Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
19
,11Z,YJ l __ \'11\.0 ud..i_
·
·
'
~·
{r.:;dňa_
MESTOPREŠOV
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2061/2018;SGfQW#'+$''$(&'.
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
JozefVarga
naposledybytom08001Prešov
;^TQOPQTgc$M$2?(&,'%(&'.YQFdC'+$''$(&'.5GVNQhGP\PC8GTUTMQO`SCFG;SGfQW#
3NCWP\-)#&.&&';SGfQW$
AF_WQFV#hGRQDXUFCdQW]JQFNhP^MCPKGLGYP\OX#FQSVcVLGTCR^TQSPPQTg8GTUC;SGfQW
Č
.k.EX2061/2018zodňa15.11.2018verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91
ods.3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FSGT\UTKO_hGVNQhGP`R^TQOPQTgRSGWYKCgWNGJQUG'+FP^QFWXWGTGPKCQYP\OGPKCPC
8GTUTMQO`SCFG;SGfQW#5CSMQW\(*#;SGfQWWMCPEGN\SKKČ.324avúradnýchhodinách.
:YP\OGPKGTCWXWGTVLGRQFQDV'+FP^$1MTKCFSGT\UVNQhGP`R^TQOPQTgWNGJQUG
PGRSGWGYOG#RQTNGFPaFGdNGJQUXTCRQWChVLGYCFGdFQSVcGPKC$
4PI$8\SKC<VfKPQW\
WGF`ECQFFGNGPKCFCP^#RQRNCUMQWCRQFPKMCPKC
PCY\MNCFGRQWGSGPKC4PI$1PFSGX=VScCPQWGL
RSKO\UQSMXOGTUC;SGfQW

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)