Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1".

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu

05.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                •• ( Ql. ')/'\<() 
v. '"tt ~v nJ 
MESTO PREŠOV 
'; ,~;;:.e:.~ otla _________ _ 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
č: SÚ/5452/93554/2018-Mk 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik, 
e-mail: milan.madzik@presov.sk 
• 051/3100534 
V Prešove dňa: 04.04.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Hobby Park Prešov -Obchodný dom Retail1" 
Navrhovateľ-WOONERF, spol. s r.o., Volgogradská 13, 080 Ol Prešov, ktorý 
zastupuje 
na základe splnomocnenia žiadateľa -Asko Invest Slowakei s.r.o., Cesta na 
Senec 2B, 821 04 Bratislava -mestská časť Ružinov podal dňa 19.03.2018 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: "HOBBY PARK 
SEK ČOV-OBCHODNÝ DOM RETAIL l". 
Predmetná stavba je členená na nasledujúce objekty a prevádzkové s ich jednotlivým 
umiestnením 
na pozemkoch v kat. území Prešov: 
• SO 101 Obchodný dom Retaill-C KN parc. č. 14832/1, 10, 72,83,84 
• PS l O 1-1 Plynová kotolňa pre SO l O l Prešov • PS 101-2 Výťahy pre SO 101 Prešov 
• SO 102 Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy-
C 
KN parc. č. 1483211, 10, 72,81,83,84 
• SO 103 Dažďová kanalizácia z parkovísk a ORL-C KN parc. č. 1483211, 10, 72,81,83
,84 • SO 104 Dažďová kanalizácia zo striech-C KN parc. č. 14832/1,84 
• SO l 05 Splašková kanalizácia -
C 
KN parc. č. 1483211, l 0,84 
• SO 106 
Vodovod-C KN parc. č. 1483211, 10, 72,81,83,84 
• SO l 07 Areálové rozvody plynu -
C 
KN parc. č. 14832/1, l 0,84 
• SO 109 
Areálové rozvody VN-C KN parc. č. 14832/84 
• PS 109-1 Trafostanica pre SO 101 
• PS 109-2 Dieselagregát pre SO 101 
• SO 110 Verejné osvetlenie-C KN parc. č. 1483211, 10, 72,81,
83,84 
• SO 111 Prípojka a rozvody slaboprúdu -
C 
KN parc. č. 14832/1, 10, 72,83,84 
• SO 112 Reklamný pylón-C KN parc. č. 14832/72 
• SO 113 Sadové úpravy-C KN parc. č. 1483211, 10, 72,81,83,84 
• SO 114 Nádrž a strojovňa SHZ-C KN parc. č. 14832/84 Prešov. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 stavebného 
zákona 
oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania a súčasne na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené 
s miestnou ohliadkou 
na deň: 
10.05.2017 o 10:00 hod. 
2 
so stretnutím Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na l. 
poschodí, miestnosť č. 217 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť (po predchádzajúcej telefonickej dohode 
o dátume a 
čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v pracovných dňoch do stanovenej 
lehoty do 
10. 05. 2018 t. j. do ústneho pojednávania, na Mestskom úrade v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarková 26, (2. 
NP-č. dverí 303). Účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k návrhu 
uplatniť do 10. 05. 2018. Stavebný úrad upozorňuje 
účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie 
do uvedenej stanovenej lehoty, inak sa na ne neprihliadne. 
Zároveň stavebný úrad účastníkom 
konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré v určenej lehote neuplatnia 
v 
prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. Ak sa nechá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 
V rovnakej lehote 
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak 
podľa§ 36 ods. 3 stavebného zákona sa má 
zato, že ich stanovisko je kladné. 
Úradný záznam: 
M
J:i' ,.., ~ ... il·f'. /; ~ .... ., 
.li::J.'"-.. , • 
· .-.-.. ,.~f":o:á· Ú~AD 
Hlav~Á l'J, 080 01 Pr .§ov 
-·1-
Ing. Jozef Tuka 
vedúci Stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku 
stavbu: "Hobby Park Prešov-Obchodný dom Retail 1", bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta Prešov -~. Ot 2:';3 
dňa .............................................................. .. 
MESTO PRmv OV 
Mestský ' ~fi 
Hlavná č L 
···········08'(')·'0t··P·R·E·Š·0·V··················· 
Pečiatlea a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku 
stavbu: "Hobby Park Prešov -Obchodný dom Retail l", bola zvesená z 
úradnej tabule mesta Prešov 
dňa ..... Miťšfó''PR:iťšo'V ............ .. 
Mestský úrl 
Hlavná č. 73 
............... Q .~Q. OJ .. P.. l· E .. Š .... ~ .............. . 
Pečiatka a podpis 
Pozvánka bude doručená: 
l. WOONERF, spol. s r.o., Volgogradská 13, 080 Ol Prešov 
2. Askolnvest Slowakei s.r.o., Cesta na Senec 2B, 811 02 Bratislava 
3. 
MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
5. Štátna ochrana prírody SR-RSOP a K Prešov, Hlavná 93, 080 O l Prešov 
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
7. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jána Hollého 5, 080 O l Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
10. Slovenská správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 Ol Košice 
ll. KR PZ KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
12. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 O l Prešov 
13. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, 
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
16. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
17. o.s.v.o.c.o.m.p a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
18. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
19. VVS a.s. Košice, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
20. 
MOSR-Úrad pre SNMaV, Komenského 39/A, 040 Ol Košice 
21. 
CONDORNET SERVIS CA s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
22. MV SR Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 Ol Prešov 
23. Slovanet, Werferova 3, 040 Ol Košice-Staré Mesto 
24. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
25. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
26. Východoslovenská 
distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
27. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
OZ Košice, Medzi mostami 2, 041 59 Košice 
28. 
MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
29. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 51 Košice 
30. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
31. Okresný úrad 
Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova l O, 080 O l Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov -Stavebný úrad 
3 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
'',,,""' 
\. 
\ 
\ 
\ 
±O ,000=240 ,80 
so 101 
PREDAJNÝ SKLAD RET All 2 
±0,000::240,80 
so 201 
PRELDŽKA CESTY 1/68 
-VYHĽ.AD 
' 
PARKOVACI Dm1 SO 313 
NÁDRŽ SHZ + STROJOVŇA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)