Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR pod projekt 3 Prešov Aktivita 1".

Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia

30.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73 
Číslo : SÚ/15914/2018-La 
Vybavuje : Bc. D. Liptáková 
e-mail : daniela.liptakova@presov.sk 
ii 051/3100536 
Mesto Prešov 
3 o. 11. za:~) 
080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa:26.11.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou 
sa oznamuje začatie územného konania o predÍžení rozhodnutia o umiestnení 
líniovej stavby: 
"Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR pod projekt 3 Prešov Aktivita l". 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ,OZ Košice so sídlom Ďumbierska č. 14 
Košice, podal dňa 12.11.2018 na stavebný úrad žiadost' 
o predÍženie platnosti územného 
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: prioritné preventívne potipovodňové opatrenia v SR 
Pod 
projekt 3 Prešov -Aktivita l", v katastrálnych územiach Prešov a Haniska. 
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: Prioritné preventívne 
protipovodňové 
opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -Aktivita l", vydal dňa 22.11.2006 tunajší stavebný 
úrad pod 
č. P/2006/301-Tu. 
Mesto 
Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení 
jeho zmien a doplnkov 
podľa § 26 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok") a v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, 
oznamuje všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného 
konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnou vyhláškou a 
súčasne nariaďuje na 
prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 
23.01.2019 o 9.30 hod. 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarková 26 
v zasadacej miestnosti na l. poschodí č. 21 7 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné 
nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania 
na MsÚ v Prešove, 
stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 302, na základe 
vopred dohodnutého 
termínu. 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej 
môžu 
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. 
Ak účastník konania 
chce nahliadnuť do žiadosti o predÍženie platnosti územného 
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Prioritné preventívne 
potipovodňové opatrenia v SR 
Podprojekt 3 Prešov-Aktivita l", v katastrálnych územiach Prešov a Haniska, je potrebné 
sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 536. 
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa§ 36 ods. l stavebného zákona môžu účastníci územného konania svoje námietky a 
pripomienky k návrhu 
uplatniť najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim 
neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje, že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po územnom 
konaní stavebný úrad neprihliadne. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje 
pripomienky a námietky 
účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov 
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas je povinný požiadať stavebný úrad o 
primerané predÍženie lehoty. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného 
konania neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad 
bude 
mať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o predÍžení platnoti 
územného rozhodnutia inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 
26 ods. 2 zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke
elektronickej 
tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, ked' došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci 
pracovný deň. 
...-,, r 
l
~~ 
( ··-,, __.--· l 
_ ___,.,""'' \) 
Ing. Joz fTuka 
vedúci stavebného úradu 
Ú radný záznam : 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o predÍženie 
platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: 
Prioritné preventívne 
potipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -Aktivita l", v katastrálnom území 
Prešov 
bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov. 
3 o. r1. za:~ 
dňa .................................................... . 
" ~-
o~:; al 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o predÍženie 
platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: 
Prioritné preventívne 
potipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -Aktivita l", v katastrálnom území 
Prešov 
bola zvesená na úradnej tabuli mesta Prešov. 
dňa .................................................... . 
{.,r 
Pečiatka a podpis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)