Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 -16, 24-26 Prešov".

Oznámenie o podanom odvolaní

21.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Obec Ľubotice 
Stavebný úrad 
PSČ 08 001 
Oznámenie o podanom odvolaní -výzva k písomnému vyjadreniu. 
( verejná vyhláška ) 
Obec Ľubotice , príslušný stavebný úrad podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej v texte stavebný zákon) vydal 
dňa 13.08.2018 rozhodnutie o využití územia pod č. SÚ/8994/2017-Sf/141 
pre stavbu: "úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 -16, 24-26 Prešov" na pozemku KN
C 3126/1 katastrálne 'územie Prešov, pre stavebníka Mesto Prešov v zastúpení Odbor 
strategického rozvoja, Oddelenie investičnej činnosti, 
Hlavná 73, Prešov. Uvedené 
rozhodnutie bolo 
účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej 
tabuly 
dňa 20.09.2018 a rovnakou zverejnenou na elektronickej úradnej tabuli Obce Ľubotice 
a Mesta Prešov. 
V zákonnej 
lehote dňa 05.10.2018 voči predmetnému rozhodnutí o využití územia podali 
odvolanie 
účastníci konania zastúpený: 
Jaroslavom Remetom, Janoušková 12, Prešov 
V zákonnej lehote dňa 04.10.2018 voči predmetnému rozhodnutiu o využití územia podali 
odvolanie 
účastníci konania: 
Radoslav 
Dvoriak a Ivana Dvoriaková, Janoušková 14, Prešov 
Uvedené odvolania tvoria prílohu tohto oznámenia. 
V zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Z.b. o správnom konaní stavebný úrad oznamuje 
podanie odvolania a 
zároveň vyzýva všetkých 
účastníkov konania, aby sa v lehote 
najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia písomné vyjadrili k odvolaniu. 
OBEC t.UB-OTICE ~ 
stavebný úrad ·. ~ 
so sídlom na MsÚ 
vš Prešove . 
08001 PRE OV 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Príloha: 2 x Odvolanie 
účastníkov konania 
l x 
koordinačná situácia stavby 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-mail: miroslav.stefko@presov.sk ~ 051/3100533 
.. 
' 
Radoslav Dvoriak, Ivana Dvoriak Matisková a ostatní dotknutí obyvatelia, 
Janouškova 14, Prešov 08001 
ešov, 02.10.2018 
VEC: ODVOLANI voči rozhodnutiu o využití územia pre inžiniersku stavbu: 
"Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12-16, 24-26 Prešov" 
vydaného dňa 13.08.2018 Stavebným úradom-Obec Ľubotice 
Ako obyvatelia dotknutej ulice Janouškova, Prešov, týmto podávame odvolanie voči 
Rozhodnutiu o využiti územia pre inžiniersku stavbu "Úprava plôch vnútrobloku na ul. 
Janouškova 12-16, 24-26 Prešov" vydaného dňa 13.08.2018 Stavebným úradom
Obec Ľubotice. 
Naše odvolanie odôvodňujeme nasledovnými skutočnosťami: 
··1. Stavba sa ide realizovať podfa projektovej dokumentácie, ktorá bola 
vypracovaná na základe konzultácii s komisiou zostavenou bez 
účasti 
obyvatel'ov dotknutých bytových domov v okolí predmetného vnútrobloku, čím 
bolo o veci rozhodnuté bez ich vedomia; 
,. 2. Pri našej snahe informovať sa a pripomienkovať danú stavbu počas 
prebiehajúceho stavebného konania na Stavebnom úrade nám bolo od 
príslušných pracovníkov oznámené, že projekt je už vypracovaný a naše 
návrhy a pripomienky už nie je možné do projektovej dokumentácie 
zapracovať; 
., 3. Realizácia naprojektovanej stavby si bude vyžadovať odstránenie zelene vo 
forme troch zdravých stromov a 9 m
2 
krovfn, o ktoré sa na vlastné náklady 
pravidelne staráme (strihanie, zber lístia, orezávanie konárov 
atď.) a ktoré , 
vytvárajú prirodzený tieň a akúsi bariéru súkromia medzi jednotlivými bytovými 
domami. Táto 
zeleň zároveň zlepšuje kvalitu životného prostredia občanov -
obyvatel'ov mesta. 
4. Vypracovaný projekt obsahuje preloženie detského ihriska, ktoré, napriek 
tomu, že sa jedná o staré a nezrekonštruované detské ihrisko, je centrom 
stretávania sa rodín s malými 
deťmi, ktorých každým rokom na danej ulici 
pribúda. V najbližšom okolí sa nenachádza žiadne iné detské ihrisko. Toto 
preloženie však nie je v predmetnej verejnej vyhláške nijako 
bližšie 
špecifikované, preto máme odôvodnené obavy, že nakoniec dôjde k jeho 
absolútnemu zániku. 
5. Vypracovaný projekt navrhuje vytvoriť kontajnerové stojisko pre bytový dom 
Janouškova 
18-20 a Mudroňova 10 vo vnútrobloku Janouškova 12-16 
vzdialené cca 70m od jednotlivých vchodov (Príloha č. 2), ktorým má slúžiť. 
Už existujúce kontajnerové stojiská na Mudroňovej 8, Janouškovej 12 
a Janouškovej 19 sú približne rovnako vzdialené ako navrhované nové 
stojisko kontajnera, preto navrhujeme 
navýšiť existujúce stojiská o takú 
kapacitu, 
aby nebolo nutné vytvárať ďalšie kontajnerové stojisko. 
6. V súvislosti s vyššie uvedeným je nevyhnutné 
zohľadniť skutočnosť, že 
nákladné vozidlo realizujúce vývoz komunálneho odpadu s váhou cca 20 t už 
dlhodobo poškodzuje asfaltový povrch predmetnej vnútroblokovej plochy, 
ktorá 
na to nie je uspôsobená a je dlhodobo v dezolátnom stave. V tomto 
bode je ešte potrebné 
podotknúť, že vypracovaný projekt neráta s vytvorením 
komunikácie so zhutneným podkladom, ale 
iba s vrstvou asfaltu na už 
existujúci asfalt. Existuje preto odôvodnený predpoklad, že rovnako bude 
dochádzať k pravidelnému poškodzovaniu v projekte navrhovanej 
komunikácie. 
7. Nie sú nám známe dôvody vytvárania prepojenia vnútroblokov, keďže žiaden 
z vnútroblokov na Janouškovej nie je 
prepo~ený a realizáciou prepojenia dôjde 
k 
zbytočnému výrubu 2 ks drevín a 7 m krovín. Vzhl'adom na dopravnú 
preťaženosť ulice Janouškova, kde počas špičky siaha kolóna vozidiel až na 
jej koniec, obávame sa, že daný prejazd budú vynaliezaví vodiči využívať na 
urýchlenie prejazdu ulicou. 
8. Naprojektovaná parkovacie miesta 1 - 8 sú umiestnené na mieste existujúcej 
zelene a priamo 
pod oknami denných miestností (obývačka, spálňa) na 
západnej strane bytového domu Janouškova 12-16, pričom rovnaký počet 
parkovaclch miest je možné vytvoriť na južnej strane bytového domu, kde je 
minimum okien denných miestností. 
9. V súvislosti s už vytvoreným projektom parkovacích miest 
nám nie je jasné, 
prečo projektová dokumentácia zároveň nezahŕňa vchod č. 22 bytového domu 
Janouškova 22-26, 
keďže na južnej strane tohto· bytového domu je tiež 
dostatok priestoru na vytvorenie parkovacích miest s minimálnym 
počtom 
okien. Zároveň si myslíme, že tento priestor by bol najmenej finančne náročný. 
Po vzájomnej diskusii s ostatnými obyvateľmi predmetnej ulice pripájame náš návrh 
realizácie úpravy plôch vnútrobloku 
na ul. Janouškova 12-16, 22-26 Prešov: 
1. Realizovať projekt "úpravy plôch vnútroblokl.l na ul. Janouškova 12-16, 24-26 
Prešov" so zachovaním čo najväčšieho množstva zelene, detského 
ihriska, bez umiestnenia kontajnerového 
stojiska vo vnútrobloku, čim sa 
zamedzí vstupu nákladného vozidla vyvážajúceho komunálny odpad 
a deštrukcii povrchu zrekonštruovanej komunikácie. 
2. Realizovať projekt "úpravy plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12-16, 24-26 
Prešov" so zachovaním navrhovaného počtu parkovacích miest (24) 
osobitne vo vnútrodvore Janouškova 12-16 a Janouškova 22-26, pričom 
poskytujeme nákres (Priloha č. 1) jednotlivých možností ich umiestnenia. 
Detailným preskúmaním okolia a 
prepočtami sme zistili, že daný priestor 
ponúka vytvorenie dokonca vyššieho 
počtu parkovacích miest ako pôvodný 
projekt. 
3. Realizovať projekt "úpravy plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12-16, 24-26 
Prešov" so zachovaním rozsahu 7 metrov na výjazd z garáží (3126/2 -
3126/9), tak ako je zachovaný rovnaký priestor 
pre východ z garáží (3144 -
3139) 
so zohl'adnením rozmerov predmetných garáží. 
4. Sme presvedčení, že aj keď prepracovanie projektu podľa našich návrhov 
bude 
časovo náročnejšie, ako bolo vypracovanie už existujúceho projektu, 
tým, že sa nebude realizova-i' prepojenie vnútroblokov ako také, dôjde 
v 
konečnom dôsledf-m k zniženiu nákladov (na výrub stromov a krovfn, 
odstraňovanie koreňových systémov, vytvorenie samotnej komunikácie podľa 
normy) pri realizácii daného projektu. 
Na poslednej strane zapísaný a podpísaný vlastníci garáži na parcelách susediacich s výstavbou 
' . 
. --=:o:::.:: č.3126=~--v u~ca vnútro blok Janouškova č. 12-16. ~t~ 
iJ;::S'fO l?:'~~ V M2stský úrad v Prešove OBEC llJBOTiClE s 
l 
~c~OMO 
sto P.iliW! · Rnnistr.znnč';c: Dér: ·~Tt: 
---' 
Obec I~ubotice 
wto: 
O 5 lO Z018 
Stavebný úrnd 
Československých letcov 2. 
080 06 Prešov 
Vec: Odvt>lanie voči Rozhodnutie o využití územia "Úprava plôch vnútro bloku na Janoušlwva 12-
16,2 
J-26 Prešov" 
Tým o spôsobom ako vlastníci garáži postavených na parcelách susediacich s dotknutou parcelou 
KNC č.31 !6/1 katastrálne územie Prešov ulica vnútro blok Janouškova č. 12-16, po ktorej 
vychádzan 
te, vchádzame a prechádzame ako jedinej prístupovej účelovej komunikácií k našim 
nehnuteľnostiam (garáže) 
-podávame v zákonne a v IS-dňovej lehote na podanie odvolania toto odvolanie, s poukázaním na 
jeho neúplnosť, zavádzanie a tak nesprávnosť a obchádzajúce zákon a jeho postupy. 
Navrhujeme ho zrušiť s odporúčaním vyvolania nového konania s zahrnutím požiadaviek vlastníkov 
dotknutých garáž ako 
aj dotknutých vlastníkov bytových domov. 
Odôvodnenie: 
V prvom r tde je problém, že projekt tak ako je nakreslený nezodpovedá reálnemu stavu t.j. nedá sa 
realizovať nakoľko sa jestvujúceho voľného priestoru ani nevojde, ani pri dodržaní podmienky 
v 
napadanc•m rozhodnutí str.5 ods.3 k náprave nedôjde, nakoľko jestvujúci vylez s CO-krytu bude tvoriť 
prekážku. lýjazd s garáže .parc:č.3144 nie je 7.metrou ako je uvedené v nami napádanom rozhodnutí. 
Rozšírený! o vjazd ako 
je navrhnutý zasiahne do ochrannej vzdialenosti práv byt domu Janouškova 12-16 
Celá projektová dokumentácia trpí viacerými vadami tak normatívneho 
ako~ zákonného. 
Majitelia jestvujúcich garáži 
do času kedy bol zrealizovaná svetelná križovatka Levočska-Janoušková si 
nerušene užívali účelovú komunikáciu. ktorú si na účel príjazdu, vjazdu a výjazdu s garáži zriadili v čase 
výstavby garáži rokov 1967-1978(asfaltová ploch).Osadením zákazov zastavenia po oboch stranách, 
· stratili obyvatelia JánO!Š!iovej ulice možnosti parkovania a tak porušujúc zákaz vjazdu parkujú vnútro 
dvorovom priestore kde 
-kade na ~eleni ako aj na tejto účelovej obslužnej komunikácií k jestvujúcim 
garáži a tak obmedzujú ich 
majiteľoch vo výjazde. Navrhované riešenie daný problém nerieši, ale ho ešte 
vyhrocuje. 
Napadané 
,·ozhodnutie s predmetným projektom im s tejto plochy neprimerane uberá miesto na vjazd a 
výjazd, 
be:~ akejkoľvek predošlej dohody odvolávajúc sa na normatív s ktorého sú použité minimálne 
l ' 
vzdialenosti neodzrkadľujúce dlžku jestvujúcich garáži a tak maximálnu možnú dlžku vychádzajúceho 
vozidla. Pri uplatnení vzorca na výpočet tejto vzdialenosti l max. dÍžka parkujúceho vozidla+ dÍžka 
polomeru 
zatáčania+ dÍžka otvorených dverí (nakol'ko až na jeden garáž majú všetky dvojramenné 
dvere)/ ani nepribližuje potrebnej vzdialenosti , ktqrá bola doteraz roky overená a nekanfliktná cez 
l O.metrov, až 
na tri garáže parc.č.3136-3138, ktoré sa s uvedeného hendikepu roky využívajú ako sklady 
a nie garáž. 
O nesprávnosti projektového riešenia odobreného napádaným rozhodnutím svedčí aj to .že paradoxne 
dlhšie garáže majú menšiu 6-metrovú a kratšie 7-metrovú 
vzdialenosť na vychádzanie, ktorá je relatívna, 
1 
nakol'ko kolmo na ľ1u parkujúce vozidlo dÍžkou väčšou ako je projektová dÍžka prkovacieho miesta t.j. 
4,5-metra Vám s tejto vzdialenosti patrične uberie a tak výjazd s garáži sa stane technicky nemožný. 
Takým to spôsobom nami nap~1dané rozhodnutie s priloženým projektom, uberá možnost' využitia 
dotlmutých garáži 
na účel, ktorý už cca SO. rokou slúžia a tal{ zasnhuje do nemšeného užívania 
vlastníckych práv, 
ktoré garantuje Ústava SR ako najvyšší zákon SR. 
Problém kto a prečo poškodil asfaltový povrch sme už uviedli v našom podaní" z 22.7.2017, ktorí je 
v spise založený ako" Nfo_mietky vlastníkov garáží v zastúpení J.Remeta ,"preto ich opätovne navádzame, 
ale 
čo by sme radi vytkli je, že Projekt nepočíta s obsluhou t.j. vyprázdňovaní premiestneného 
predmetného kontajnera na komunálny odpad, 
ktoré obsluha ma byt' realizované po komunikácií, ktorá 
nie 
je projekčne ani realizačne na to stavaná a tak dôjde opätovne k poškodeniu celej účelovej 
komunikácie, oproti dnešku ešte navyše aj pred garážami parc.č.3126/5-3126/9. 
Nami v námietkach navrhované riešenie( umiestnenie kontajnera na komunálny odpad) odzrkadľuje 
viacero výhod (l., aj kratšia vzdialenosť pre spadajúcich občanov,2.,iba nepatmá časť komunikácie by sa 
upravila na prejazd koka voza ... ) a tak by nás zaujímal dôvod prečo neboli zalnnuté ako podmienky, 
ktoré sú iste uznáte, dôležité ako výsadba, ktorej umiestnenie 
je tiež ponechané na vôľu realizátora 
s napadaním k nezákonného 
postUP. U " Len tak, Zápisu do stavebného denníka". 
·····N~·~äii~~~;;;;~;;;;;~·i~;~~i~;"R~;;;~;;;··········· 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)