Oznámenie mesta Prešov: "OBAĽOVAČKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ PREŠOV- HANISKA".

Oznámenie mesta Prešov

23.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
V Prešove, 21.11.2018 
OHAM/2018/15748 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Mesto Prešov, zastúpené Mestským úradom v Prešove, Odborom hlavného architekta mesta 
podl'a §34 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a 
O~PíJ~0~o 
flz~plnení niektRrM.ctli1
1
J:ákonov v znen~Y~~!<A~~Jch predpisoy,r~fllej len .. zákon") 
oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Odbor 
posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo mestu Prešov podl'a §33 ods. 1 tohto 
zákona správu o hodnotení navrhovanej 
činnosti 
"OBAĽOVAČKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ PREŠOV-HANISKA", 
navrhovatel'a VÁHOSTAV-SK, a.s., Bratislava (ďalej len .. správa o hodnotení"). 
Informácia o 
doručení správy o hodnotení a všeobecne zrozumitel'né záverečné zhrnutie sú 
zverejnené po dobu 30 dní na Úradnej tabuli mesta Prešov, pracovisko Jarkova ulica číslo 
24, Prešov a na webovom sídle mesta www.presov.sk v sekcii úradná tabul'a. 
Uvedená správa o hodnotení je k nahliadnutiu 
Ue možné robiť z nej výpisy, odpisy alebo na 
vlastné náklady vyhotoviť kópie) v pracovných dňoch v úradných hodinách na Mestskom 
úrade v 
Prešove, pracovisko Jarkova ulica číslo 24, Odbor hlavného architekta mesta, 3. 
poschodie, miestnosť číslo 415 a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra číslo 1, 812 35 
Bratislava. Správa o hodnotení je zverejnená aj na webovom sídle Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 
http://www.enviroportal.sk/skleia/detail/obalovacka-asfaltovvch-zmesi-pr
esov-haniska-
Verejnosť môže doručiť svoje písomné pripomienky na adresu Mesto Prešov, Mestský úrad 
v 
Prešove, Odbor hlavného architekta mesta, Hlavná ulica číslo 73, 080 01 Prešov alebo na 
adresu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov 
na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra číslo 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 30 
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. 
Termín a miesto konania verejného prerokovania správy o hodnotení podl'a §34 ods. 2 
zákona bude verejnosti oznámené najneskôr 
desať pracovných dní pred jeho konaním. &;
vďt/7-
Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca odboru hlavného architekta mesta 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
~ 
. 
. 
. 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
~ 
] 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
[ 
~·; 
[\_ 
t: 
VÁHOSTAV-SK, a.s. 
Priemyselná 6 
821 09 Bratislava 
OBAĽOVAČ KA ASFALTOVÝCH ZMESÍ 
Zhotoviteľ: 
ENVI-EKO, s. r. o. 
Platanová 3225/2 
010 07 Žilina 
" 
PRESOV-HANISKA 
Správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
Máj 2018 
",č""'a_"_,st,__,' C~-~K~om!...!..!lo!.p~le~xn~á~c""-h.!.!=a!.!..!ra"-'-k~te:!.!.r.!-"'is~tik~a~a~ho~d"-'-n~o~te<Ln~ie"-v~p~ly~v~o~v ..!...!n!'!.a -=.ž!..!!.iv~ot:.!..!n~é..l::!p~ro~s~tr~ed'=!.!.i~e ___ KAP lTO LA X 
x~ VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 
Navrhovaná činnosť: 
Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov -Haniska 
predkladaná navrhovate!' om: 
spoločnost'ou VÁHOSTAV-SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
bola vyhodnotená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
z dôvodu splnenia nárokov na hodnotenie, že navrhovaná 
činnosť spadá v zmysle 
prílohy č. 8 pod povinné hodnotenie. 
Navrhovaná 
činnosť bola spracovaná v rozsahu a na úrovni obsahu a štruktúry 
Správy o hodnotení 
(Príloha č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a v zmysle rozsahu 
hodnotenia. 
Rozsah hodnotenia vydaný Ministerstvom životného prostredia SR v Bratislave, 
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, 
Odbor environmentálneho 
posudzovania prípisom 
č.j. 6854/2017-1.7/mv zo dňa 14. 09. 2017 v časti 1. Varianty 
pre 
ďalšie hodnotenie uvádza: Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov 
navrhovanej 
činnosti "Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov -Haniska" sa určuje 
dôkladné zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná 
činnosť neuskutočnila) a variantu riešeného v predloženom zámere. Zároveň v časti 
2. Rozsah hodnotenia určených variantov v časti 2.2. Špecifické požiadavky určuje 
v bode 2.2.2. Upresniť navrhované kapacitné parametre navrhovanej obal'ovačky. 
Na základe vyššie uvedeného je v správe o hodnotení hodnotené obal'ovacie 
zariadenie Askom 
VS 2TQ s projektovaným maximálnym výkonom 120 tlhod. -
upresnené parametre v správe o hodnotení posudzovanej 
obal'ovačky sú uvedené 
v kapitole A.ll.9. 
Popis technického a technologického riešenia. 
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 
Stavebné objekty (SO) 
SO 01 Obal'ovačka asfaltových zmesí 
SO 02 štrkové hospodárstvo 
SO 03 Mostová váha 
SO 04 šatne, hygiena, laboratórium, kancelárie 
SO 05 Kancelária 
SO 06 Sklad 
SO 07 Sadové úpravy 
SO 08 Príprava územia a HTÚ 
SO 09 Komunikácie, parkovisko a spevnené plochy 
SO 1 O Prípoj ka pitná voda 
SO 11 Prípojka úžitková voda 
SO 12 Prípojka kanalizácia splašková 
SO 13 Prípojka kanalizácia dažďová 
SO 14 Prekládka trafostanice 
SO 15 Prípojka NN 
SO 16 Vonkajšie osvetlenie 
SO 17 Prekládka NN prípojky betonárne 
SO 18 VTL Prípojka plynu 
ENVI-EKO, s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti pod/'a zákona č. 2412006 Z. z. 
155 
] 
g~· a:!'=s~e~C~---'K!..!:o~m.!.!J:::.p l~e~xn~á"-c""h"""a""'ra"",k"'"'t~er'-!!is""ti"_,_k:::.a _",a_,_h'-"o:-':!d.!..!.no""t~e.!..!.n'-"i e'--'v'-J::p'-'Jiy'-"v~ov.!...!.!n:::.a..=~.!.!iv~o.!o!.tn'-"é:..tp~r""os=.!t!..!:re~d~ie<-----KAP IT O LA X 
SO 19 Regulačná stanica plynu 
SO 20 STL areálový plynovod 
Prevádzkové súbory 
PS 01 Obal'ovačka -technológia 
PS 02 Obal'ovačka -asfaltové hospodárstvo 
Plochy: 
-celková plocha pozemku 
-plocha potrebná na výstavbu, t.j. celková 
spevnená plocha areálu 
obal'ovačky 
z toho: 
SO 01 Obal'ovačka asfaltových zmesí 
SO 02 Štrkové hospodárstvo 
SO 03 Mostová váha 22 
284m
2 
10 829m
2 
SO 04 šatne, hygiena, laboratórium, kancelárie 
SO 05 Kancelária 
SO 06 Sklad 
SO 07 Sadové úpravy 
SO 09 Komunikácie, parkovisko a spevnené plochy 
SO 14 Prekládka trafostanice 
SO 19 Regulačná stanica plynu 
Základné údaje o navrhovanej činnosti 
413,10 m
2 
1 722,00 m
2 
55,50 m
2 
118,47m
2 
14,77 m
2 
127,20 m
2 
7 582,00 m
2 
8 519,23 m
2 
13,56 m
2 
3,85 m
2 
Čiastkové procesy pri výrobe asfaltových zmesí v obal'ovacej súprave ASKOM VS 
2TQ sú: 
Dávkovanie minerálnych materiálov (kameniva) 
Jednotlivé frakcie kameniva sú dovážané nákladnými vozidlami a uskladňované 
samostatne v oddelených skladovacích boxoch. Pomocou motorového kolesového 
nakladača sa podl'a potreby naplní a doplňuje príslušnou frakciou 7 ks dávkovacích 
zásobníkov. Kapacita jedného zásobníka 
je 1 O, O m
3 
a samotný násypník na recyklát. 
Zberné pásy sú umiestnené pod 
dávkovačmi v osi vynášacích pásov, pás je 
vybavený bezpečnostnými poistkami proti úrazu a stierkami pre samočistenie. 
Na dávkovanie hrubého drveného kameniva sa používa objemový dávkovač 
a na dávkovanie drobného drveného kameniva, ktoré sa zvykne hromadiť, sa môže 
· použiť váhový dávkovač. 
Úlohou dávkovacieho zariadenia je priviesť kamenivo (piesok, štrk, kamenná drva 
atď.) podl'a receptúry na základe váhového množstva do pripravovacieho zariadenia. 
Dávkovanie jednotlivých frakcií sa prevádza automaticky z dávkovacích zásobníkov. 
Pre každý dávkovač a materiál možno podl'a kalibrácie zadať dávkovací výkon. Je 
možné plynule 
meniť dávkovací výkon každého dávkovača zvlášť alebo celkový 
výkon všetkých 
dávkovačov podl'a pomeru udávaného v recepte. 
Sušenie kameniva 
Kamenivo prichádzajúce od dávkovacích zásobníkov je dopravované pásovým 
dopravníkom do sušiaceho bubna, v ktorom sa zmes kameniva zbavuje vlhkosti, 
dochádza k jeho sušeniu, prehrievaniu a odprašovaniu, tu sa predohrieva 
.. · na prevádzkovú teplotu stanovenú technologickým postupom. Rotačný sušiaci bubon, 
ktorý pracuje na protiprúdovom princípe 
(kamenivo postupuje proti prúdu spalín) 
je 
vybavený výkonným stredotlakým plynovým horákom na spal'ovanie zemného plynu. 
s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti podľa zákona č. 2412006 Z. z. 
C=-=as=ť....::C::....-_,K,.....o=m..:..:.Po:..:l=ex=n=á,_,c'"'"'h=a=ra=k=te:..:..:ri=st=ik=ac..::a::....:h"'"'o"'""d""'nc:::.ot""e:.:..:.n.:.=ie'-'v""p~lv..:.vo",_v,_n,_",a"-'z""-iv-'-'o=t,_",ne:<._' ."_,pr'""'o.><;st.....,re"_,d..,_,ie"----KAPITOLA X 
Plnoautomatická kontrola horáka z velína umoznuJe stále dodržiavanie rovnakej 
teploty kameniva pri vyústení z bubna. 
Na signál riadiaceho systému je automaticky 
prevedený štart alebo odstavenie horáku. 
Pri nesplnení podmienok štartu a 
prevádzky 
je znemožnené nabehnutie horáku, respektívne u horáku v prevádzke je 
tento automaticky odstavený. 
Odprašovanie 
Filtrovacie zariadenie slúži na odstránenie tuhých látok zo spalín odsávaných 
zo sušiaceho bubna a dopravovaných ventilátorom do komína obal'ovacej súpravy 
ASKOM. Filtrovacie zariadenie pozostáva z dvojstupňových hadicových filtrov 
so zárukou úletu prachových častíc pod 20 mg/Nm
3. 
Spaliny sú odsávané 
cez tkanivové filtre pomocou vysokotlakového odsávacieho ventilátora 
do komína. 
Použitá filtračná textília má tepelnú odolnosť do 140 oc. 
Odprašky zo spalín zachytené vo filtroch sa ako vratný filer používajú ako prísada 
do bitúmenových zmesí. Vytriedený hrubý prach 
sa vracia do korčekového výťahu 
a jemný prach sa transportuje do zásobníkov fileru. 
Zdroje 
emisií: 
-presypy dopravných sklzov miešacej veže, výpady z 
triediča 
-bubnová sušiareň 
Filtrované médium: vápencový prach 
Vyčistený vzduch je z filtra odsávaný ventilátorom do komína. 
Teplotu plynov 
vo vstupnej časti filtra umožňuje neustále kontrolovať teplotná sonda 
na spájacom plášti na vstupe do filtra s rýchlou odpoveďou, prepojená na poistku 
proti prehriatiu filtra 
nad 140 °C. Sonda je napojená na bezpečnostné zariadenie, 
ktoré slúži 
na signalizáciu prílišného prehriatia filtra. Prachové emisie pri výstupe 
z komína sú nižšie ako 
20 mg/Nm
3 
(17% 0
2
). Na spájacom plášti na výstupe z filtra 
sa nachádza sonda na meranie teploty plynov. 
komín: 
-
DN 1 000 mm, výška -17 000 mm samostatne stojaci vrátane meracieho miesta 
úletov 
Regulačno-technické vybavenie odprašovacieho zariadenia je také, že vykonáva plne 
automatický chod. 
Do automatického chodu započítavame periodické regenerovanie 
filtrov v každej komore a stráženie maximálnej teploty spalín pred filtrami na hodnote 
140 °C. 
Osievanie a miešanie 
Podjazdná miešacia veža typ VS 2TQ s maximálnym výkonom 120 t/h 
pri maximálnom cykle 
66 s vel'kosťou šarže 2 000 kg a recepte, který obsahuje 
maximálne 
40 % frakcie O -4 mm a maximálne 8 % fileru a maximálne 6 % asfaltu. 
Proces výroby asfaltovej zmesi sa uskutočňuje v miešacom zariadení, ktoré je 
opatrené príslušenstvom na prívod vstupných surovín a prísad a výstup hotového 
produktu. Dávkovanie komponentov asfatových zmesi a proces miešania 
je riadený a 
uskutočňuje sa podľa technologického postupu pre príslušný vyrábaný produkt. Celý 
proces výroby živičnej zmesi je kontrolovaný z velína a môže sa prevádzať 
automaticky, čiastočne automaticky alebo ručným ovládaním. Ovládanie uzáverov 
váhových zásobníkov, 
miešačky a nakladacieho sila sa deje elektrohydraulicky. 
Nakladanie 
Hotový asfaltový produkt je vypúšťaný z miešačky a skipom je vynášaný do dvoch 
expedičných zásobníkov (silo pre hotovú zmes rozdelené do 2 komôr) so spodným 
ENVI-EKO, s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti podl'a zákona č. 2412006 Z. z. 
157 
c-
[ -~ 
'· 
í --"--
L 
[ 
c= 
L 
E 
[ 
Č ~~as~t'-'' C"'----'-'K""om~pll!::e""xn"""á"-'c"'-h!>:ael!:ra"-!;k~te..._r~ist~ik~a~a:!-h!..!.!o~d:!!..n~o~te~n~ie,__:v~p~lvL!v~ov~na~žl!..!!."v~otO!.!n~é..~<Puro~s~tr~ed'=!.!i:::.e___ KAP lTO LA X 
vypúšťaním (podjazdná výška 4 000 mm). Z nakladacích zásobníkov sa živičná zmes 
vypúšťa priamo do nákladných áut s vyklápacou ložnou plochou. 
Pred naložením sa ložná plocha vozidla postrieka ekologickým separačným olejom 
(bioolej 
BJSOL), aby nedošlo k prilepeniu živice ku korbe. Po naložení vozidla 
dochádza k 
zaplac;:htovaniu korby automobilu (zamedzenie úniku tepla, zamedzenie 
úniku pachových látok). 
Riadenie výroby 
Celý proces je riadený prostredníctvom automatizovaného riadiaceho systému 
z velína, ktorý ovláda všetky funkcie 
obaľovačky. Všetky riadiace impulzy z monitora 
prechádzajú 
počítačom s okamžitou spätnou kontrolou, každá odchýlka od zadaných 
parametrov 
je okamžite znázornená na obrazovke a umožňuje bezprostredný zásah 
obsluhy. Všetky 
produkčné údaje sú zaznamenané v štatistike a možno ich i spätne 
tlačiť. Počítač zaznamená i každé odchýlenie od receptúr, prípadne ručný zásah 
obsluhy. 
Pokiaľ skutočnosť prekročí v programe zadané tolerancie, počítač zastaví 
výrobu a 
počká na rozhodnutie obsluhy, či sa upravia tolerancie alebo sa bude po 
nutných úpravách pokračovať. 
SO 02 Štrkové hospodárstvo 
Pôdorys štrkového hospodárstva je 82 x 21 m, celková plocha je 1 722m
2. 
Objekt štrkového hospodárstva je ohraničený a rozdelený panelovými stenami 
na 5 boxov. Tieto môžu byť ešte rozdelené na polovice a potom vznikne 1 O boxov 
na kamenivo. Kamenivo má frakcie O-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm, 8-16 mm, 16-
22 mm. Jeden box sa uvažuje na uloženie recyklátu. Najjemnejšie frakcie budú 
zastrešené 
ocel'ovým prístreškom. 
SO 03 Mostová váha 
Jedná sa o typizovaný výrobok-váhu o rozmeroch 18,5 x 3m. Na obidvoch stranách 
váhy 
sú krátke rampy o dÍžke 1 m, aby sa nákladné auto dostalo na váhu. Mostová 
váha slúži 
na váženie prázdnych a aj naložených áut. 
SO 04 Šatne, hygiena, laboratórium, kancelária 
Jedná sa o "bunkovisko" -budovu postavenú z unimobuniek, ktorá slúži ako zázemie 
k 
obaľovačke. Prevedenie-3 + 10 ks mobilných kontajnerov rozm: 7,314 x 6,08 m
jednopodlažný a 12,19 x 6,08 m -dvojpodlažný typ alt. fagus. Prvá budova je 
dvojpodlažná a nachádzajú sa tu šatne zamestnancov, hygiena -WC, sprcha, denná 
miestnosť, zasadačka, kancelárie. Druhá budova je prízemná a nachádzajú sa tu dve 
laboratória a kancelária. 
Obidva objekty sú napojené na vodu, kanalizáciu a elektrickú 
energiu. 
SO 05 Kancelária 
Jedná sa o unimobunku pri mostovej váhe. Prevedenie -1 ks mobilného kontajnera 
rozmerov: 2,43 x 
6,08 m typ alt. Fagus. Slúži pre zamestnanca, ktorý váži nákladné 
autá. Unimobunka má rozmery 2 438 x 6 058 mm a výšku 2 900 mm. Táto 
unimobunka 
je postavená na kovovej konštrukcii o výške 1 ,2 m -základni, aby bola 
vyššie kvôli komunikácii so šoférmi nákladných áut. 
edná sa o ocel'ový prístrešok o rozmeroch 10,6 x 12,0 m. Prístrešok má ocel'ové 
radové väzníky uložené 
na ocel'ových stípoch. Zastrešený bude ocel'ovým 
s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti podľa zákona č. 2412006 Z. z. 
i. 
'' 
č """"'as""'ť__,C"---'-'Ko"""m~pl""'ex<.>!n.!!:á,_,c"'-h:.=:a"""ra~k~te"'"'ri"'"st~ik~a..."a~h~o~d~n'-"!ot""'e'-'-'n.c::ie'--"v~p:.!.Jiy'-!.v~ov~na~~i~vo~t!.!:ne",_· ~pr!.:::o"'-st!:!..:re""'d:!,!;ie~--KAPITOLA X 
trapézovým plechom. Svetlá výška po ocel'ové väzníky je 6 m. Prístrešok bude slúžiť 
ako sklad na odkladanie rôznych náradí a strojov potrebných pre prevádzku 
obal'ovačky. 
SO 07 Sadové úpravy 
Jedná sa o sadové úpravy na pozemku investora. Vol'né plochy budú zatrávnené 
a 
na · určitých miestach budú vysadené vysoké dreviny resp. stromy. 
Na severozápadnej hranici pozemku bude vytvorená vysoká izolačná zeleH 
z ihličnatých stromov, ktorá bude vytvárať optickú a hlukovú bariéru. Presný návrh 
bude podrobne riešený v 
ďalšom stupni PD. 
SO 08 Príprava územia a HTÚ 
Do prípravy územia sú zahrnuté búracie práce jestvujúcich objéktov. Jedná sa o štyri 
budovy, ktoré 
sú navzájom prepojené. Ich rozmery sú 12,8 x 8,8 m, 36,0 x 7,3 m, 8,3 
x 
21 ,O m, 12,6 x 9,6 m. Zvyšná časť pozemku určená na výstavbu je prevažne 
na rovinatom teréne a nevyžaduje takmer žiadne terénne úpravy. 
SO 09 Komunikácie, parkovisko a spevnené plochy 
Dopravne je systém komunikácií a spevnených plôch obal'ovačky napojený na cestnú 
komunikáciu, ktorá prechádza cez 
železničné priecestie a je napojená na ulicu 
Košická (cesta 1/20) ako dočasný vjazd. Po dobudovaní dial'nice D1 bude fungovať 
· trvalý vjazd na pozemok, nachádzajúci sa na severozápadnej strane pozemku 
napojený 
na cestu vedúcu pozdÍž dial'nice D1 (po odstránení dočasnej stavby 
betonárne 
spoločnosti MRA betón, s.r.o.). 
Súčasťou objektu je návrh cementobetónových spevnených plôch, ktoré sprístupňujú 
objekty obal'ovačky. Spevnené plochy sú riešené ako jednoliata plocha 
bez nežiadúcich prekážok, ktoré svojou dispozíciou umožňujú dostatočné 
manévrovanie vozidiel. Odvoz obal'ovacej zmesi je riešený systémom zokruhovania 
(vjazd/výjazd) cez mostovú váhu. Nakoniec objekt rieši umiestenie 
13 ks parkovacích 
mieste pre osobné 
automobily, pričom 1 ks je pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Odvodnenie 
do navrhovaných vpustov (žl'abov) zaústených do projektovanej 
kanalizácie. 
SO 1 O Prípojka pitná voda 
Ako zdroj pitnej vody a pre riešené objekty budú slúžiť dve nové vodovodné prípojky 
DN25 a 
DN20. Vodovodné prípojky sa napoja na existujúce vodovodné potrubie 
DN25, ktoré 
je súčasťou areálu investora. 
SO 11 Prípojka úžitková voda 
Zdroj úžitkovej vody pre riešené objekty obal'ovačky asfaltových zmesí je z existujúcej 
vŕtanej studne. 
SO 12 Prípojka kanalizácia splašková 
Pre odvedenie splaškových vôd z plánovaných objektov výstavby sa uvažuje využiť 
existujúcu splaškovú kanalizáciu vybudovanú pre potreby areálu. Pre napojenie 
plánovanej výstavby je navrhnutá kanalizačná prípojka DN150 a DN125. Z objektov 
sú riešené dve samostatné vetvy splaškovej kanalizácie. Obe vetvy sa po spojení 
zaústia 
do existujúcej revíznej šachty splaškovej kanalizácie. Splašková kanalizácia 
bude slúžiť na odvádzanie vôd zo zariaďovacích predmetov. 
ENV/-EKO, s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti pod/'a zákona č. 2412006 Z. z. 
159 
ll . -
n 
D 
[ __ 
c_· 
[
·.· 
" 
[ 
c·· 
c
[. 
? 
[~ 
1'" 
i ~ > 
li-J 
C=~ =as=e_,C"__-K,_,_o=m.!..!J:.!pl=ex=n=á'-'c""h:.:::a.:..::ra=k~te=ri:.:::.st'"""iko.:::a,__,a"-'hc.c::o"_"d'"'"'n""ot'""e""'n"'""ie:.....:v'-"'p:.!..lly'-'-v=ov"-'-"na"'-='~i""vo",.,t""'"ne~· .l:<.p'-"ro""s...,_tre'=<'d"'-'ie~--KAP lTO LA X 
SO 13 Areálová dažďová kanalizácia + ORL 
Pre spevnené plochy obal'ovacej stanice sa zrealizuje nová vetva dažďovej 
kanalizácie, ktorá sa napojí na centrálnu stoku 2600/2050. Do tejto vetvy sa budú 
odvádzať všetky dažďové vody zo spevnených plôch, ktoré sa budú prečisťovať 
v centrálnom odlučovači ropných látok. Dažďové vody zo striech sa budú odvádzať 
do dvoch vsakovacích systémov (boxov), z ktorých sa nechajú vol'ne vsiaknuť 
do podložia. 
Na zachytávanie a 
odlúčenie vol'ných ropných látok z odpadových a dažďových vôd 
sa nainštaluje jeden 
spoločný odlučovač ropných látok s nominálnym prietokom 
160 1/s, osadený v areáli spoločnosti VÁHOSTAV-SK. 
Pre 
odvodnenie dažďových vôd zo striech objektov SO 02, SO 04 a SO 06 sa 
navrhuje 
využiť vsakovacie systém zo vsakovacích blokov f.ACO s objemami 8,8 m
3 
pre SO 02 a 0,9 m
3 
pre SO 04 a SO 06. 
SO 14 Prekládka trafostanice 
Technické riešenie: 
22 kV Prípojka 
Od 
bodu pôvodného napojenia na distribučnú sieť sa vybuduje nová zemná VN 
prípojka káblom 3x22-AXEKVC(AR)E 1 x 70 uloženým vo vol'nom teréne k novej 
trafostanici. Na jestvujúcom 
oceľovom stípe vyhotoviť prechod vzduch zem 
s osadením úsekového 
odpojovača s obmedzovačmi prepätia. 
Trafostanica 
Navrhovaný objekt 
Pi= 450 kW 
Pp= 400 kW 
Výpočet trafa = 526 kVA, návrh trafa 630 kVA 
Pre celý areál sa navrhuje objekt trafostanice s transformátormi o výkone 2 x 630 
kVA. 
Trafostanica 
je murovaná. TS je jednoúčelová s transformátormi do 2 x 630 kVA. VN 
rozvádzač 22 kV -je navrhnutý z VN skríň, vyhotovenie modulárne (typ SM6 
od výrobcu Schneider Electric). 
Transformátory sú navrhnuté s prevodom menovitých napätí 
22/0,42/0,24 kV, 
s menovitým výkonom 
630 kVA. Budú nainštalované v samostatnom priestore 
trafostanice. 
SO 15 Prípojka NN 
Napojenie obal'ovačky asfaltových zmesí bude riešené samostatným káblovým 
prívodom do hlavného 
rozvádzača obal'ovačky umiestneného v rozvodni NN 
pod velínom. Napájacie vedenie budú káblami 2xAYKY-J 
3x240+120 uloženými 
v zemi. 
SO 16 Vonkajšie osvetlenie 
Navrhované technické riešenie predpokladá napojenie z novovybudovaného 
rozvádzača vonkajšieho osvetlenia RVO, ktorý bude umiestnený vedl'a vrátnice. 
Osvetlenie ciest a súvisiacich vonkajších plôch v areáli bude riešené výbojkovými 
$Vietidlami, ktoré budú osadené na S-metrových stožiaroch. Napojenie vonkajšieho 
. osvetlenia je káblom CYKY. 
s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti podl'a zákona č. 2412006 Z. z. 
č """"'as",.,ť_,C:o.._-'""Ko""m~pl.",.ex<!.!n-"'á~c~h""a"""ra"""k""'te"'"ri"""st"""ik".a,_,a"-'h'"'"'o~d!..Wn~ot~e:.!..!n.u:ie~v!..t:p~lv~v~ov~na~~i~vo!:!.!t!..!.ne~' .~t.P~ro~st~re~d~ie",___ KAPITOLA X 
SO 17 Prekládka NN prípojky betonárne 
V súčasnosti je na parcele, kde je plánovaná výstavba Obal'ovačky, uložený 
elektrický 
kábel -elektrická prípojka jestvujúcej betonárne. Pre výstavbu je potrebné 
uvedený elektrický 
kábel zrušiť resp. preložiť. Táto prípojka bude v pôvodnej trase 
odstránená a bude napojená z novonavrhovanej trafostanice riešenej v 
SO 14. Bude 
uložená v trase 
NN prípojky k obal'ovačke asfaltových zmesí. Všetky objekty budú 
napojené 
z novej trafostanice. 
SO 18 VTL Prípojka plynu 
Novo navrhovaný pripojovací VTL plynovodu bude napojený na jestvujúci VTL 
plynovod 
DN80/PN40. Napojenie na jestvujúci VTL pripojovací plynovod sa prevedie 
gul'ovým uzáverom technológiou T.D.W., 
za ktorým bude vedený uvažovaný 
novobudovaný VTL pripojovací plynovod k navrhovanej 
regulačnej stanici plynu 
osadenej v pozemku investora. Prípojka bude ukončená napojením na technológiu 
RS. 
SO 19 Regulačná stanica plynu 
Stavebný objekt rieši regulačnú stanicu zemného plynu (RS), ktorá bude umiestnená 
v areáli 
inve~tora. Strojné zariadenie uvažovanej RS o vel'kosti RS2500 s bunkou 
· (opláštením RS) budú umiestnené na spoločnom ráme a budú tvoriť jeden výrobok, 
ktorý bude možné žeriavom 
umiestniť na predom vybudované základy. Pre RS je 
nutné vybudovať oplotenie, príjazdovú cestu a spevnené plochy. 
Parametre regulačnej stanice: 
Vstupný 
tlak: PN40 
Vstupný tlak: 0,3 MPa 
Výkon RS: 2 500 m
3
/h 
SO 20 STL areálový plynovod 
Z dôvodu plynofikácie areálu investora bude vybudovaný STL plynovod o pretlaku 
300 kPa a bude napojený na výstupnú prírubu technológie navrhovanej RS. V areáli 
RS bude osadená prechodový PE/ocel' a následne PE gul'ový uzáver s teleskopickou 
zemnou súpravou 
ukončenou v liatinovom poklope. Za uzáverom bude vedený STL 
plynovod pozemkom investora k horáku technológie 
obal'ovačky asfaltových zmesí, 
kde vystúpa 
0,6 m nad úroveň terénu a bude ukončený medzi prírubovým gul'ovým 
uzáverom o dimenzii 
DN100 PN16. 
Pre 
možnosť plynofikácie jednotlivých objektov v areáli investora budú 
z uvažovaného STL plynovodu vysadené 2 
ks STL pripojovacích plynovodov 
ukončených uzáverom plynu v skrinke merania a doregulácie tlaku plynu. 
Vyhodnotenie vplyvov 
Pre danú lokalitu z hl'adiska vyhodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti sa sledovali 
jednotlivé 
zložky životného prostredia, ktoré by mohli byť ovplyvnené charakterom 
činnosti, činnosťou samotnou i jej sprievodnými vplyvmi. Ďalší zvláštny dôraz bol 
kladený na požiadavky vyplývajúce z rozsahu hodnotenia. 
Vplyvy na obyvatel'stvo 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
EN VJ-EKO, s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti pod/'a zákona č. 24/2006 Z. z. 
161 
í-' 
l 
V.::J 
C:::-""as""ť__,C"---K'""o~m~pl"""ex'"'"'n"'""á,__,c~h""a'""ra,_,_,k""te~ri"""st"'"'"ik""a~a"-'h'""'o"""d'""'n"""ot""'e""'"n""ie'--'v'""'pc.J.Iy--"-v><-ov"-'-"na"'-='~i_"_,vo"'"'tc!..!Cne",_· .~::.Pr!.-'::o""-st!,!.;re"'"'d"""ie"'----KAP lTO LA X 
Realizačný variant 
Počas výstavby bude v území dochádzať k vzniku hlukovej a imisnej záťaže 
predovšetkým v dôsledku činností pri realizácii navrhovanej činnosti, vzhľadom na 
charakter výstavby a malú 
časovú náročnosť je vplyv na najbližšie bývajúce 
obyvateľstvo minimálny. 
Hluková 
záťaž bude zodpovedať intenzite dopravy viazanej na výrobný proces a 
vyťaženosti výrobnej technológie. Zdrojom hluku je i technológia obaľovačky tzv. 
stacionárny zdroj hluku 
(miešač, horák, ventilátor, kompresor, nakladač). Vzhl'adom 
k polohe 
obal'ovačky v hodnotenej polohe i v polohe mimo obytné územie i vzhl'adom 
k významnosti hodnotenej technológie ako zdroju hluku 
mažeme konštatovať, že 
technológia obaľovačky ako zdroj hluku nepredstavuje významný zdroj hlukovej 
záťaže na najbližšie bývajúce obyvatel'stvo. Podobne hluková záťaž z dopravy 
viazanej na výrobu 
je vzhl'adom na trasovanie mimo obytnú zástavbu minimálna. 
Problematika zdrojov hluku i hlukovej záťaže na okolie vo vzťahu k navrhovanej 
činnosti je detailne spracovaná v akustickej štúdii pre "Obaľovačka asfaltových zmesí 
Prešov -Haniska", stacionárne a mobilné zdroje hluku a vibrácií (Šima, J., a kol., 
2018, viď príloha č. 7), z ktorej na základe vykonanej predikcie akustických pomerov 
v záujmovom území 
od emisie zdrojov hluku, ktoré súvisia iba s prevádzkou činnosti 
"Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov -Haniska", pre denný čas vyplývajú závery, 
že podl'a limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia 
ll a 
111.; v priestore pred oknami obytných miestností rodinných domov vo výpočtových 
bodoch: 
-pre 
variant 1 (bez betonárky, doprava k ceste 1/20) -pre denný čas prípustná 
hodnota nie 
je prekročená v bodoch V01, V02, V03, 
pre variant 2 (s betonárkou, doprava k ceste 1/20) pre denný čas prípustná 
hodnota nie 
je prekročená v bodoch V01, V02, V03, 
pre variant 3 (s betonárkou, doprava k ceste 1/20) pre denný čas prípustná 
hodnota nie 
je prekročená v bodoch V01, V02, V03. 
Teoretický prírastok zvuku Ll.L od posudzovanej činnosti k existujúcemu stavu je 
u variantu 1 = 0,6 dB, u variantu 2 i variantu 3 po 0,8 dB. 
Z pohl'adu hodnotenej prevádzky 
obal'ovačky i vzhl'adom na vzdialenosť je vplyv 
obaľovačky na znečistenie ovzdušia nízky a nepresahuje 2,2 % príslušných limitných 
hodnôt. K limitnej hodnote sa najviac blíži krátkodobá koncentrácia 
PM
1
a. V osade 
Pod Wilecovou hôrkou dosahuje krátkodobá koncentrácia PM
10 
hodnotu 1,1 ~g.m-
3
, 
čo je 2,2 % limitnej hodnoty. Koncentrácie všetkých znečisťujúcich látok na fasáde 
najbližšej okolitej obytnej zástavby budú výrazne nižšie ako sú ich limitné hodnoty. 
Uvedenie navrhovanej 
činnosti do prevádzky bude mať z hl'adiska produkcie emisií a 
následnej imisnej 
záťaže územia vo vzťahu k najbližšie bývajúcemu obyvateľstvu len 
malý vplyv na kvalitu ovzdušia blízkeho okolia objektu. 
Podobne je to i z hľadiska 
kumulatívneho vplyvu. Ak započítame aj vplyv betonárne v súčte s obal'ovačkou, 
najvyššia koncentrácia PM
10 
pri najbližšom dome na ul. Pod Wilecovou hôrkou 
neprekročí hodnotu 39,1 ~g.m-
3
, čo je 78,2 % limitnej hodnoty, vplyv ostatných 
sledovaných 
znečisťujúcich látok v porovnaní s obal'ovačkou je minimálny, 
koncentrácie týchtoh 
znečisťujúcich látok na fasáde najbližšej okolitej obytnej 
zástavby budú výrazne nižšie ako sú ich limitné hodnoty. Uvedenie navrhovanej 
činnosti do prevádzky bude mať z hľadiska produkcie emisií a následnej imisnej 
záťaže územia vo vzťahu k najbližšie bývajúcemu obyvatel'stvu len malý vplyv 
na kvalitu ovzdušia blízkeho okolia objektu. 
Hodnotená 
činnosť, jej charakter, ani jej sprievodné činnosti nie sú producentom 
žiadnych významných kontaminantov a faktorov, ktoré by mohli 
mať nepriaznivý 
dopad na zdravotný stav 
obyvateľstva, legislatívne limity sú dodržané. 
KO, s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti pod/'a zákona č. 2412006 Z. z. 
č """""as"_,t'""""' C"'---_,_,K""o!.!.m,.,p""le::!!x"-'na""-' ..:::c,_"ha""r_,.,a~kt,_",e""'ri"_,st~ik""a'-"a"--'h'"'"'o~d~n~o~te~n~ie"-vup~ly~v~o~v..!.n~a~ž::.!,;iv~o~tn2.!:é<-~p~r..:::o~st:!.!re:<.::d:!!:ie"'-----KAPITOLA X 
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy 
a geomorfologické pomery 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Z charakteru 
činnosti a z geologickej stavby územia nevyplývajú ďalšie dopady, ktoré 
by závažným spôsobom ovplyvnili stav a kvalitu horninového prostredia. Územie 
realizácie stavby 
je stabilné, bez výskytu geodynamických javov, nepredpokladá sa 
žiadny nový významný vplyv na horninové prostredie a geomorfologické pomery 
územia. Priamo na navrhovanou 
činnosťou dotknutom území sa nenachádza žiadne 
ložisko nerastných surovín, nie 
je tu evidované žiadne výhrádné ložisko nerastov ani 
ložisko nevyhradených nerastov. 
Vplyvy na ovzdušie 
Nulový variant 
Bez vplyvu, uvedený priestor je v súčasnosti vol'ný bez inštalovanej výrobnej 
téchnológie, nie 
je zdrojom znečistenia ovzdušia. V kontakte s hodnoteným 
priestorom 
je novopostavená betonáreň spoločnosti MRA betón, s. r. o. 
Realizačný variant 
Obal'ovacie zariadenie asfaltových zmesí Prešov -Haniska je stavba výrobného 
charakteru, patrí medzi vel'ké zdroje 
znečisťovania ovzdušia. Podl'a vyhlášky MŽP SR 
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
v znení vyhlášky 
č. 270/2014 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia je obal'ovňa 
bitúmenových zmesí zaradená do kategórie zdrojov znečistenia ovzdušia 3. Výroba 
nekovových minerálnych produktov -
3.5. Obal'ovne bitúmenových zmesí a miešarne 
bituménu s projektovanou výrobnou kapacitou zmesi v 
t za hodinu s prahovou 
hodnotou 
2! 80 -vel'ký zdroj. 
Súčasťou technológie hodnoteného uvedeného zdroja je í technologický ohrev zmesí 
kameniva a piesku v sušiacom bubne. Samotné zariadenie na výrobu tepla 
pre technologické potreby ohrevov pre sušenie kameniva a piesku s nainštalovaným 
tepelným príkonom 
11 MW, čo približne presahuje spodnú hranicu pre stredný zdroj 
0,3 MW, teda aj energetická časť by samostatne bola v zmysle vyššie uvedeného 
legislatívneho predpisu stredným zdrojom (zaradenie: kategória 
1. Palivovo 
energetický priemysel, 
1.1. Technologické celky obsahujúce spal'ovacie zariadenia 
vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spal'ovacích motorov, 
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW, 
1.1.2 stredný zdroj 
?: 0,3 MV). 
Minimálna 
záťaž, technológia ako vykurovacie médium používa zemný plyn a 
elektriku, stanovené limity na emisie z technológie na základe garancie investora a 
typu technológie budú dodržané. 
Vybudovanie 
Obal'ovačky asfaltových zmesí v Prešove -Haniske bude mať len malý 
vplyv na kvalitu ovzdušia blízkeho okolia objektu. Najvyššia hodnota krátkodobej 
koncentrácie 
znečisťujúcich látok CO, N0
2 
a TOC z objektu na výpočtovej ploche 
neprekročí 4,25 % limitnej hodnoty ani pri najnepriaznivejších rozptylových 
podmienkach. Koncentrácie všetkých 
znečisťujúcich látok na fasáde okolitej obytnej 
zástavby budú výrazne nižšie ako sú ich limitné hodnoty. Predmet posudzovania 
"Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov -Haniska" spÍňa požiadavky a podmienky, 
ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. 
Bez významného vplyvu na ovzdušie, 
súčasný stav kvality ovzdušia nebude 
významne ovplyvnený. 
ENVI-EKO, s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti podl'a zákona č. 2412006 Z. z. 
163 
l. -
[ 
L_ 
[_ 
L. 
í 
b---
[ __ 
r--
l 
~---
! . 
l--=>._ 
' 
L-
r-·-
' 
~11111111111111!1!1!11!!~-----.",---~·--· --·-. 
.:::::Č.:::::as"'"'t'""'' C::::.__-~K""o'-'-m""p-'-"le=x:.:...:n=á-"'c-'-"ha=r_",a""'"kt=e"-'ri=st=ik=a,__,a"""'h'-'-'o=d=n=o=te=n=ie=<-v-"-'p=ly.z...v::.;::o:..:.v....:.n=a~~=iv,_,o=tnc:..:e=<-· l:.'pr=o=st.::.:..re=d=i=e ___ KAPITOLA X 
Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Minimálna až žiadna 
záťaž, existencia delenej kanalizácie pre splaškové a dažďové 
vody, spôsob likvidácie odpadných vôd v zmysle legislatívy. 
Pre odvedenie splaškových vôd z plánovaných objektov výstavby sa uvažuje využiť 
existujúcu areálovú splaškovú kanalizáciu, ktorou sa splaškové vody odvedú 
do 
kanalizačnej siete mesta Prešov, ktorá je zaústená na ČOV. 
Odvodnenie spevnených plôch a prístupových ciest v okolí objektu obal'ovacej 
stanice asfaltových zmesí 
bude realizované za pomoci uličných vpustí do dažďovej 
kanalizácie, všetky dažďové vody zo spevnených plôch, sa budú prečisťovať 
v centrálnom odlučovači ropných látok. Na zachytávanie a odlúčenie vol'ných ropných 
látok z odpadových a 
dažďových vôd sa nainštaluje jeden spoločný odlučovač 
ropných látok s nominálnym prietokom 160 1/s, ktorý čístí odpadové vody na hodnoty 
až do 
O, 1 mg/l NEL. Likvidácia dažďových odpadových vôd podlieha režimu 
povol'ovania v zmysle zákona 
č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon). 
Dažďové vody zo striech sa budú odvádzať do dvoch vsakovacích systémov (boxov), 
z ktorých sa nechajú 
vol'ne vsiaknuť do podložia. 
Vplyv na pôdu 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Vlastná stavba 
je lokalizovaná na parcelách KN-C č. 3 096/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15, 
všetko sa jedná o zastavané plochy a nádvoria. Navrhovaná činnosť je lokalizovaná 
mimo pol'nohospodársku pôdu i mimo lesnú pôdu, pre hodnotenú stavbu nie je 
potrebné realizovať trvalé ani dočasné vyňatie z pol'nohospodárskej ani lesnej pôdy. 
Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Bez vplyvu na rastlinné a 
živočíšne spoločenstvá a ich biotopy. Posudzovaná lokalita 
nie 
je z fytocenologického, botanického ani zoologického hl'adiska žiadnou 
významnou, resp. hodnotnou lokalitou. 
Realizáciou navrhovanej 
činnosti nedochádza k zásahu do žiadnych významných 
biotopov rastlín ani 
živočíchov ani k ohrozeniu druhov. 
Vplyv na ÚSES a chránené územia 
N1Aiový variant 
vplyvu. 
riešené územie sa nachádza vo vol'nej krajine, nie 
je v kontakte so žiadnym 
ani maloplošným chráneným územím ani s ich ochranným pásmom, 
neným 
vtáčím územím, s územím európskeho významu ani so sieťou biotopov 
• 2000. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v celom 
om území platí 
1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. 
0· 
-Správa o hodnotení činnosti pod/'a zákona č. 24/2006 Z. z. 
C""'v """as"_"ť--=C=----'K'-"o=.!m.:.=.c:..:P l.:;ex""'n"""á,_,c"'-'h=a=ra",_,k~te,_,_,ri~st""'ik""a'""a"-'h-"'o"""d""'n-><-ot,_",e"""n""ie'-'v""p~lv_"_vo><.Cv._n""'a"""z"'v i_"_,vo""'t'-"n e.,_· ""pr'-"o'-'<.st"'"'re"""d"_,_,ie~--KAP l TO LA X 
Realizáciou navrhovanej 
činnosti nie sú dotknuté žiadne chránené stromy vyhlásené 
podl'a §-u 49 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
Realizácia navrhovanej 
činností v hodnotenej polohe, štruktúre a rozsahu nemá 
žiaden vplyv na vymedzený regionálny ani miestny územný systém ekologickej 
stability 
ani 
jeho prvky. 
Vplyv na priemyselnú výrobu 
Nulový variant 
Uvedený pozemok 
je nezastavaný, bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Hodnotený areál 
je na styku s južnou priemyselnou zónou 
Hodnotená 
činnosť je priemyselného charakteru. V zmysle platného ÚPN-SÚ Prešov 
v znení Zmien a doplnkov 2015 je súčasťou plochy výroby, skladov a technickej 
infraštruktúry, pre ktorú 
je stanovený regulatív RL 01 Plochy pre priemyselnú výrobu 
a sklady. Navrhovaná 
činnosť dodržuje všetky legislatívne limity týkajúce sa 
znečisťovania hodnotených zložiek životného prostredia (viď príslušné hodnotiace 
častí správy o hodnotení), čím je v súlade s regulatívom RL 0.1 písm. a) a písm. c) 
záveznej 
častí ÚPN-SÚ Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015 vyhlásenej VZN 
mesta Prešov č. 5/2017. 
Posudzovaná 
činnosť nebude mať žiadne negatívne vplyvy na priemyselnú výrobu 
dotknutého ani širšieho územia. Naopak, na území mesta 
Prešov dochádza 
k výstavbe nového priemyselného areálu, z 
hl'adiska vplyvu na priemyselnú výrobu sa 
jedná o vplyv pozitívny. 
Vplyv na po/'nohospodársku výrobu 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Navrhovaná 
činnosť je lokalizovaná mimo objekty pol'nohospodárskej výroby i mimo 
pol'nohospodársku pôdu, k jej záberu nedochádza. Bez vplyvu na pol'nohospodársku 
výrobu. 
Vplyv na lesohospodársku výrobu 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Bez vplyvu, navrhovanou 
činnosťou nie sú dotknuté žiadne lesné pozemky. 
Bez vplyvu na pol'nohospodársku výrobu. 
Vplyv na dopravu 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Dopravne 
je systém komunikácií a spevnených plôch obal'ovačky napojený na cestnú 
komunikáciu, ktorá prechádza cez 
železničné priecestie a je napojená na ulicu 
Košická (cesta 
1/20) ako dočasný vjazd. Po dobudovaní dial'nice 01 a po odstránení 
dočasnej stavby betonárne spoločností MRA betón, s.r.o. bude fungovať trvalý vjazd 
na pozemok, nachádzajúci sa na severozápadnej strane pozemku, ktorý bude 
napojený na cestu vedúcu pozdÍž 
diaľnice 01. 
ENVI-EKO, s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti podl'a zákona č. 24/2006 Z. z. 
165 
l .. T 
L~ 
l--~ 
r , 
l--r 
[_·: 
[
·' ' 
---~ 
[_ ____ _ 
[_ 
[= 
--· 
-~ 
l . 
l--~ 
1----.--
[ :.J 
l 
i 
L .. J 
-----... --..~-.--_,..".....,...,.....,....=~~· ·--------
č o::=as=t'-'' C=---.!.,;K=o.:..:.m=p=le=x"-'n=á_,.c..::ha=r--=a_,_,_kt=e'-'-'ri=st=ik=a'-"a=-h'-"o=d"-'-n=o=te=n=ie"-v_._.p=lyJ-v"-"o'-'-v_,_n=a,_,ž"'-iv"""o~tn""é"-=pr'""'o"""st"_re""d"_,_i=e ___ KAP lTO LA X 
Významným pozitívom je, že zdroje vstupných surovín (prírodné kamenivo, filler, 
mletý vápenec) 
sa nachádzajú na juh od územia mesta Prešov, čím sa prepravné 
trasy surovín vyhýbajú tranzitu 
po komunikáciach vedúcich mimo vlastné územie 
mesta Prešov. 
Zároveň smerovanie odvozu vyrobených asfaltových zmesí bude hneď 
po zahájení výroby na teleso dial'nice 01 vo výstavbe (blízke okolie polohy 
obal'ovačky), neskôr sa počíta s dodávkami vyrobených asfaltových zmesí 
na pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R4 východného obchvatu Prešova a na ďalšie 
budované a rekonštruované komunikácie a iné dopravné prvky v spádovom okolí. 
Napojenie hodnoteného areálu využíva existujúcu dopravnú infraštruktúru územia, 
bez vplyvu. Realizácia navrhovanej 
činnosti rešpektuje ochranné pásma všetkých 
okolitých komunikácií (navrhovaná trasa 01, 
1/20, ochranné pásmo železnice), 
uvedené bude detailne riešené v povol'ovacom procese pre územné rozhodnutie a 
stavebné povolenie. 
Vplyv na služby, rekreáciu a cestovný ruch 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Bez vplyvu 
.Vo vlastnom riešenom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú 
žiqdne plochy služieb, rekreácie a záujmové objekty a priestory cestovného a 
turistického ruchu. 
Vplyv na infraštruktúru 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Navrhovaná 
činnosť maximálne využíva existujúcu vybudovanú infraštruktúru územia, 
jej parametre a vol'ná kapacita to plne 
umožňuje. Kapacita inžinierských sietí je 
vyhovujúca, napojenie technickej infraštruktúry bude detailne riešené v projektovej 
dokumentácii stavby. 
Vplyvy 
na infraštruktúru územia nepredpokladáme. 
Vplyvy na odpadové hospodárstvo 
Nulový variant 
Bez vplyvu. 
Realizačný variant 
Navrhovaná 
činnosť nie je žiadnym významným ani problematickým producentom 
odpadov. Likvidácia odpadov bude 
prebiehať v súlade s platnou legislatívou. 
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, na archeologické náleziská, 
na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 
Nulový variant 
Bez vplyvov. 
· h~?notenom území neboli zistené žiadne archeologické náleziská, nevyskytujú sa 
Zladne paleontologické náleziská ani geologické lokality. Hodnotená činnosť 
...-~•Ju.,._•c: ~ae žiadne vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy ani na miestne 
cte uzemia. 
r. 
0-
-Správa o hodnotení činnosti pod/'a zákona č. 24/2006 Z. z. 
C""'v ""as".,t_,' C=<---,_,K"""o,_,_m,."p""'le~x'-"na"'""' .>:Cch'-"a"""r.=.a,_,_,kt:.::::e.c.cris.,_,t"'"'ik,....a-"a,_,h..:.::o'""d:..:..:n""ot..."e:..:..:nc:.::ie::....v"""p'-'-lyv~o'-"-v-'-'n,....a__"~""iv'""o"""tn"""é'--'p"""'r""'"os"_,t.,_,re""d""'ie:::....-__ KAPITOLA X 
Všetky hygienické limity, ktoré budú stanovené pre navrhovanú činnosť je 
prevádzkovate!' schopný dodržať. 
Nová záťaž územia vyplývajúca zo zahájenia a prevádzkovania činnosti je v riešenom 
území akceptovatel'ná, nehrozí žiadne významné ohrozenie zložiek životného 
prostredia, ani obyvatel'stva a jeho aktivít. Realizáciou navrhovanej 
činnosti 
v hodnotenej polohe a parametroch nedochádza k významnému poškodeniu zložiek 
životného prostredia, možnosti ovplyvnenia kvality životného prostredia 
človeka sú 
únosné. Hygienické limity viazané na navrhovanú činnosť sú dodržané. Hodnotenie 
vplyvov i závery hodnotenia 
sú detailne spracované v príslušných kapitolách Správy 
o hodnotení. 
Záverečné zhodnotenie 
Vzhl'adom na uvedené analýzy javov a následné závery hodnotenia vplyvov 
v predchádzajúcich kapitolách považujeme navrhovanú 
činnosť 
Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov -Haniska 
predkladaná navrhovatel'om: 
spoločnost'ou VÁHOSTAV-SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
za prijatel'nú a z hl'adiska vplyvov na životné prostredie za realizovatel'nú. 
Na realizáciu sa na základe komplexného posúdenia očákavaných vplyvov realizácie 
navrhovanej 
činnosti odporúča v správe hodnotený navrhovaný variant. V etape 
projektovej prípravy je potrebné 
zapracovať technicky realizovateľné pripomienky 
a opatrenia navrhované 
na elimináciu, resp. minimalizáciu vplyvov navrhovanej 
činnosti na životné prostredie. 
ENVI-EKO, s. r. o. -Správa o hodnotení činnosti pod/'a zákona č. 24/2006 Z. z. 
167 
L_ 
r 
L-
[_ 
[ -
[_ 
[
·-
--
! 
l 
r--
l 
t 
L
L: 
k 
l~ 
c""'· ""as""ť_"C"--_,K..!>o"'-m'-'-'p"'-'le=x"-'n=á ..:::.ch=a=ra=k=te=r=is=tik=a::....:a"--'-'-'ho=d=n=ot=e:.:.:.n=ie--'v-"
'-p:..J-Iy-'-'vo::....:v'-'n=a'-"ž"'"'iv=o=tn=é'-"p"'-'ro=s=tr..::
:.e=di=e---KAP lTO LA Xl 
Xl. ZOZNAM RIEŠITEĽOV A ORGANIZÁCIÍ, KTORÉ SA 
NA VYPRACOVANÍ SPRÁ VY O HODNOTENÍ PODIEĽALI 
SPRACOVATE= SPRÁ VY O HODNOTENÍ 
ENVI-EKO, s. r. o. 
Platanová 3225/2, 010 07 Žilina 
Tel.: 0908 904243 
e-mail: envi.eko@gmail.com 
ZOZNAM RIEŠITEĽOV 
RNDr. Miloslav Badík 
ENVI-EKO, s. r. o. 
MUDr. Karin Badíková 
ENVI-EKO, s. r. o. 
Ing. arch. Peter Šoltész 
AA 
DESIGN, s.r.o. 
Milan Behrík MBA 
MB genero, s. r. o. 
Doc. RNDr. Ferdinant Hesek, CSc. 
Ing. 
Ján Šima, CSc. a kol. 
Klub Z P S vo vibroakustike, s.r.o. koordinácia úlohy 
spracovanie správy o hodnotení 
grafické spracovanie 
hodnotenie zdravotných rizík 
hodnotenie vplyvov 
základné údaje o 
činnosti, kapacity, 
podklady pre vstupy a výstupy, grafické 
podklady 
základné údaje o 
činnosti, kapacity, 
grafické podklady 
Rozptylová štúdia 
Akustická štúdia 
· ·. 
8· 
r. o. -Správa o hodnotení činnosti podla zákona č. 24/2006 Z. z. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)