Oznámenie miesta uloženia písomnosti pre: Stanislava Fottu, nar. 1991, bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
Váš list čislo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /linka: Prešov: MsP/2396/20 18/8411-Fá 
Mgr. Anna Fečová 051/3100346 29.11.2018 
VEC 
Oznámenie o doručení písomností 
Mesto Prešov, Mestská polícia v 
Prešove, Ul. Jarková č. 24, v súlade s § 5 zákona NR SR 
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 
Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
upozorň uje 
Stanislava Fottu, nar. 1991, bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na Mestskej polícii v Prešove, Ul. Jarková č. 24 -prízemie vľavo, kde si ju môže 
prevziať. 
lf if 
Mgr. Ján Andrejko, PhD. 
náčelník MsP Prešov 
Mestská policia v Prešove l Jarková 24 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 
(51) 77 32 670 l Fax. +421 (51) 31 OO 354 l E-mail: mestska.policia@presov.sk 1 www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)