Oznámenie mesta Prešov: „Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov – Haniska“.

Oznámenie mesta Prešov

21.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravy a životného prostredia 
Jarková 24 
080 01 Prešov 
 
 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
 
  
ODaŽP-163172/2018             MVDr. Tibor Bindas                  20.11.2018                          
                               
051/3100210                  
 
        
tibor.bindas@presov.sk 
 
  
  
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb,
 
oddelenie dopravy a životného prostredia 
oznamuje verejnosti, že 
 v zmysle zákona 
þ=]R
 
posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v
 
]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYMH]YHUHMQHQpR]QiPHQLHQDYUKRYDWHĐD9iKRVWDY- 
6.DV3ULHP\VHOQi%UDWLVODYDNRUHQãSRGHQþQiDGUHVD+OLQVNiäLOLQD 
Ä2EDĐRYDþNDDVIDOWRYêFK]PHVt3UHšov - Haniska". Uvedený dokument je zverejnený na 
internetovej stránke MŽP SR: 
 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obalovacka-asfaltovych-zmesi-presov-haniska-
 
 
Uvedený dokument je dostupný 
k
 
nahliadnutiu v úradných hodinách 30 dní, na Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov 
- odbor dopravy a životného prostredia. 
 
  
9HUHMQRVĢP{åHSRGiYDĢN tomuto dokumentu pripomienky v úradných hodinách po dobu 
dostupnosti tohto dokumentu
,
 na Mestský úrad Prešov, Jarková 24, Prešov - odbor dopravy 
a životného prostredia. 6YRMH SULSRPLHQN\ P{åHWH ]DVODĢ DM QDe-mail: tibor.bindas@presov.sk 
 
 
 
 
 
    
                        
S pozdravom 
                                    
     Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 
                                    
   
    
dopravy a životného prostredia  
9\YHVHQpGĖD ......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
 
 
 
 
=YHVHQpGĖD .......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)