Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster PT-3".

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        : 
-3. n. z:n 
Vyvesené dila _________ , 
7
vesené dň~t --------
Mesto Prešov 
Hlavná 73, Prešov 080 Ol Prešov 
Číslo : SÚ/14685/2018-Su V Prešove dňa: 23.11.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predÍžení 
platnosti územného rozhodnutia na stavbu: 
"Realizácia optických sietí: Prešovský 
kraj-klaster PT-3" 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad vydal pod prot. č. B/13987/2015 -Lr. 
rozhodnutie o umiestnení stavby: "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -klaster PT-
3". 
Mesto Prešov, stavebný úrad príslušný 
podľa § 119 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte iba stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov na základe žiadosti, ktorú podal 
navrhovateľ -žiadateľ Úrad vlády 
SR, Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava 
predlžuje 
v súlade s ustanovením § 40 odst. 3) stavebného zákona platnosť rozhodnutie o umiestnení 
stavby 
č. B/13987/2015-Lr.: "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj-klaster PT-3" 
do 23.11.2021. 
Opis prebiehajúcich hraníc územia: 
Trasa optického kábla je navrhovaná cez katastrálne územia: Petrovany, Záborské, Dulova 
Ves, 
Kokošovce, Zlatá 
Baňia, Abranovce, Žehňa, Lesíček, Tuhrina, Lúčina (všetky Prešovský 
VUC, 
všetky okres Prešov), Opiná (Košický 
VUC, okres Košice okolie). 
Napojovací bod 
(DBTO) sa nachádza v obci Petrovany v budove obecného úradu (operátor 
Slovak Telekom). l tohto bodu povedie trasa MOK podvŕtaním krížom cez dve miestne 
komuuikácie a 
odtiaľ ľavou stranou v súbehu s miestnou komunikáciou smerom k družstvu 
na 
koniec obce Petrovany. 
Trasa smer Zlatá Baňa: 
Od konca obce Petrovany vedie trasa MOK ľavou stranou poľnej cesty až do obce Záborské. 
Na 
začiatku obce prejde trasa MOK podvŕtaním miestnej komunikácie na pravú stranu a 
pokračuje takto popred obecný úrad až. ku kostolu a cintorínu. Pred kostolom trasa MOK 
križuje podvíianim miestnu komunikáciu a ďalej pokračuje ľavou stranou v súbehu s 
miestnym chodníkom pozdÍž oplotenia cintorína až k hlavnej ceste 
III/08611, ktorú križuje 
podvt1:aním 
a pokračuje po ľavej strane v súbehu s touto cestou až ku križovatke s cestou 
III/0685, odkiaľ pokračuje trasa MOK v súbehu s touto cestou po ľavej strane až na koniec 
obce Záborské. 
Obcou Záborské bude trasa MOK iba prechádzať. 
Na konci obce Záborské prejde trasa MOK na pravú stranu cesty III/0685 a pokračuje v 
súbehu s touto cestou až 
do 
obce Dulova Ves ku križovatke s cestou III/0682. Popri tejto 
ceste 
pokračuje trasa MOK pravou stranou až do obce Kokošovce po križovatku s cestou 
III/0686, kde je naprojektovaná odbočka trasy MOK na smer Lesíček, Lúčina. Cez obec 
Dulova Ves trasa 
MOK iba prechádza. Cez obec Kokošovce trasa MOK iba prechádza. Od 
2 
projektovanej odbočky v obci Kokošovce pokračuje trasa MOK smerom do obce Zlatá Baňa 
po pravej strane v súbehu s cestou III/0682. Na konci obce Kokošovce, pri vodnej nádrži, 
križuje trasa 
MOK cestu III/0682 a ďalej pokračuje v súbehu s touto cestou po ľavej strane 
až 
do obce Zlatá Baňa, kde bude trasa ukončená za obecným úradom a kde bude umiestnený 
POP technologický kabinet a stožiar na pozemku Obecného úradu Zlatá Baňa. 
Trasa smer Lesiček, Lúčina: 
Od odbočky v obci Kokošovce na smer Lesíček, Lúčina, pokračuje trasa MOK v súbehu s 
cestou III/0686 po pravej strane cez obec Abranovce 
až do obce Žehňa ku križovatke s cestou 
III/06811. Cez obec Abranovce trasa MOK iba prechádza. Cez obec Žehňa trasa MOK iba 
prechádza. 
Od križovatky s cestou III/06811 trasa MOK pokračuje v súbehu s touto cestou po 
ľavej strane až ku križovatke s cestou III/06812, kde je projektovaná odbočka do obce 
Lesíček. Ďalej trasa MOK pokračuje v súbehu s touto cestou až do obce Lesíček, kde pred 
obecným úradom trasa 
MOK križuje podvŕtaním cestu III/06812 a je ukončená pred 
obecným úradom 
Lesíček. kde bude umiestnený POP technologický kontajner a stožiar na 
pozemku Obecného úradu 
Lesíček. Od odbočky do obce Lesíček pokračuje trasa MOK 
smerom do obce Lúčina podvŕtaním cesty III/06811 a v súbehu s touto cestou po pravej 
strane 
pokračuje až po Obadovský potok, ktorý 
križuje 
podvŕtaním a zároveň trasa MOK prejde na ľavú stranu cesty III/06811 a pokračuje v 
súbehu s touto cestou až po križovatku s cestou III/06813. Cez obec Tuhrina trasa 
MOK iba 
prechádza. 
Od križovatky pokračuje trasa MOK po ľavej strane v súbehu s cestou III/06813 
až 
do obce Lúčina, kde v obci sa trasa rozdelí a jedna vetva bude ukončená pri obecnom 
úrade 
Lúčina a druhú bude ukončená v hornej časti obce pri ihrisku, kde bude umiestnený 
POP technologický kontajner a stožiar na pozemku Obce Lúčina. 
Celková dÍžka projektovanej trasy výkopov pre výstavbu optickej prístupovej siete v riešenej 
lokalite bude cca. 
31 Ian (z toho je prevažná časť trasy navrhovaná v extraviláne 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ: Úrad vlády SR, Národná agentúra pre siet'ové a elektronické 
služby, Kollárová 8, 917 
02 Trnava podal dňa 22.10.2018 návrh na predÍženie platnosti 
územného rozhodnutia vydaného pod. 
č. B/13987/2015 -Lr., zo dňa 21.10.2015, ktoré 
nadobudlo 
právoplatnosť 23.10.2015 pre stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský 
kraj 
-klaster PT -3". 
V 
predloženom návrhu navrhovateľ navrhuje predÍžit' platnost' rozhodnutia o umiestnení 
stavby 
č. B/13987/2015-Lr "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj-klaster PT-3" 
o 36 mesiacov, do 23.11.2021. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad vydal pod prot. 
č. B/13987/2015 -Lr. 
rozhodnutie o umiestnení stavby: "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -klaster PT-
3". 
Opis prebiehajúcich hraníc územia: 
Trasa optického kábla 
je navrhovaná cez katastrálne územia: Petrovany, Záborské, Dulova 
Ves, Kokošovce, Zlatá 
Baňia, Abranovce, Žehňa, Lesíček, Tuhrina, Lúčina (všetky Prešovský 
VUC, všetky okres Prešov), Opiná (Košický VUC, okres Košice okolie). 
Napojovací bod (DBTO) sa nachádza v obci Petrovany v budove obecného úradu (operátor 
Slovak Telekom). 
l tohto bodu povedie trasa MOK podvŕtaním krížom cez dve miestne 
komuuikácie a 
odtiaľ ľavou stranou v súbehu s miestnou komunikáciou smerom k družstvu 
na koniec obce Petrov
any. 
3 
Trasa smer Zlatá Baňa: 
Od konca obce Petrovany vedie trasa MOK ľavou stranou poľnej cesty až do obce Záborské. 
Na 
začiatku obce prejde trasa MOK podvŕtaním miestnej komtmikácie na pravú stranu a 
pokračuje takto popred obecný úrad až. ku kostolu a cintorínu. Pred kostolom trasa MOK 
križuje podvŕtanim miestnu komunikáciu a ďalej pokračuje ľavou stranou v súbehu s 
miestnym chodníkom pozdÍž oplotenia cintorína až k hlavnej ceste III/08611, ktorú križuje 
podvŕtaním a pokračuje po ľavej strane v súbehu s touto cestou až ku križovatke s cestou 
III/0685, 
odkiaľ pokračuje trasa MOK v súbehu s touto cestou po ľavej strane až na koniec 
obce Záborské 
.. Obcou Záborské bude trasa MOK iba prechádzať. 
Na konci obce Záborské prejde trasa MOK na pravú stranu cesty III/0685 a pokračuje v 
súbehu s touto cestou až 
do obce Dulova Ves ku križovatke s cestou III/0682. Popri tejto 
ceste 
pokračuje trasa MOK pravou stranou až do obce Kokošovce po križovatku s cestou 
III/0686, kde 
je naprojektovaná odbočka trasy MOK na smer Lesíček, Lúčina. Cez obec 
Dulova Ves trasa 
MOK iba prechádza. Cez obec Kokošovce trasa MOK iba prechádza. Od 
projektovanej odbočky v obci Kokošovce pokračuje trasa MOK smerom do obce Zlatá Baňa 
po pravej strane v súbehu s cestou III/0682. Na konci obce Kokošovce, pri vodnej nádrži, 
križuje trasa 
MOK cestu III/0682 a ďalej pokračuje v súbehu s touto cestou po ľavej strane 
až 
do obce Zlatá Baňa, kde bude trasa ukončená za obecným úradom a kde bude umiestnený 
POP technologický kabinet a stožiar na pozemku Obecného úradu Zlatá Baňa. 
Trasa smer Lesíček, Lúčina: 
Od odbočky v obci Kokošovce na smer Lesiček, Lúčina, pokračuje trasa MOK v súbehu s 
cestou III/0686 po pravej strane cez obec Abranovce až 
do obce Žehňa ku križovatke s cestou 
III/06811. Cez obec Abranovce trasa 
MOK iba prechádza. Cez obec Žehňa trasa MOK iba 
prechádza. 
Od križovatky s cestou III/06811 trasa MOK pokračuje v súbehu s touto cestou po 
ľavej strane až ku križovatke s cestou III/06812, kde je projektovaná odbočka do obce 
Lesíček. Ďalej trasa MOK pokračuje v súbehu s touto cestou až do obce Lesíček, kde pred 
obecným úradom trasa 
MOK križuje podvŕtanírn cestu III/06812 a je ukončená pred 
obecným úradom 
Lesíček. kde bude umiestnený POP technologický kontajner a stožiar na 
pozemku Obecného úradu 
Lesíček. Od odbočky do obce Lesíček pokračuje trasa MOK 
smerom do obce Lúčina podvŕtanírn cesty III/06811 a v súbehu s touto cestou po pravej 
strane 
pokračuje až po Obadovský potok, ktorý 
križuje 
podvŕtaním a zároveň trasa MOK prejde na ľavú stranu cesty III/06811 a pokračuje v 
súbehu s touto cestou až po križovatku s cestou III/06813. Cez obec Tuhrina trasa 
MOK iba 
prechádza. 
Od križovatky pokračuje trasa MOK po ľavej strane v súbehu s cestou III/06813 
až 
do obce Lúčina, kde v obci sa trasa rozdelí a jedna vetva bude ukončená pri obecnom 
úrade 
Lúčina a druhú bude ukončená v hornej časti obce pri ihrisku, kde bude umiestnený 
POP technologický kontajner a stožiar na pozemku Obce Lúčina. 
Celková dÍžka projektovanej trasy výkopov pre výstavbu optickej prístupovej siete v riešenej 
lokalite bude cca. 
31 km (z toho je prevažná časť trasy navrhovaná v extraviláne 
Uvedeným 
dňom sa začalo konanie vo veci predÍženia platnosti uvedeného územného 
rozhodnutia. 
Mesto 
Prešov, príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení 
n. p. l ďalej v texte stavebný zákon/, podľa§ 36 odst.l) stavebného zákona oznámil 
účastníkom územného konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci predÍženia 
uvedeného právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu 
"Realizácia optických sietí: 
Prešovský 
kraj-klaster PT-3". 
Mesto Prešov
, 
príslušný stavebný úrad súčasne v súlade s § 36 odst.2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho noviel 
4 
upustilo od ústneho pojednávania a určilo lehotu 7 dní od doručenia oznámenia o začatí 
konania pre uplatnenie námietok. 
V rámci určenej lehoty neboli doručené žiadne námietky od účastníkov konania. 
Toto správny úkon bol v súlade so zákonom 
NR SR č. 145/1995 z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov spoplatnený 
podľa položky 59 písm. b) -
predÍženie platnosti územného rozhodnutia sumou 
20,00 €. Správny poplatok bol zaplatený 
bankovým prevodom Mestu 
Prešov. 
Stavebný úrad po posúdení predloženého návrhu na predÍženie platnosti územného 
rozhodnutia B/13987/2015 -Lr zo 
dňa 21.10.2015 stavby "Realizácia optických sietí: 
Prešovsl{ý kraj -klaster PT -3" na základe výsledkov konania rozhodol vo veci tak, ako je to 
uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predÍžení platnosti územného 
rozhodnutia, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a 
podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Mesta 
Prešov, obce Petrovany, obce Záborské, obce Dulova Ves, obce Kokošovce, obce Zlatá 
Baňa, obce Abranovce, obce Žehňa, obce Lesíček, obce Tuhrina, obce Lučina a obce Opiná 
a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov, obce Petrovany, obce Záborské, obce 
Dulova Ves, obce Kokošovce, obce Zlatá 
Baňa, obce Abranovce, obce Žehňa, obce Lesíček, 
obce Tuhrina, obce Lučina a obce Opiná. 
Posledný 
dei1 tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení 
jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní 
podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie Je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. Andrea 
Turčanová 
Primátorka mesta 
5 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Petrovany 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Petrovany 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Žáborské 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vere
jná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Žáborské 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Dulova Ves 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Dulova Ves 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
6 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Kokošovce 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa 
oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Kokošovce 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Abranovce 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Abranovce 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Zlatá Baňa 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Zlatá Baňa 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
7 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Žehňa 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Žehňa 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Ú
radný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Lesíček 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Lesíček 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Tuhrina 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Tuhrina 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Lúčina 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Lúčina 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
8 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Opiná 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Opiná 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
.'
' 
• 
111 
111 
l 
-
__\
l
yd
urn
m
J
~c. 
.. 
() 
' 
"'" .• l 
:' 
/ 
>
<ll
(•
:).;ik 
l // 
"' 
' 
-;-,.,rini< 
... 
,,/) 
.. 
·
/· 
--
'
-"
· 
adnti
cc. 
::>j )
\..
_ 
···
-\ 
l 
' 
-
: •j 
:•
T
·~;
;;, 
:;
,... 
l 
\ 
:, 
/i ď 
\ 
/; 
·--
\ 
(/1
=!
11isl-' 
.. 
· 
.... 
~ 
_ 
( 
... 
-,, 
": 
:-
11
)'
S
i
ť.
lar; 
''ú 
; 
.. 
1, 
~ 
' 
/, 
l 
l 
r 
1:, 
l 
'l
!· 
l 
'
.
F
Yt
~
.(
• 
-: 
l 
r' 
i
.
1ó
c
~
rnl
ô
ll
y
· 
l . 
;
·. 
.'
(
/
ťf"' 
P
~
f[
~
e4i
my
rovany 
. 
! 
l,; 
l 
..... 
'l 
C:·i
?l
'"i" 
~ 
_,; 
V..5 
.._ 
.. 
.....-.\ 
~V
Il. 
1: , 
! ;' 
l '\.1 
·, 
'•\• ·-i 
I·
·'L 
..... :! 
(,_
· 
r 
. 
i 
_, 
,_,( 
cc 
~ 
. 
( 
~ 
; . 
}
Y
~" 
,. 
--
. 
, 
·\ 
~
; 
·
-·
''\
-{, 
.. 
t"'·
"ov 
.::=-:-
.... 
:
}l
':.
·'~
nVc
e 
. 
J 
; 
J:
.'
· 
c_
' 
' 
.... 
:'(f
"s--v·, 
!.{
,.,
...
.... 
~ 
•. ,,
... 
~ 
r· 
Klaster 
Operátor 
DBTO 
PT-3 
Slovak 
Telekom 
Petrovany 
_i
, 
,
;:
•~ 
.. 
; 
Nr 
N
te
rc
:~ 
.: 
.f
-
-
~ 
;_ 
l . ' 
:
.V
Iir
i
<OVI. 
r 
[·
,. 
Počet 
obyvateľov 
v klastri 
870 
----
-
-
-
-
-
..
".
, 
.. 
Klaster 
PT-3, 
Prešovský 
kraj 
\ 
' 
v :·. 
J 
Dur 
1 
,r
:
.,.
f~
e
n 
l1 
:! 
i 
l; 
/ 
,:
----
·, 
,r r· 
_.\·
s. 
... 
·· 
\ 
i 
f
/:
· 
~
1:150000 
ICZUJ 
Náz
ov 
obce 
Okres 
Kraj 
Klasifikácia 
525448 
Záborské 
Prešov 
Prešovský 
ŠM 
524387 
Dulova 
Ves 
Prešov 
Prešovský 
ŠM 
524662 
Ko 
košov 
ce 
Prešov 
Prešovský 
ŠM 
525472 
Zlatá 
Baňa 
Prešov 
Prešovský 
BM 
524158 
Abranovce 
Prešov 
Prešovský 
ŠM 
525499 
Žehňa 
Prešov 
Prešovský 
ŠM 
524751 
Lesíček 
Prešov 
Prešovský 
BM 
525332 Tuhrina 
Prešov 
Prešovský 
ŠM 
524808 
Lúčina 
Prešov 
Prešovský 
BM 
, 
... 
;~'"'l 
'.../"\ 
./ 
,. 
~ 
.
... 
~ 
~ 
~
· 
. 
~ 
~ 
•. 
",
· ' 
' 
... 
..J"'
·
~ 
""""""'"' 
..... 
-
.... 
, 
t 
../... 
. 
•l 
:',J",.,. 
"..:;. 
\'"'-. 
( 
•' 
... 
J' 
_ •. 
Í __ 
l 
·, 
1. • 
-v 
.. 
-
'\ 
__.l 
::r
·-: 
-
~"'
"
' -
~ 
~ 
. 
' 
' 
··-' 
l_ 
;:J
:"~...J 
,,.
;
,; 
• , 
·~ 
j' 
-..
_,_.
v:
."_ 
·~
·
'{~ 
:~ 
··
~· 
. ; " _, 
'"l.__ 
. .. 't'l'"'''-"
J.
· 
.L. 
.. 
--
..... 
_.."l 
-
-
'f~ 
.-. 
\. 
. 
l 
~ 
..
... 
r 
...
. " ,.. 
_.... 
-
~-1 
, 
: 
_l 
\ "'\..) 
.. 
lt5J 
' 
.·/. 
..., 
..
....... 
vJ'>. 
~
,._ 
'( 
., 
. 
)• 
( 
.. 
'' 
. 
~
-
· 
,-
~
~
. 
,.r~·
.._:
](
l·,.
.
:
. 
, 
.. 
·,, .
.....
. "';í
....-
:. 
ť 
\ ':" '
.._:
\ 
.;.:J
· 
>-
:r 
' 
-· 
,./ 
·
·
·~·>
: 
',
,, 
;· . 
~ 
~ 
':~·~
:
·'
. 
. . 
\. . \ 
1
~ 
;.;::;-
k
·~
--
'1
~
-
-
-
---'";' 
·
"" 
;~ 
·:,
: 
-
~
_
.J
.ŕ 
~,~
, 
.,__ 
..
. 
:' 
~
~
~ 
.... 
r 
~ 
<...
".....~<-
~ 
.... 
-• 
t · 
-·
· 
.. 
-, 
f\
\: 
~
~ 
') 
'• 
'"
'
''
'' 
~ 
. "
.. 
-
"'""' 
. ' \ 
l 
\ 
' 
' 
\ 
)
-...._ 
~
~
--
1:3 
soo 
000 
Legenda 
-
navrhovaná 
tr
asa 
optického 
kábla 
• 
BM/POP 
-
miesto 
ukončenia 
optického 
kábla 
v o
bci 
DBTO 
-
dostupný 
bod 
t
e
l
ekomunikačného 
operátora 
o 
ŠM-
šedé 
miesto 
nachádzajúce 
sa 
na 
navrhovanej 
tra
se 
Poč. 
ob. 
v 
obci 
Latitude Longitude 
DÍžka 
MOK 
[km] koeficient 
KKK 
48
.
922488 
21.260791 
31,4 93,8 
626 
48.946112 21.289405 
806 
48.952535 
21.306380 
754 
48
.
945643 
21.337436 
426 
48.950506 21.418403 
633 
48.932688 21.344151 
1001 
48.917048 21.341920 
283 
48
.
917790 
21.383944 
471 
48
.
897583 
21.406875 
l 
161 
48
.
890710 
21.431197 
-
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)