Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "HOBBY PARK SEKČOV- RETAIL 2".

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu

05.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                l nt "n'-') 
,J l;.; l' 1..
1 
Vyvesené dňa _________ _ 
MESTO PREŠOV 
7
v~~r>r-p tiH:t -----
sTAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
č: SÚ/5454/93573/2018-Mk 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik, V Prešove dňa: 04.04.2018 
e -mail: milan.madzik@presov.sk 
• 051/3100534 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"HOBBY PARK SEKČOV-RETAIL 2" 
Navrhovatel' -WOONERF, 
spol. s r.o., Volgogradská 13, 080 Ol Prešov, ktorý 
zastupuje 
na základe splnomocnenia žiadatel'a -SLOSIKO s.r.o., Galvaniho 16/B, 821 
04 Bratislava, podal dňa 19.03.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 
stavby pod názvom: 
"HOBBY PARK SEKČOV-RETAIL 2". 
Predmetná stavba je členená na nasledujúce objekty a prevádzkové súbory s ich 
jednotlivým umiestnením 
na pozemkoch v kat. území Prešov: 
• SO 201 Predajný sklad Retail2-C KN parc. č. 14832/1 
• PS 201-1 Výťah pre SO 201 
• PS 201-2 
Eskalátor pre SO 201 
• SO 202 
Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy-C KN parc. 
č. 14832/1,81 
• SO 203 Dažďová kanalizácia z parkovísk-C KN parc. č. 14832/1 
• SO 204 Dažd'ová kanalizácia zo striech-C KN parc. č. 14832/1 
• SO 205 Splašková kanalizácia-C KN parc. č. 14832/1 
• SO 206 Vodovod-C KN parc. č. 14832/1 • SO 207 Areálové 
rozvody 
plynu-C KN parc. č. 14832/1 
• SO 208 Areálové 
rozvody 
VN-C KN parc. č. 14832/1 
• PS 208-1 Trafostanica pre SO 201 
• PS 208-2 
Dieselagregát pre SO 201 
• SO 209 Verejné 
osvetlenie-C KN parc. č. 14832/1,81 
• SO 210 Prípojka a rozvody slaboprúdu-C KN parc. č. 14832/1 
Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 stavebného 
zákona 
oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania a súčasne na prerokovanie návrhu nariad'uje ústne pojednávanie spojené 
s miestnou ohliadkou 
na deň: 
10.05.2017 o 10:00 hod. 
llr 
2 
so stretnutím Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na l. 
poschodí, miestnosť č. 217 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť (po predchádzajúcej telefonickej dohode 
o dátume a 
čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v pracovných dňoch do stanovenej 
lehoty 
do 10. 05. 2018 t. j. do ústneho pojednávania, na Mestskom úrade v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarková 
26, 
(2. NP-č. dverí 303). Účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k návrhu 
uplatniť do 10. 05. 2018. Stavebný úrad upozorňuje 
účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie 
do uvedenej stanovenej lehoty, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň stavebný úrad účastníkom 
konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré v určenej lehote neuplatnia 
v 
prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. Ak sa nechá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným 
do zápisnice. V rovnakej lehote 
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak 
podľa§ 36 ods. 3 stavebného zákona sa má 
zato, 
že ich stanovisko je kladné. 
Úradný záznam: 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci Stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"HOBBY PARK SEKČOV-RETAIL 2", bola vyvesená na úradnej 
tabuli mesta Prešov 
-( nl ')n<() 
..), l,i.;., l. U n.J 
dňa ................................................... .. 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad :t,_ t 
Hlavná č. 73 f--' ) 
··············080·0l··P·R·E··Š·0·V················ 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"HOBBY PARK SEK ČOV -RETAIL 2", bola zvesená z úradnej 
tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
Mestský úra;k 
Hlavná č. 73 
........................ Q~.O .. OJ. . .P. R .E. š. .v}. 
Pečiatka a podp!s 
Pozvánka bude doručená: 
l. WOONERF, spol. s r.o., Volgogradská 13, 080 Ol Prešov 
2. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov 
3. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
4. KR PZ, KDI v Prešove, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 
7. Slovanet ,a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 040 Ol Košice 
10. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
ll. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
12. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
3 
13. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Námestie mieru 2, 
080 Ol Prešov 
14. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
15. Správa NMaV MO SR, Komenského 39A, 040 Ol Košice 
16. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova l O, 825 13 Bratislava-Ružinov 
17. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
18. Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 
19. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
20. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
22. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
23. SVP, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
24. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
25. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-Stavebný úrad 
) 
BCHODNÝ DOM RET All 1 
±O ,000=240 ,80 
so 101 
PREDAJNÝ SKLAD RET All 2 
±O,OQO:;n0,80 
so 201 
PRELOŽKA CESTY 1/68 
-VYHĽAD 
r::.;lsl 
' 
PARKOV AC l Dm1 SO 313 
Nt\ORŽ SHZ + STROJOVŇA 
" :cr:: 
[ 
l 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)