Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MHM SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 31 699 375, naposledy sídlom: Levočská 5, 080 00 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102321365/2018 
Dátum: 23.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD BRA TISLA V A 
Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava 
V e r ej n á v y h l á š k a 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 2 6. 11. 20!8 
Adresát písomností: MHM SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 31 699 375, DIČ: 2020523351, 
naposledy sídlom: Levočská 5, 080 OO 
Prešov Písomnosť č. 102320640/2018 zo dňa 23.11.2018 je uložená na Daňovom úrade 
Bratislava 
na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy daní II, Oddelenie správy daní 
6, Radlinského 37, 817 89 Bratislava. Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu 
Bratislava 
číslo konania l 02320640/2018 zo dňa 23.11.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od dňa vyvesenia 
tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Bratislava na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy 
daní II, 
Oddelenie správy daní 6, Radlinského 3 7, 817 89 Bratislava, v kancelárií č. 202 v 
úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. 
z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
_, ' ' 
Ing. Ann~ Smáková 
vedúca oddelenia správy daní 6 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
2 B. 11. 2018 (uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ 
do .................................. . 
Vzor Io! 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)