Oznámenie miesta uloženia písomnosti: JUDr. Ingrid Škrabská naposledy bytom 08001 Prešov, Sibírska 37.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2040/2018 
Prešov, 26. ll. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
JUDr. 
Ingrid Škrabská 
naposledy bytom 08001 Prešov, Sibírska 37 
2 8. 11. 2018 
Písomnosť č. k. EX 2040/2018 zo dňa 09.11.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2040/2018 zo dňa 09.11.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v 
lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
;/ 
./7) ·1 /1 A. ...... ľ__.ul/1 
1 
.. /1/,/V 1 t ·t " "' 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky 
mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)