Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska" - dňa 17.12.2018 (pondelok) o 10:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

23.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čislo l zo dňa 
171393/2018 
20.11.2018 
MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ 
ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor 
hlavného architekta mesta 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 
Adresát podľa 
rozdeľovníka Naše číslo 
OHAM/15748/2018 
Vybavuje /linka 
Ing. arch. Juraj Medvecký 
'2' 051/31 oo 276 
ju raj .medveckyheretik@presov. sk 
POZVÁNKA 
Prešov 
21.11.2018 
na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti 
V zmysle ustanovení § 34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás týmto 
Mesto 
Prešov v spolupráci s navrhovate!' om V ÁH OST A V -SK, a. s. Bratislava pozýva na 
verejné prerokovanie navrhovanej 
činnosti "Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov -
Haniska", 
ktoré sa uskutoční 
dňa 17.12.2018 (pondelok) o 10:00 hod. 
vo 
veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 
( zasadacia miestnosť v budove Mestského úradu v Prešove, Jarkova ulica č.24, l. poschodie). 
Správa o hodnotení navrhovanej činnosti je k nahliadnutiu (je možné robiť z nej vyptsy, 
odpisy alebo na vlastné náklady 
vyhotoviť kópie ) v pracovných 
dňoch v úradných hodinách 
na Mestskom úrade v 
Prešove, Odbor hlavného architekta mesta, pracovisko Jarkova ul.č.24 
a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra l, 
Bratislava. Správa o hodnotení navrhovanej činnosti je zverejnená aj na webovom sídle 
uvedeného ministerstva: http:/ /www .enviroportal. skl skl eia/ detail/ o balovacka-asfaltovych
zmesi-presov-haniska-
ov 
0..:0 01 Prešov 
Ing. arch. Mária Čutková 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
Rozdeľovník: 
l. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vlyvov na životné prostredie, Námestie 
Ľudovíta Štúra 35/ l, 812 35 Bratislava 
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 21 
3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 
4. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 O l Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 O l Prešov 
6. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Námestie mieru 3, 
080 O l Prešov 
7. Okresný úrad 
Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 Ol 
Prešov 
8. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova l O, 080 O l Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riaden ia, Námestie mie ru 3, 080 O l Prešov 
l O. Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 O l Prešov 
ll. Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru Prešov, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
13. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115,080 Ol Prešov 
14. Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
15. Krajské riaditel'stvo Policajného zboru SR, Krajský dopravný inšpektorát v Prešove, Pionierska 33, 080 
05 Prešov 
16. Obec Haniska, Obecný úrad, Bajzova 14, 080 O l Prešov-Haniska 
17. Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia, Hlavná 73,080 Ol 
Prešov 
18. Mesto Prešov, Stavebný úrad, Hlavná 73, 080 O l Prešov 
19. Verejnou vyhláškou ostatní účastníci 
20. V Á HOST A V-SK, a. s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
21. VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, O ll 18 Žilina 
22. Mesto 
Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta, Hlavná 73, 080 l Prešov-pre 
spis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)