Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster R0-2".

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~ 3. 12. ZJJ 
) ve on~ dlia ________ , 
Mesto Prešov 
Hlavná 73, Prešov 080 Ol Prešov 
Číslo: SÚ/14684/2018-Su V Prešove dňa : 23.11.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predÍžení 
platnosti územného 
rozhodnutia na stavbu: 
"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj-klaster R0-2" 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad vydal pod prot. č. B/13991/2015 -Lr. 
rozhodnutie o umiestnení stavby: "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -klaster R0-
2". 
Mesto Prešov
, 
stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. l zákona číslo 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte iba stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov na základe žiadosti, ktorú podal 
navrhovateľ -žiadateľ Úrad vlády SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava 
predlžuje 
v súlade s ustanovením § 40 odst. 3) stavebného zákona platnosť rozhodnutie o umiestnení 
stavby 
č. B/13991/2015-Lr.: "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj-klaster R0-2" 
do 23.11.2021. 
Opis prebiehajúcich hraníc 
územia: 
Trasa optického kábla je navrhovaná cez katastrálne územia: Rokycany, Žipov, 
Bajerov, K 
vačany (všetky Prešovský VUC, všetky okres Prešov) 
Trasa smer Rokycany -Žipov: 
Napojovací bod (OBTO) sa nachádza v obci Rokycany v budove obecného úradu (operátor 
Slovak Telekom). Z tohto bodu povedie trasa 
podvŕtaním popod cestu II/546 na druhú stranu 
cesty apo 
ľavej strane v súbehu s touto cestou až na koniec obce Rokycany. Na konci obce za 
poslednou križovatkou prejde trasa 
MOK podvŕtaním na pravú stranu cesty II/546 a pokračuje 
v súbehu s touto cestou až do obce Žipov, kde na začiatku obce trasa povedie doprava popri 
miestnej komunikácii, popri cintoríne 
do sadu nad obcou, kde bude trasa MOK ukončená a 
bude umiestnený POP vežokontajner. Na trase je projektovaná odbočka do obce Bajerov, 
ktorá bude umiestnená na hranici križovatky ciest 
II/546 a III/5465. 
Trasa smer Rokycany-Kvačany: 
Od projektovanej odbočky, trasa MOK prejde podvŕtaním popod cestu II/5465 a popod 
Kanovský potok a bude 
pokračov
ať po ľavej strane v súbehu s cestou III/5465 k obecnému 
úradu, kde pod 
vŕtaním križuje K vačiansky potok a kde je naprojektovaná odbočka k 
obecnému úradu Bajerov. Trasa 
MOK bude ukončená za obecným úradom Bajerov. 
Od odbočky k obecnému úradu bude trasa MOK pokračovať poza obec až k obecnému 
2 
cintorín u, kde je naprojektovaná odbočka k POP Bajerov. Trasa MOK bude ukončená na 
pozemku obecného cintorína, kde bude umiestnený 
POP technologický kontajner a stožiar. 
Od odbočky k POP Bajerov, pokračuje trasa MOK poza obec Bajerov a pri 
poľnohospodárskych budovách vyustí k ceste III/5465, ktorú križuje podvŕtaním a ďalej 
pokračuje v súbehu s touto cestou po pravej strane až do obce Kvačany k obecnému úradu. 
Trasa 
MOK bude ukončená za obecným úradom Kvačany, kde bude umiestnený POP 
technologický 
kabinet a stožiar na pozemku Obecného úradu K vačany. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ: Úrad vlády SR, Národná agentúra pre siet'ové a elektronické 
služby, Kollárová 8, 917 
02 Trnava podal dňa 22.10.2018 návrh na predÍženie platnosti 
územného rozhodnutia vydaného pod. 
č. B/13991/2015 -Lr., zo dňa 21.10.2015, ktoré 
nadobudlo 
právoplatnosť 23.10.2015 pre stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský 
kraj-klaster R0-2". 
V predloženom návrhu navrhovate!' navrhuje predÍžiť platnost' rozhodnutia o umiestnení 
stavby 
č. B/13991/2015 -Lr "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -klaster R0-2" 
o 36 mesiacov, do 23.11.2021. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad vydal pod prot. 
č. B/13991/2015 -Lr. 
rozhodnutie o umiestnení stavby: "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -klaster R0-
2". 
Trasa smer Rokycany -Žipov: 
Napojovací bod (OBTO) sa nachádza v obci Rokycany v budove obecného úradu (operátor 
Slovak Telekom). Z tohto bodu povedie trasa 
podvŕtaním popod cestu II/546 na druhú stranu 
cesty apo 
ľavej strane v súbehu s touto cestou až na koniec obce Rokycany. Na konci obce za 
poslednou križovatkou prejde trasa 
MOK podvŕtaním na pravú stranu cesty II/546 a pokračuje 
v súbehu s touto cestou až do obce Žipov, kde na začiatku obce trasa povedie doprava popri 
miestnej komunikácii, popri cintoríne 
do sadu nad obcou, kde bude trasa MOK ukončená a 
bude umiestnený 
POP vežokontajner. Na trase je projektovaná odbočka do obce Bajerov, 
ktorá bude umiestnená na hranici križovatky ciest II/546 a IIV5465. 
Trasa smer Rokycany-Kvačany: 
Od projektovanej odbočky, trasa MOK prejde podvŕtaním popod cestu II/5465 a popod 
Kanovský potok a bude 
pokračovať po ľavej strane v súbehu s cestou III/5465 k obecnému 
úradu, kde 
podvŕtaním križuje Kvačiansky potok a kde je naprojektovaná odbočka k 
obecnému úradu Bajerov. Trasa 
MOK bude ukončená za obecným úradom Bajerov. 
Od odbočky k obecnému úradu bude trasa MOK pokračovať poza obec až k obecnému 
cintorín 
u, kde je naprojektovaná odbočka k POP Bajerov. Trasa MOK bude ukončená na 
pozemku obecného cintorína, kde bude umiestnený 
POP technologický kontajner a stožiar. 
Od odbočky k POP Bajerov, pokračuje trasa MOK poza obec Bajerov a pri 
poľnohospodárskych budovách vyustí k ceste III/5465, ktorú križuje podvŕtaním a ďalej 
pokračuje v súbehu s touto cestou po pravej strane až do obce Kvačany k obecnému úradu. 
Trasa 
MOK bude ukončená za obecným úradom Kvačany, kde bude umiestnený POP 
technologický kabinet a stožiar na pozemku Obecného úradu Kvačany. 
Uvedeným dňom sa začalo konanie vo veci predÍženia platnosti uvedeného územného 
rozhodnutia. 
3 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení n. 
p. l ďalej v texte stavebný zákon/, podľa§ 36 odst.l) stavebného zákona oznámil 
účastníkom územného konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci predÍženia 
uvedeného právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu 
"Realizácia optických sietí: 
Prešovský 
kraj-klaster R0-2". 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad súčasne v súlade s § 36 odst.2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho noviel 
upustilo od ústneho pojednávania a 
určilo lehotu 7 dní od doručenia oznámenia o začatí 
konania pre uplatnenie námietok. 
V rámci určenej lehoty neboli doručené žiadne námietky od účastníkov konania. 
Toto správny úkon bol v súlade 
so zákonom NR SR č. 145/1995 z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov spoplatnený 
podľa položky 59 písm. b) -
predÍženie platnosti územného rozhodnutia sumou 
20,00 €. Správny poplatok bol zaplatený 
bankovým prevodom Mestu 
Prešov. 
Stavebný úrad po posúdení predloženého návrhu na predÍženie platnosti územného 
rozhodnutia B/13991/2015 -Lr 
zo dňa 21.10.2015 stavby "Realizácia optických sietí: 
Prešovský 
kraj-klaster R0-2" na základe výsledkov konania rozhodol vo veci tak, ako je 
to uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predÍžení platnosti územného 
rozhodnutia, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Mesta 
Prešov, obce Rokycany, obce Žipov, obce Bajerov a obce Kvačany a zverejnená na 
internetovej stránke Mesta 
Prešov, obce Rokycany, obce Žipov, obce Bajerov a obce Kvačany. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s§ 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní 
podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 
54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. Andrea 
Turčanová 
Primátorka mesta 
4 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .......... ~ .. LJ2... .. 2TJ .................. . 
Hlavni č. 73 
O O Ol PRE Š O V 
-l-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Rokycany 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Rokycany 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Žipov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Žipov 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Bajerov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Bajerov 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
5 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Kvačany 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Kvačany 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
1
--
-~
-
r;
~------
-
-
·
r----
· 
. 
_l 
! 
l 
l 
.l 
! 
l 
l! 
:l 
l! ' 
l: . 
~ 
fL____jJ 
u~ 
!L__U 
J_ 
~ 
"-· 
_b 
L__L 
u_u 
u 
u--
. 
u 
~
-Ll 
. 
..!.........l 
~~
-
-· 
-
-
-
-
j_
,_ 
.. 
L_
, 
IL-
-
-
~ 
L
--
.11 
--
! 
L 
o<r.:.>;-· 
... 
.. 
Klaster 
R0-2
, 
Prešovský 
kraj 
·
·v·,··ia 
-
'qli
_n
;~:my 
-
~ 
.
........ 
~-
--
. 
··. 
' 
.--
-
·-
,i
~
·· 
... 
_ 
Ci!-.
~
•
-,
.
·:
:;.
·
nslii. 
b
~
ov
.:..
-v<s:·
<:
:-
>
·.. 
.._. 
, 
.... 
· · · 
"
''
.c
ľ
\
t 
S· 
; 
.• 
~ 
... 
""' 
_ .
.. 
L
~
,
,-,·
!~
i
'll
_?
k
•y 
. 
. 
-
"·
--
.
,
~~
-
..
.. 
1 
-.....__ 
..... 
..
.
.. 
. . ,, ·
'. 
, 
."·"" 
Jlao.J~9V~Htil~ 
'-
. 
...;..
, 
........_
'""
~
-
..
..
. 
'•, 
/. 
//r' 
-' 
Klaster R0
-2 
~{
--
'
žoval1ly. 
--
,., ' _:, 
/ 
t-1.]ť:l1lO
V 
Operátor Slovak 
Tele
k
om 
premenované 
..
.. 
ťj:~'ii:lľra 
~ 
""
v 
'-
__ 
.... 
~;:::.
:~ 
... 
Kvačany 
.-·· 
1
\liik
hJJ
šoVce .-
l 
'"'!
n •. 
·-
.. 
...._ 
___ 
_ 
·
:
~p
~~\..t 
.. 
Pod P
<:>
st' .
;",
" 
š
a
riš~ 
\ 
l l ' 
JKOI"'
'"" 
l l 
\ 
~y
ca
n
y 
i 
'. 
l 
·-'l 
i 
,_
..,. 
'• 
,
........_ 
(' 
' 
( 
'. 
IF; 
·--
~
-
~
rl"'''' 
'"' 
,J' 
.
... 
J
H\ 
e
a
d~k
e 
Sed 
li 
ce 
......... 
:
4J
t
chá 
Dr 
a;
.,,.._ 
-
. 
, 
-
.. 
· 
' 
:
(:
·-
>
1
~
nov i 
-~
~
-'
:f~a
oli 
,. 
' 
·. 
\
._ 
1:so 
ood
·i 
~
-'tr•lh
nuo
l"' 
DBTO 
Počet 
obyvateľov 
v 
klastri 
ICZUJ 
Názov 
obce 
Okres 
K 
Jaj 
Klas
i
fikác
ia 
Rokyčany 
963 
525502 
Ži
pov 
Prešov 
Prešovský 
BM 
524174 
Bajerov 
Prešov 
Prešovský 
BM 
524701 
K
vačany 
Prešov 
Prešovský 
BM 
--
---
-·-·-
-
_,_ 
--
--
·-
-
L 
1:
3 
soo 
000 
.;: 
...
. 
~ 
r· 
~ 
<r'Y
"'
""'~.-....,
". 
"-
".. 
·. L 
... 
<' 
. 
",
~
...._. 
....
. 
\.. 
...
... 
• 
~, 
J . 
",
.. 
"'-"
' 
l 
. 
·-
·-
-W ---
.
-
~ 
' 
' " 
: 
-.•... 
-~
<
~
-'
·" 
., 
', 
---
.:
i;:, 
\ 
-' 
_ 
_; 
·r,
-. 
..... 
•..• 
h 
-
~
~ 
' ·' " 
.
~
. 
. r 
,~~
-
-:--' 
.
.. 
-
. 
( 
'·
·" 
·
~
·
-··· 
~· 
. 
,..
;· 
. 
,·. 
. 
+
't
' 
. 
-
~ 
{ 
' 
'• 
!! 
,. 
\ 
... 
,, 
"\. 
~
l 
>-·". 
i 
'· 
l· , 
... 
''á
.:>
;;
::·
.
f' 
.1' 
' 
,: •••• ,, 
.. 
< 
....
..
.. 
'· 
-, 
~-: 
<
::í
J?tc ;, ( 
(' 
, " ' ,
,;
/ 
-\
. 
'; 
·' 
,_
,
.,; 
. 
~~
-
. 
~ 
,..~
" 
. 
\. 
--
··t 
.. 
, 
... 
, 
~ 
"" "
~
' 
.
.. 
\
.
~
.·> 
~. 
~ 
.J 
•• 
/•·-J'' 
~' 
'4
. 
."'i 
.".
. 
i 
) 
·. 
J 
~ 
\ 
i
···
·-
~ 
.....
. 
ii 
Leg
end
a 
-navrhovaná tr
asa 
optického 
kábla 
• 
BM/POP 
-miesto 
ukončenia 
optického 
kábla 
v obci 
• 
DBTO 
-dostupný bod 
telekomun
i
kačného 
operátora 
Poč. 
ob. 
v 
obci 
Latitude 
Longitude 
DÍžka 
MO
K [km] koeficient 
KK
K 
48
.
960289 
21.14538 8,2 
22,1 
278 
48.966420 21.086619 
434 
48.956650 21.1184
60 
251 
48
.
944777 
21.087060 
--
--
--
-
t
_. 
__ 
_ 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)