Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení inžinierskej stavby: "Úprava vnútroblokov ul. 17.novembra 175 - 194 vnútroblokové priestory medzi Kúpel'nou a Požiarnickou".

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení inžinierskej stavby

05.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        l 'L 
( cl ')"•l) 
~~ vesené dňa------"~·_.;...:,...;..·· ...;'-.;.;V...;'.;;..._--
v 
MESTO PRESOV 
'Z\;esené dňa -----------
stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/5315/93995/2018-Kt V Prešove dňa: 03.04.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení inžinierskej 
stavby a nariadenie ústneho pojednávania 
Dňa 19.03.2018 podal navrhovate!', ktorým je Mesto Prešov, v zastúpení MsÚ Prešov, 
Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, na 
tunajšom stavebnom úrade 
žiadosť o dodatočné povolenie stavby: "Úprava vnútroblokov ul. 17. 
novembra 175 -194 vnútroblokové priestory medzi Kúpel'nou a 
Požiarnickou" na pozemkoch 
parc. 
č. KN-C 5750, KN-C 575111, KN-C 5757, KN-C 5758/1, KN-C 5759, KN-C 5767/1, KN-C 
5768/1, KN-C 5768/7 katastrálne územie 
Prešov. Dňom podania žiadosti bolo začaté 
konanie vo 
veci dodatočného povolenia stavby. 
Mesto 
Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia§ 3a ods. 4) zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v znení neskorších 
predpisov v súbehu s 
§ 
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 88 písm. b) 
v súbehu s ustanovením§ 88a ods. 9 stavebného zákona a v nadväznosti na ustanovenie§ 
80 ods. l 
staveného zákona a § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní oznamuje 
začatie konania o dodatočnom 
povolení stavby spojenom s kolaudáciou stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré 
sa bude 
konať 
so stretnutím na: 
dňa 03.05.2018 o 09.00 hod 
Mestskom úrade v Prešove, J arkova 26, Prešov 
na l. poschodí, v zasadačke č. dverí 217. 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania nahliadnut' na Mestskom úrade 
v Prešove, stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, 2.poschodie, v kancelárií č. dv. 306, na 
základe vopred dohodnutého termínu na tel. číslo 051/3100 530. 
Účastníkom konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudáciou stavby bude 
umožnené v súlade § 
33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v platnom znení, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho 
zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Účastníci 
konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudáciou stavby môžu 
svoje námietky a pripomienky k návrhu 
uplatniť najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, 
ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom al.ebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné 
stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným do 
zápisnice. 
2 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení 
inžinierskej stavby spojenom s kolaudáciou stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 ods. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podl'a po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov (www.presov.sk). 
Poslt~dný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o dodatočnom povolení stavby 
spojenom s kolaudáciou stavby. 
Do ltehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
._ r 
l-' ' ~· 7:., -. , •. ~ 
Vybavuje: Ing. Kundrát frantisekkundrat@presov.sk 
v 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
'li' 051/3100530 
3 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení inžinierskej 
stavby spojenom s 
kolaudáciou stavby, bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
-t. nt '>"'" 
v ~~ ~~" ~U1J 
Dna .................................................... . 
MESTO PREŠQV 
Mestský úrar&. 
..•...........•..•. J:IJ.<1Y.ná.č •• 73 ..... 7 .............. . 
0
~e8la&f-MáP* 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení inžinierskej 
stavby spojenom s kolaudáciou stavby, bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov 
Vybavuje: Ing. Kundrát 
Dňa .................................................... . 
MESTO PREŠ9V 
Mestský úra~ 
Hlavná č. 73 
................ OSO.O.l .. P,. ·&·Š· .y. ............ . 
Pečiatka alpodpis 
frantisek.kundrat@presov.sk w 051/3100530 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)