Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Veronika Pohlodková, Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
19
,11,Z,)]Vyvesenédňa_
~e~enp.dňa_
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odborvnútornejsprávy
Odde
l
enieklientskehocentra
Hlavná73,08001Prešov
VášlistčísloI zodňa=GgKeaWQTC]HGZYOK9QaSPG?VKgTZ
Ka
ro
lMalinovský
05
1/31
00
1
2
0(,%((%)'(.
VEC 
OznámenieOdoručenípísomnosti
<KWXT?VKgTZ&<KWXWPdcVGJZ?VKgTZK&8QGZS_1-ZWcQGJKW§5zákonaNRSRč,
253/
1
998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
Slovenskejrepublikyvzneníneskoršíchpredpisov
T^SGRYOK
CKVTSNPK?TMQTJPTZKOH]XTR?VKgTZ&
i
KOKOHTQGJTVYeKS_UaWTRSTWh(?TJTHYpatnástichdníodvyveseniabudepísomnost
u
l
oženánapodatel'niMestskéhoúraduVPrešove,Hlavná73,číslodverí5,kdesijumóžete
p
r
ev
zi
aťdennepočasúradnýchhodínod8:00hod.do15:30hod.
EST
OPREŠOVMestskýúrad
"Hlav~'Č.73/IlQ'i_P_ŠOV
Mgr.LudmilaHalečkovš
vedúcaoddelenia
Mes
t
skýúradvPrešoveIHlavná73108001PrešovITel.:+421(51)31001111Fax.:+421(51)77336651E-mail:mesto.radnica@presov.skIwww.presov.sk

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)