Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby: "Prešov - Sidlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdrojatepla v byte č. 15, na 8. NP".

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby

30.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
? • "~ rl v 
3 o. 11. z~~~ 
080 O l Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/11602/2018-Fa V Prešove dňa: 27.11.2018 
Vybavuje: Ing. Franková Mária, č. tel. 051/3100 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene v užívaní stavby: 
"Prešov -Sidlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja 
tepla v byte č. 15, na 8. NP" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná dňa 17. 07. 2018 žiadateľom -Patrik Pavel, Tuhrina č. 101, 082 07 žiadost' o 
vydanie stavebného povolenia -rozhodnutia 
na zmenu v užívaní stavby pod označením: 
"Prešov -Sídlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla v byte č. 
15, na 
8. NP", v byte č. 15 17. poschodie/, v bytovom dome na Ul. Šrobárova vchod č. 
3 v Prešove, súpisné č. 6563, na parcele č. 14399, k. ú. Prešov. 
Stavebný úrad 
podľa § 26 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s § 61 
odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetkým 
účastníkom konania o vydanie rozhodnutia na zmenu v užívaní stavby pod 
označením: "Prešov-Sídlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla 
v byte 
č. 15, na 8. NP", v byte č. 15 17. poschodie/, v bytovom dome na Ul. Šrobárova 
vchod č. 3 v Prešove, súpisné č. 6563, na parcele č. 14399, k. ú. Prešov verejnou 
vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavebnej úpravy, upúšťa v zmysle §61ods. 2 
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej zmene v užívaní stavby uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej 
tabule mesta, inak sa na neskoršie námietky v zmysle § 
61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa § 61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do 
pokladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade /Jarkovač. 26, 
2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom/. Stavebný úrad v súlade s 
§ 
33 ods.2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 
doplnenie a 
uplatniť námietky. 
2 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o zmenev užívaní 
stavby: 
"Prešov -Sidlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla 
v byte 
č. 15, na 8. NP" musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
7111967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke -elektronickej 
tabuli Mesta 
Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehotv. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
~ 
Ing. Jozef Tu k a 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene v užívaní stavby: 
"Prešov-Sídllisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla v byte č. 
15 na 8 .. NP", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
30. 11. z.tl 
dňa ................................................... .. 
~ ' ~·-.J v 
J\.r ·· ~ ... ,., " ~ ~ 1 ~ 
7----"7' 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene v užívaní stavby: 
"Prešov -Sídlisko Sekčov , Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla v byte č. 
15 na 8.NP", bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)