Výzva na prevzatie písomnosti: Emiliána Marta Jecušková, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

19.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
19.11.tYJ Vyvesenédna_
1
vP
"en
6rl;;~ Doručenieverejnouvyhláškou-----------
podl
'
a§26,ods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznení
neskor
š
íchpredpisov
MESTOPRESOV
MestskýúradvPrešove,Hlavnául.Č.73,08001Prešov
8;;&(-')+.&(,''+&)'(/&9EK>9KDXIODCWB'0%((%)'(/
Ve
r
e
jnávyhláška
ovýzvenaprevzatiepísomnosti
Ad
r
esátpísomnosti:EmiliánaMartaJecušková,Prešov.
2
E
QFRZ
SRIMBdFTLOdFN]P\ROMNORcPQFUWIBcULFHOSF*-EN\OEUVUFRFNIBSOHSO
OW
N
Z
M
F
NI
BNB9FRSRKOM]QBEFU<QFbOUF&Jarková24,vKanceláriisociálnehoporadenstva,
Č.dv.111.
pa1E~v~E§'l1'~d\}PrešO\}eMestsKYuraHSLU1IEIl.0080R~~~~.Poll~rodinuab'fIa~.s\a1~"\'NI'·'~Oddelel\lElC'e",.PI_~:)'JO••..oJ· 
PhDr.Már~LíkOVá,PhD.
vedúcaodboru
Totodoručenieverejnouvyhláškoumusíbyt'vyvesené15dnínaúradnejtabulimesta
azverejnenénainternetovejstránkemestaPrešovvrubrike"Elektronickáúradnátabul'a".
Po
s
l
e
dn
ýdeňstanovenejlehotyjedňomdoručenia.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)