Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Attila Evelley, Hollého 15, Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
1
91
1
. tn '.í•••••tlll;.1IIa_
-
"
(
'
I
~
I
'
l"
",ňa_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Č
íslo
:102255058/2018
D
á
tum
:14.11.2018
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:AttilaEvelley
N
aposl
e
d
ysídlo/pobyt:Hollého15.08001Prešov
<ZQNLMNQc_&)(*(1(/)+'*()0VNDaA**&)(&*()0IESKNdEMXMA5AaNTNL\PADE<PEbNT$
7THEVDNQKATNTA/$(0(()<PEbNT$
?D[TNDS$dEONBURADPEQXRAMHEIEVMXLU$DNPS_SIEQAOZQNLMNQc5AaNTYGN\PADS<PEbNT_ZQKN
)(*(1(/)+
'
*()0VNDaA**&)(&*()0TEPEIMNSTUGKXbJNSOND`A§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.o
správ
edaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov
.
3DPEQXRQHLNVEuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníododňavyveseniatohto
oznám
.
enia
.
-
na
-
-
Da
i
1ovomúradePrešov,Hviezdoslavova7,08001Prešov,\kancelariiČ..:lú2
vúradnýchhodinách.
>NRNNVMXLEMHEQATUTEQSIEONDNBS)-DMZ&<NDKA§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
MESTOr]\1".Ing.MáriaBednárová
vedúcioddeleniasprávydaní3
<NRTPDEMHENDNBETUTEQEMHA2v 
Tátovyhláškabolavyvesená.
911.Zl)oddo."STHEQcLHEQRNTUTEQEMHA#

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)