MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: hovorca mesta u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Vyhlásenie výberového konania

28.11.2018 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
MESTO PREŠOV 
 
 
 
vyhlasuje výberové konanie 
 
na obsadenie miesta: 
 
hovorca mesta 
 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 
 
 1. .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\: vysokoškolské vzdelanie II. VWXSĖD 
 
   
 
2.
 Iné kritériá a požiadavky: 
x
 prax v oblasti médií min. 3 roky  
x
 SUHKĐDGY oblasti mediálnej legislatívy 
x
 YãHREHFQêSUHKĐDGR
 
VSRORþHQVNRPGLDQtQD~]HPt6ORYHQVNDD v meste Prešov 
x
 ]QDORVĢY oblasti komunálnej politiky v meste Prešov 
x
 Y\QLNDM~FD]QDORVĢVORYHQVNpKRMD]\NDYêKRGRXMH]QDORVĢDQJOLFkého jazyka 
x
 YêERUQpRUJDQL]DþQpD NRPXQLNDþQpVFKRSQRVWLNXOWLYRYDQpY\VWXSRYDQLHDQDO\WLFNp
myslenie 
x
 znalosti MS Office 
    3. Popis pracovnej pozície: 
x
 koordinácia a prezentácia informácií o dianí v meste, QD PHVWVNRP ~UDGH ćDOHM OHQ
"MsÚ" a na meVWVNHMSROtFLLćDOHMOHQÄ0V3³ 
x
 monitorovanie, vyhodnocovanie a archivovanie informácií publikovaných v médiách 
a správ uverejnených v miestnej, regionálnej a FHORãWiWQHMWODþL 
x
 ]YHUHMĖRYDQLH ]iNRQQHM LQ]HUFLH D oznamov obsahovo pripravovaných ostatnými 
orJDQL]DþQêPL~WYDUPL0VÒY printových a elektronických médiách 
x
 organizácia spolupráce primátorky mesta s SUHGVWDYLWHĐPL PLHVWQHM UHJLRQiOQHM
a UHSXEOLNRYHMWODþH]YROiYDQLHD YHGHQLHWODþRYêFKNRQIHUHQFLtPHVWD 
x
 RUJDQL]DþQR-WHFKQLFNp ]DEH]SHþHQLH VWUHWQXWí, diskusií, besied a SRG SUHGVWDYLWHĐRY
mesta s RE\YDWHĐPLPHVWD 
x
 spravovanie a DNWXDOL]iFLDVSUDYRGDMVNHMþDVWLLQWHUQHWRYHMVWUiQN\PHVWD 
x
 poskytovanie informácií o dianí v PHVWH SUH SRWUHE\ PHVWVNpKR LQIRUPDþQpKR FHQWUD(MIC) 
 4. Zoznam požadovaných dokladov: 
x
 žLDGRVĢR prijatie do zamestnania (s uvedením telefónneho kontaktu, alebo e-mailovej 
adresy 
x
 životopis 
x
 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
x
 súhlas k SRXåLWLXRVREQêFK~GDMRYSRGĐD]iNRQDþ=]R ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
 
 
 
 
5
.
 
Dátum a miesto podania žiadostí: Uvedené doklady je potrebné ]DVODĢ na adresu: 
Mestský úrad Prešov 
2GGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
Hlavná 73 
080 01 Prešov
,
 
      
aOHERGRUXþLĢRVREQHGRSRGDWHĐQH0HVWského úradu v Prešove, Hlavná 73 v termíne do  
      
14.12.2018 do 12.00 hod. 
 
v
 
zalepenej obálke s R]QDþHQtPÄ1(279È5$ġ- VÝBEROVÉ 
       
KONANIE 
-
 
HOVORCA MESTA". 
 
   
    
6
. 
Dátum a miesto konania výberového konania: 
 
      
VýbeURYpNRQDQLHVDXVNXWRþQtGĖDRKRG na Mestskom úrade v Prešove, 
       
+ODYQi,SRVFKRGLHYĐDYRSULMtPDFLDVLHĖÒþDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtEXGH
 
       
XPRåQHQiYãHWNêPXFKiG]DþRPNWRUtVSĎĖDM~SRGPLHQN\VWDQRYHQpYWR
mto vyhlásení a 
 
       
predložia všetky doklady požadované v bode 
4
. 
8FKiG]DþRPQHEXGH]DVODQiSR]YiQNDQD 
      
 
 
YêEHURYpNRQDQLHSUHWRMHSRWUHEQpDE\VDYGHĖXVNXWRþQHQLDYêEHURYpKRNRQDQLD 
      
 
 
dostavili na Mestský úrad v Prešove. 
      
 
      
9êEHURYpNRQDQLHEXGHSR]RVWiYDĢ
z SUDNWLFNHMþDVWLD pohovoru. 
 
 
      
UPOZORNENIE: Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona 
       
þ=. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
 
      
 
   
    
7
.
 
Pre
dpokladaný termín 
 
vzniku pracovného pomeru je: 01.01.2019 
 
       
8
. 
Predpokladaná základná mzda: od 800,- € do 1000,- € 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)