Stavebné povolenie: "Pavla Horova 18,19,20 obnova vstupov- Rekonštrukcia vstupných dverí Pavla Horova 19,20 Prešov, Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18- 20 Prešov".

Stavebné povolenie

22.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 Z. 11. 20iB 
Vyvesené dňa __________ _ 
Zves .né dňa----------
Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/11605/2018-Fa V Prešove dňa: 07.11.2018 
Vec 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -NEHILA s.r.o., Jilemnického 3, 080 Ol Prešov 
na 
základe splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na 
ulici Pavla Horova 18,19,20 v Prešove. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov stavebný úrad podľa § 117ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
žiadosti 
žiadateľa /stavebníka/-NEHILA s.r.o., Jilemnického 3, 080 Ol Prešov na základe 
splnomocnenia vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu na ulici Pavla 
Horova 18,19,20 v Prešove v z. HOROVBYT s.v.b. Pavla Horova 18,19,20 080 Ol Prešov 
/Zmluva o dielo/ o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: "Pavla Horova 
18,19,20 obnova vstupov-Rekonštrukcia vstupných dverí Pavla Horova 19,20 Prešov, 
Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Ho rova 18-20 Prešov", miesto stavby-objekt 
bytový dom 
UL Pavla Horova 18,19,20 Prešov, súpisné číslo 6320, na parcele číslo 
14627, katastrálne územie Prešov prejednal podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní 
podľa § 62 ods. l stavebného zákona s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania 
dňa26.10.2017 a rozhodol takto: 
Zmena 
dokončenej stavby pod označením : "Pavla Horova 18,19,20 obnova vstupov
Rekonštrukcia 
vstupných zádverí 
Pavla Horova 19, 20 Prešov, Rekonštrukcia 
schodiskových stien 
Pavla Ho rova 18-20, Prešov", objekt bytový dom na ulici Pavla 
Horova 18,19,20 v Prešove, súpisné číslo 6320, na parcele číslo 14627, katastrálne územie 
Prešov sa podľa § 66 ods. l stavebného zákona 
povol'uje. 
· Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad určuje tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projek:tovou dokumentáciou /jún 2018/, 
ktorú spracoval: Ing. Vladimír Nehila, zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Fabišík
autorizovaný stavebný inžinier -Konštrukcie pozemných stavieb overenou v stavebnom 
konaní, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny sa nesmú 
uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
2. Počas stavebných prác sa musia . dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného ?:ákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 
z., bezpečnostné predpisy, slovenské technické normy a návody stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
· . ' . · · 
3. Stavebné práce treba ukončiť do 24.riiesiacov:odo:dňa začatia výstavby. 
4. Zhotoviteľ stavby·:·NEIDtA á:r~o~;·Jilernnického 8774/3,080 Ol Prešov. 
5. Stavebník je povinný stavebnému 'úiidu písQri:me oznámiť začatie stavebných prác 
v zmysle § 66 ods. 2 písm. 
h) stavebného zákona. · 
·• ••••• _ •. ,. )!·. 
6. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
7. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
8. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
9. Stavebnými prácami sú 
aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
ll. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade je povinný 
tieto škody 
nahradiť. 
13. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani neprimerane obmedzované bežné užívanie bytov. 
14. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavebných úprav na stavbe je 
stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Prešov o odpadoch. 
15. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
16. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
17. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 
52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
18. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 
resp. na osobitné užívanie /záberu/ verejného priestranstva na umiestnenie stavebného 
zariadenia 
l lešenia, veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej 
techniky/ Mesto 
Prešov-MsÚ Prešov príslušný odbor. 
Stavebník je povinný písomne 
požiadať stavebný úrad po ukončení stavebných prác na 
stavbe o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
Stavebník je povinný ku kolaudácií stavebných prác na stavbe 
doložiť atesty a certifikáty 
všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani so strany 
dotknutých orgánov. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ /stavebník/-NEHILA s.r.o., Jilemnického 3, 080 .Q1· Prešov na základe 
splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na 
Ulici Pavla 
Horova 
18,19,20 v Prešove v z .. HOROVBYT s.v.b. Pavli. B:orova 18,19,20 v Prešove 
/Zmluva o dielo/ podal dňa 18.júla.2018 na tunajšom 'stavebnom úrade žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu pod 
označením: "Pavla Horovä:·18,19,20 obnova vstupov
Rekonštrukcia vstupných dverí Pavla Horova 19,20 Prešov,-Rekonštrukcia schodiskových 
! ••• 
stien Pavla Horova 18-20 Prešov" miesto stavby-objekt bytový dom UL Pavla Horova 
18,19,20 
Prešov, súpisné číslo 6320, na parcele číslo 14627, katastrálne územie Prešov. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
Podaná žiadosť vedená na stavebnom úrade pod č. SÚ/11605/20 18 neposkytovala 
dostatočný podklad pre vydanie stavebného povolenia a preto v súlade s §60 ods. l 
stavebného zákona stavebný úrad vyzval 
žiadateľa na jej doplnenie a konanie v predmetnej 
veci prerušil. Stavebník 
dňa 18.septembra 2018 doplnil žiadosť o požadované náležitosti. 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom 
zo dňa 24.09.2018 pod. č. SÚ/11605/2018-Fa 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa 
osobitných predpisov jednotlivo a vzhľadom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom 
účastníkov konania, títo boli o začatí stavebného konania upovedomení formou verejnej 
vyhlášky. 
Podaná žiadosť po doplnení poskytovala stavebnému úradu dostatočný podklad pre 
jej posúdenie na základe uvedeného v zmysle 
§61 ods. 2 stavebného zákona upustil od 
ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania. 
V dokladovej časti stavebník doložil: 
-súhlasné stanovisko Mesta 
Prešov MsÚ v Prešove Odboru hlavného architekta mesta zo dňa 
17.07.2018 pod č. OHAM/9520/2018 v predmetnej veci, 
-súhlasné stanovisko 
OR HaZZ v Prešove pod č. ORHZ-P02-2018/000158-002 zo dňa 
17.09.2018. 
Stavebný úrad v konaní preskúmal 
žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 ods. l a 2 
stavebného zákona a konštatoval, 
že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie sú 
ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy 
účastníkov konania. Stavebníci majú k nehnuteľnosti vlastnícke a spoluvlastnícke 
právo - L 
V č. 8717. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj s ním 
súvisiacich právnych predpisov. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za 
účelom 
zabezpečenia ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe , komplexnosti výstavby , dodržania 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, predpisov a technických noriem, na 
vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie ako aj na 
zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, 
že žiadateľ-NEHILA s.r.o., Jilemnického 3, 080 Ol 
Prešov na základe splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 
na ulici 
Pavla Horova 18,19,20 v Prešove v z. HOROVBYT s.v.b. Pavla Horova 18,19,20 
v 
Prešove /Zmluva o dielo/ spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo 
potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená 
podľa položky č. 60 písmena 
c) sumou vo výške 100,00 €. Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni Mestského úradu 
v 
Prešove dňa 18.07.2018-doklad č. 16/1152/2018. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byt' spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 
26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov (Ww\V.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty 
je dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona č. 
7111967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní l správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na 
Mesto 
Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má podľa ustanovenia § 55 
ods. l správneho poriadku odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe 
správnej žaloby, 
až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Prílohy 
~ __./ } 
l ~il/(./-----
Ing. Andreá"Turčanová 
primátorka mesta 
Overená projektová dokumentácia l l x pre stavebníka , l x pre mesto/ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie 
-zmena dokončenej stavby: "Pavla 
Horova 18,19,20 obnova vstupov-Rekonštrukcia vstupných zádverí Pavla Horova 19, 20 
Prešov, 
Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 
18-20, Prešov" 
bola vyvesená na 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: "Pavla 
Horova 18,19,20 obnova vstupov-Rekonštrukcia vstupných zádverí Pavla Horova 19, 20 
Prešov, 
Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18-20, Prešov" bola zvesená 
z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
dňa ................................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)