Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Za Kalváriou a ul. Dúhová, Záhradkárska osada Jahoda v termíne 26. apríl 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        VD 
Váš h~t 
islo/.w dňa 
Naše číslo· 
Vybavuje 
l elefón/E-mail 
Miesto/lJiltum 
Vážený zákazník, 
l 
3/162278/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/06.04.2018 
3/162278/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -celá ul. Za Kalváriou a ul. Dúhová, Záhradkárska osada Jahoda. 
v termíne 
26. apr~ 2018 od 07:20 h do 16:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej 
sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej 
obci. Údržba je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny 
v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní 
budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučn<i, a.s 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spo~otnoSťJe " "p ">a~á v Obdmdnom 
rog15tro Uk<esneho súdv Ko;icel, 
oOJ:ol So, vluiko 1411/V 
tto 36 ~99 J61, o•t 202.tos2991 
:(DPH SK20220S29~7 
Bonkove >POJ>~•• Cit<bank [urope plc, 
pobo<-<• zohr;;r.,[nej boflky, 
C. u· 2008480108/tll:iO 
l BAN· 5K07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC· UTI SK BA 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)