Oznámenie o dražbe: Nehnuternosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV Č. 1013, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

Oznámenie o dražbe

19.11.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
19.11,z:nvyvesenédňa_
MestskýúradPrešov
Hlavná2907/73
08001Prešov
OlVUji^Y
6;`YkUbXfUJYW\HU|UmbUx_U6,52+.,-4OEc|]W]UW\-2*--*.,-4
ZASLANIEOZNÁMENIAODRAŽBE
Vzmysle§11ods.4zákonaČ.527/2002Z.z.odobrovolnýchdražbáchvzneníneskorších
predpisovVásžiadameobezodkladnéabezodplatnézverejnenieOznámeniaodražbezn.096/2018
naúradnejtabuliobcealebonaelektronickejúradnejtabuliobce.
>`bt_6@GA;M?(g*f*c*(gcgtX`ca|d]hr`g_U2(,4,,-JfY|cj(C=I6/2310//-(dfrjbl
brghidWUDNJ?P(g*f*c*(gcgtX`caJcdfUXg_r24+.1-(,0,--Ec|]WY(CwI6
/213.24/
Kix]hYf6
Drb@YW_c(bUf*6.2*,4*-54,(Vlhca-3*HcjYaVfU-../,+40<(,4,,-JfY|cj
O`Ughbt_6MI@q(gdc`*gt.o., špitálska6,08001Prešov,IČO:36606774,spoluvlastnícky
podiel
:1/1
HY\bihYfbcgh]6
JUfWY`UfY[]ghfU((%#Yj]XcjUbrbU_UhUghfr`bY^aUdY6
dUfW
*Č.650zastavanáplochaanádvorieovýmere106m2
Stavba
súp.Č.3352polyfunkčnýobjektnaparc.Č.650
spoluvlastníckypodiel:1/1
CXYbh]Z]_cjUbsbY\bihYfbcgh]gumUdtgUbsbU`]ghYj`UghbtWhjUI_fYgbs\cufUXi
JfY|cj
(_UhUghfr`blcXVcf(FOČ.1013,okres:Prešov,obec:PREŠOV,katastrálne
územie
:Prešov.
LdcmXfUjca
>K;FI<HZE(g*f*c*
J\>f
*;`YkUbXfUJYW\(dfc_if]ghU
Jft`c\l6)ImbraYb]YcXfUVYmb*,52+.,-4
c
)
RAZO
BN
IK.s.r.o.
"
'
-
I·
.
J
i
c
~
~
\.
i
()
~,
i3I
.
10V2.!~;0401)1k~l)si(.e
'
,
=:
:
:
.JG7;42;j·!.IC':)PH.:-'K~~022.3G67...j.::
'
ť;
;.•.·12:;")je7'~({lC"fa'>' --ri1 55'...~712573
.:~::1__:ot,qit..':i~rJr::i.!.\Jr.jni~5k.',V·t .• '/':". ~·:'\t"=3L(lt)f)l~..:jk
.
_
.
~
.OS1,03\~,::e~.ooo.Srevložka19669[-..'lFJ.A~J·SI!)ven~K~~r\(lrit(!rři::'~~K:.220900()000005()37:?21926
p
;Ir'li;!L)~ir!;'_:-;:,:.),",'i:: J"1f.jí)iY.li.lDOO"+36ijO"14818
CT
P8~r'l~~)SK:1752(:!)')!)(1(HJ0001L4~.5·7t3i
T
':
l
\
r<11)<1I1Y.(I:SI"4i:l'11U(\(;(i(i(J(J;J:2627166361
P
aStr)':aL\3nk<1:SK,73651)(J00000000205831'19

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)