Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan VrbovskýNaposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
l 9. '1'1. 23:3 
---------------------------------------------------------------------
Číslo: 102368337/2018 
Dátum: 27.11.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Dávid Evan Vrbovský 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102344275/2018 zo dňa 26.11.2018 je uložená na Daií.ovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daií.ového úradu Prešov číslo 
l 02344275/2018 zo dňa 26.11.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 
15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daúovom úrade 
Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 216 
v úradn)·ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 
dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deú tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
J.' 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
: l ~ 
; ( -\ . . 
•: .. 
a~ ,/ 
........................ ~ ................... . 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška bola vyvesená ...................... 
\.-............................................................... .. 
Z 
r, 1 i 'l)' .l 
Jf ~ ' -· ,J 
(uviesť miesto vyves nia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)