aktivity zamestnancov (oddychová zóna -nie na 
komerčné 
účely), prechodné (pohotovostné) ubytovanie. Druhá časť budovy je navrhnutá ako 
jednopodlažná pre obchodno-skladovacie účely Konštrukčne je budova navrhnutá ako 
dvojpodlažná s kombinovaným 
konštrukčným systémom stenovým a skeletovým 
monolitickým. Steny a 
priečky sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic hr. 300 a 150 a 120 
mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú monolitické a železobetónové. Strecha je plocha v 
skladovacích priestoroch z 
oceľových väzníkov v administratívnej časti monolitickým 
stropom. Z dôvodu nižšej únosnosti podložia bude budova založená hÍbkovo na pilotoch. 
-Severné 
priečelie objektu bude umiestnené 5 m od pozemku parc. č. KN-C 
142811143, k.ú. Prešov, rovnobežne s hranicou pozemku. 
-Západný roh objektu bude umiestnený 2 
m od pozemku parc. 
č.KN-C 1315/3, k.ú. 
Prešov 
-Južný roh objektu bude umiestnený 8 
m od pozemku parc. 
č. KN-C 1315/3, k.ú. 
Prešov 
-Severný roh objektu bude umiestnený 9 mod pozemku parc. číslo KN-C 14281/11 k.ú. 
Prešov 
-Stavba bude realizovaná s rozmermi v hlavných osiach 33m x 44 m (maximálna šírka x 
dÍžka stavby), v tvare obdÍžnika, o zastavanej ploche 
1460 m
2, 
obostavanom priestore 
16 000 m
3 
SO 02 -Spevnené plochy 
Areál je napojený priamo na komunikačný systém susedného obchodného centra. Všetky 
spevnené plochy budú realizované ako betónová vozovka. Z dôvodu, že v tomto území je 
úplné nepriepustné podložie nie je možné 
uvažovať so vsakovaním dažďovej vody do 
podložia a preto povrch spevnených plôch bude realizovaný ako betónová vozovka. Plochy 
navrhnuté ako priepustné. Odvodnenie komunikácie a parkovísk je čiastočne zabezpečený 
pomocou priečneho a pozdÍžneho sklonu do uličných vpustov a následné po prečistení cez 
ORL budú odvedené do recipientu rieky Sekčov. 
Podľa výpočtu, v zmysle STN 73 61 10, má byť 6 parkovacích miest z toho l stojisko 
pre telesne postihnutého. 
Na základe požiadavky investora 
je navrhnutých parkovacích miest 12 z toho l 
stojisko pre telesne postihnutého. 
Celková plocha spevnených komunikácií 
je 960 m2 . 
SO 03-Vodovodná prípojka 
Predajňa "Svet podláh" bude napojené na vodovod DN l OO, ktorý napája susedný 
obchodný areál spol. 
SOH, s.r.o a ktorému zároveň patrí. Prípojka bude z dôvodu napájania 
vonkajších požiarnych hydrantov DN l 
OO. 
3 
SO 04 -Splašková kanalizácia 
Keďže v okolí sa nenachádza_ splašková kanalizácia, splaškové vody potečú do spoločnej 
ČOV ktorej vlastníkom je podobne ako pri vodovode spol SOH, s.r.o. Množstvo splaškových 
vôd 
je rovné potrebe pitnej vody a je 131 O 1/d a 350m3 za rok. Navrhovaná DN 200. 
SO 05 -Dažďová kanalizácia, retenčná nádrž a odlučovač ropných látok 
Predmetné územie s vysokou hladinou spodnej vody a nepriepustným podložím 
neumožňuje vsakovanie dažďovej vody do podložia preto je navrhnuté vyústenie dažďových 
vôd do rieky Sekčov po predošlom prečistení dažďových vod zo spevnených plôch cez 
odlučovač ropných látok a následnej akumulácií v retenčnej nádrži s predpokladaným 
objemom 
26m3. 
Odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch a parkovacích plôch bude riešené cez nové 
uličné vpusty, z ktorých budú krátke prípojky prepojené do navrhovanej kanalizácie. 
SO 06 -NN Prípojka 
Napojenie objektu na NN rozvod je riešený zemnou NN prípojkou z trafostanice ktorá sa 
nachádza 
vedľa budovy spol. SDH. s.r.o na pozemku p.č. 14281/13. Prípojka je vedená v 
zemi po pozemkoch 
parc.č. KN-C 14281113 a KN-C 14281111 až na predmetný pozemok 
KN-C 14281/144, k.ú. Prešov. 
SO 07 -STL prípojka 
Rieši napojenie predajne na STL plynovod 110 x 10 ktorý bude do vydania stavebného 
povolenia preložený 
na hranicu pozemku v zmysle oznámenia k stavebnej úpravy č. SÚ 
14250/152900/2018-Mk, 
zo dňa 16.10.2018. 
3. Výškové osadenie stavby bude riešené nasledovne: 
-upravený terén (U.T.) bude riešený na 
kóte:-0,15 m 
-podlaha I.NP (prízemie) bude riešená na 
kóte:+ 0,00 m = 246,50 m.n.m, 
-podlaha II.NP bude riešená 
na kóte:+ 4,00 m, 
-atika rovnej strechy bude riešená 
na kóte+ 9,50 m 
4. Dopravné sprístupnenie stavby je riešené cez existujúcu účelovú komunikáciu na 
Duklianskej ulici, 
na pozemku par. číslo KN-C 14281/11 kat. úz. Prešov, z ktorej bude 
dopravne napojená spevnená plocha pre odstavenie 12 vozidiel. 
5. Stavba bude napojená na odber pitnej a úžitkovej vody z jestvujúcej vodovodnej 
prípojky a odkanalizovaná samostatnou 
kanalizačnou prípojkou napojenou na jestvujúcu 
ČOV, podl'a súhlasu spol. SOH, s.r.o-vlastníkom predmetných stavieb s pripojením na 
vodovodnú prípojku a 
čističku odpadových vôd zo dňa 12.06.2018. 
6. Stavba bude napojená na odber el. energie podľa súhlasu spol. SOH, s.r.o-vlastníkom 
predmetnej stavby sa 
na transformátor pri Supermarkete Hruška, na pozemku parc. č. 
14281113, k.ú. Prešov. 
7. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a§ 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález.nepoškodil alebo nezničil. 
8. Pred začatím stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných organizácii 
priebeh inžinierskych sietí 
na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
4 
9. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
V ochrannom pásme nie je dovolené vysádzať stromy a stavať 
stavby s pevným základom. 
10. Po ukončení stavebných prác na prípojkách TI je navrhovateľ povinný upraviť povrch 
miestnej komunikácie a verejného priestranstva do pôvodného stavu. 
ll. Po ukončení výstavby je navrhovateľ povinný riadne upraviť a vysadiť vhodnou 
zeleňou terén, ktorý je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území 
a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
12. 
Počas realizácie stavby vyššie uvedenej, je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
13. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
14. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s ustanovením 
§ 22 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Pri zemných prácach 
nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb. 
15. Stavenisko 
je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona 
a v súlade s ustanovením § 12 vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z.. Navrhovatelia sú 
povinní 
zabrániť vstupu nepovolaným osobám. 
16. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 odst. 4) 
stavebného zákona a v súlade s ustanovením§ 
23 vyhlášky č. 532/2002 Z.z .. 
17. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
referáte po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
18. 
Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov o vydanie stavebného povolenia. 
Osobitné podmienky: 
MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta(č. OHAM/9114/2018, zo dňa 21.06.2018) určil: 
a) umiestnenie retenčnej nádrže riešiť na pozemku stavby parc .č. KN-C 14281144 
k.ú. Prešov 
b) 
riešiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne počas prevádzkovania stavby v zmysle 
§ 3 vyhlášky MŽP SR 
Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách 
na výstavbu 
c) zásobovanie prevádzky predajne 
riešiť vozidlami do 3,5 tony v zmysle regulatívu 
RL C.3b) VZN Č. 5/2017, 
ktorým 
sa vyhlasuje záväzná čast' Územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a 
doplnkov 
2015. 
Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek 
ŽP (č. OU-PO-OSZP3-2018/026773-02, zo dňa 20.06.2018) určil: 
l. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 40c 
5 
zákona Č. 223/200 l Z. z. o odpadoch, 
2. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo 
na skládku, ktorá je v 
rekultivácii, 
3. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a 
ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii, 
4. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou, . 
5. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
zákona 
Č. 223/200 l Z. z. o odpadoch, 
Slovak Telekom, a.s. 
(č. 6611827752, zo dňa 28.09.2018) určil: 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom(§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane 
proti rušeniu. 
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok 
ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných 
dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 
prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zariadení. 
6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 
7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
podľa§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 
stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Valom 
záujmovom území 
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. ako sú 
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, 
a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
6 
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky 
do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, 
+421 517712188, 0902614733. V objednávke v dvoch 
vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
l 
O. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
ll. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' 
nie 
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
12. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinností 
požiadať o vytýčenie. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. l) stavebného zákona dva roky odo dňa, 
kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
Toto územné rozhodnutie v súlade 
so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov, bolo spoplatnené 
podľa položky 59 písm a) pre 
navrhovateľov -fyzickú osobu sumou 200,-eur. Správny poplatok bol vyplatený v pokladni 
Mesta Prešov. 
Navrhovateľ predložil ku návrhu doklad o zaplatení správneho poplatku, 
príjmový 
pokladničný doklad č. 16/1113/2018 zo dňa 11.07.2018. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -Laudaco s.r.o., Kamenná 131177/A, 080 Ol Prešov, podal dňa 
11.07.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Predajňa-svet 
podláh", na pozemku parc. 
č. KN-C 142811144, kat. úz. Prešov. 
Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 
2015, 
ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov uzn. č. 724/2017, dňa 
28.6.2017 jeho záväzná časť bola schválená uznesením Č. 725/2017 a vyhlásená VZN 
mesta Prešov 
Č. 5/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2017, pozemok vymedzený pre 
umiestnenie stavby predajne 
"Svet podláh" na pozemku parc.č. KN-C 142811144 k.ú. 
Prešov, Duklianska ulica, Prešov sa nachádza na ploche 
funkčne určenej ako plocha 
neareálovej 
občianskej vybavenosti, pre ktorú platí regulatív RL C.3. 
Navrhovaná výstavba predajne 
"Svet podláh" na pozemku parc.č. KN-C 14281/144 k.ú. 
Prešov, Duklianska ulica, Prešov pre funkciu obchodnej prevádzky (zariadenia občianskej 
vybavenosti) na vymedzenej ploche občianskej vybavenosti, je z hl'adiska funkčného 
7 
využitia územia v súlade s regulatívom RL C.3a) 
Všeobecne záväzného nariadenía Mesta 
Prešov ( ďalej len VZN) č. 5/2017, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná 
časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015. 
Mesto 
Prešov oznámilo podľa§ 36 stavebného zákona dňa 16.07.2018 začatie územného 
konania všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 
15.08.2018 vykonala ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordinované do podmienok 
tohoto rozhodnutia. 
K navrhovanej stavbe sa kladne vyjadrili: KPÚ Prešov, Mesto 
Prešov-Oddelenie dopravy, a 
ŽP, Mesto Prešov -OHAM, OÚ Prešov -odbor starostlivosti o ŽP, OR HaZZ Prešov, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, KRPZ-KDI Prešov, Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, SPP-Distribúcia a.s., VSD,a.s., Technické služby mesta Prešov, VVS,a.s., Orange 
Slovensko, a.s., Slovak Telekom, s.r.o. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že stavebník Laudaco s.r.o., Kamenná 
131177 
l A, 080 O l Prešov splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo 
potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov a zverejnená na internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania 
toto 
je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
8 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení stavby bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
~ ·11. z:n 
dňa .................................................... . 
]\ ... ":'~~'.)_ -' i i. 
r. -. -. ~iO~ 
.......................... r·~\··-~··· :·? ............... . 
Peči'a1íkál a podpis) o v 
-l-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení stavby bola 
zvesená z úradnej tabule mesta prešov (www.presov.sk) 
dňa .................................................... . 
1\ -'v~ -T' •... :} 
......................... , ....... : ..... ······~········· 
J L. , 
Pečiatle paclpis. . o v 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)