Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -3. 1Z. 28~1 
Vyvesené di1a----------
": rc:~ré dií~ -----------
Mesto Prešov 
Hlavná 73, Prešov 080 Ol Prešov 
Číslo : SÚ/14683/2018-Su V Prešove dňa : 23.11.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predÍžení 
platnosti územného 
rozhodnutia na stavbu: 
"Realizácia optických sietí: Prešovský 
kraj -klaster SD-3" 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad vydal pod prot. č. B/13990/2015 -Lr. 
rozhodnutie o umiestnení stavby: "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -klaster SD-
3". 
Mesto Prešov, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. l zákona číslo 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte iba stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov na základe žiadosti, ktorú podal 
navrhovateľ -žiadateľ Úrad vlády 
SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava 
predlžuje 
v súlade s ustanovením § 40 odst. 3) stavebného zákona platnosť rozhodnutie o umiestnení 
stavby 
č. B/13990/2015 -Lr.: "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -klaster SD-3" 
do 23.11.2021. 
Opis prebiehajúcich hraníc územia: 
Trasa optického kábla je navrhovaná cez katastrálne územia: Sedlice, Suchá Dolina (všetky 
Prešovský 
VÚC, všetky okres Prešov). 
Napojovací bod 
(DBTO) sa nachádza v obci Sedlice za budovou obecného úradu (operátor 
Slovak Telekom). 
Z tohto bodu povedie trasa MOK v zeleni za 
obecným úradom smerom k 
potoku Viselec, ktorý trasa 
MOK križuje a následne podvŕtaním križuje miestnu 
komunikáciu. Trasa pokračuje proti prúdu potoka a za druhým domom prejde krížom cez 
súkromné pozemky (záhrady) na pole 
po ktorom pokračuje poza záhrady až k hlavnej ceste 
číslo III/5463 ďalej pokračuje v súbehu s touto cestou smerom do obce Suchá Dolina. 
V strede obce Suchá Dolina je trasa MOK projektovaná podvŕtaním 
cez miestnu 
komunikáciu, následne križuje Kuncov potok a pokračuje proti toku potoka na koniec 
kultúrneho domu kde bude trasa 
ukončená pred kultúrnym domom Suchá Dolina, kde bude 
umiestnený 
POP technologický kontajner a stožiar na pozemku a budove Obce Suchá Dolina. 
Napojovací bod 
(DBTO) sa nachádza v katastri obce Sedlice na parc. č.353/2 . Pripojenie 
optickej siete NASES klaster SD 3 bude realizované z existujúceho technologického uzla 
operátora Slovak Telekom a.s 
.. Technológia DBTO spoločnosti NASES bude inštalovaná v 
novoosadenom 
rozvádzači /rozmer 0,6xlx0,4rn/ /š x v x hl ,ktorý bude inštalovaný na fasáde 
budovy v mieste uzla Slovak Telekomu. 
2 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ: Úrad vlády SR, Národná agentúra pre siet'ové a elektronické 
služby, Kollárová 8, 917 
02 Trnava podal dňa 22.10.2018 návrh na predÍženie platnosti 
územného rozhodnutia vydaného pod. 
č. B/13990/2015 -Lr., zo dňa 21.10.2015, ktoré 
nadobudlo 
právoplatnosť 23.10.2015 pre stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský 
kraj-klaster SD-3". 
V predloženom návrhu navrhovateľ navrhuje predÍžiť platnosť rozhodnutia o umiestnení 
stavby 
č. B/13 990/2015 -Lr "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -klaster SD-3" 
o 36 mesiacov, do 23.11.2021. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad vydal pod prot. 
č. B/13990/2015 -Lr. 
rozhodnutie o umiestnení stavby: "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -klaster SD-
3". 
Napojovací bod 
(DBTO) sa nachádza v obci Sedlice za budovou obecného úradu (operátor 
Slovak Telekom). Z tohto bodu povedie trasa MOK v zeleni za obecným 
úradom smerom k 
potoku Viselec, ktorý trasa 
MOK križuje a následne podvŕtaním križuje miestnu komunikáciu. 
Trasa 
pokračuje proti prúdu potoka a za druhým domom prejde krížom cez súkromné 
pozemky (záhrady) na pole po ktorom 
pokračuje poza záhrady až k hlavnej ceste číslo 
IIV5463 ďalej pokračuje v súbehu s touto cestou smerom do obce Suchá Dolina. 
V strede obce Suchá Dolina je trasa MOK projektovaná podvŕtaním cez miestnu 
komunikáciu, následne križuje Kuncov potok a 
pokračuje proti toku potoka na koniec 
kultúrneho domu kde bude trasa 
ukončená pred kultúrnym domom Suchá Dolina, kde bude 
umiestnený 
POP technologický kontajner a stožiar na pozemku a budove Obce Suchá Dolina. 
Napojovací bod 
(DBTO) sa nachádza v katastri obce Sedlice na parc. č.353/2 . 
Pripojenie optickej siete 
NASES klaster SD 3 bude realizované z existujúceho 
technologického uzla operátora 
Slovak Telekom a.s .. Technológia DBTO spoločnosti NASES 
bude inštalovaná v novoosadenom rozvádzači /rozmer 0,6x1x0,4m/ /š x v x hl ,ktorý bude 
inštalovaný na fasáde budovy v mieste uzla 
Slovak Telekomu. 
Uvedeným 
dňom sa začalo konanie vo veci predÍženia platnosti uvedeného územného 
rozhodnutia. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad 
podľa § 119 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení 
n. p. l ďalej v texte stavebný zákon/, podľa§ 36 odst.l) stavebného zákona oznámil 
účastníkom územného konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci predÍženia 
uvedeného právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu 
"Realizácia optických sietí: 
Prešovský kraj-klaster SD-3". 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad súčasne v súlade s § 36 odst.2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho noviel 
upustilo od ústneho pojednávania a 
určilo lehotu 7 dní od doručenia oznámenia o začatí 
konania pre uplatnenie námietok. 
V rámci určenej lehoty neboli doručené žiadne námietky od účastníkov konania. 
Toto správny úkon bol v súlade 
so zákonom NR SR č. 14511995 z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov spoplatnený 
podľa položky 59 písm. b) -
predÍženie platnosti územného rozhodnutia sumou 
20,00 €. Správny poplatok bol zaplatený 
bankovým prevodom Mestu Prešov. 
3 
Stavebný úrad po posúdení predloženého návrhu na predÍženie platnosti územného 
rozhodnutia B/
13 990/2015 -Lr zo dňa 21.1 O .2015 stavby "Realizácia optických sietí: 
Prešovský kraj -klaster 
SD-3" na základe výsledkov konania rozhodol vo veci tak, ako je 
to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predÍžení platnosti územného 
rozhodnutia, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Mesta 
Prešov, obce Sedlice a obce Suchá Dolina. a zverejnená na internetovej stránke Mesta 
Prešov, obce Sedlice a obce Suchá Dolina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia 
oznámenia o začatí územného konania. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne 
na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s§ 54 odst. l) zák. č. 7111967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
4 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Sedlice 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Sedlice 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Suchá Dolina 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Suchá Dolina 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
:~ 
! 
~~~ 
~
-
~
_1 
/ 
' -l 
u~ 
-
~G
~'JJ
'' 
Zipov 
..
.. 
~
;:~::.. 
.
.. 
·· 
l 
. 
l 
L: 
... 
#-
----
=. 
~
vacany 
Kva
an
y
, 
~ 
l 
\L 
___.l
. 
, 
.. 
\ 
• 
_
B.qj
~~)á
rov 
:U 
il 
J 
.. 
~
~ 
u 
~ 
\. l' 
___.. 
,l 
L 
[_ 
.......... 
_. 
... 
j_l: 
u 
l~ 
L
_
~
· 
• .$. 
... 
1' 
_
l· 
l !_ 
L 
• L. 
Klaster 
SD
-3, 
Prešovský 
kra
j 
l ). 
J· 
l 
,· 
. 
. 
..__ 
.
-
-:-
~
y
ca
~1
Y 
Rokyčany 
' 
1 
.'l 
-
~· 
l 
: 
.... 
~
;-
:
'"'n'", 
•. 
·
~-
l.. 
-
~
[l
OV 
!i· 
.__, 
r"'l 
-
~"''-
·' ·. 
W' 
.J?.,.. 
'""'"\.._./ 
. . \ 
' 
... 
'r, 
·
<:--., 
~ 
. 
. 
. 
;_. 
" 
-·· 
--,_ 
. -" . 
"-"o' 
. ' 
-" 
.. 
' . 
. ' 
-
-, 
• ' • -.
.. 
._
. 
.. 
.: 
.
..
. , -," . > 
. 
" 
_) 
,,_ 
' ' 
--··
--
..;, 
." 
::
o;,
l . 
. 
'• 
l 
·
--
.
··: 
·-; 
l,><. 
. 
-~. 
_
,_
. -
·
~
L 
,
., 
·r _, 
. 
..
.. 
.
.. 
'. 
. 
~, 
~-
~ 
·' 
~:Í
•f'iOlJOV 
· · · 
;;;
a
datň
c
t 
'• 
. J 
,;
· " 
y"'" 
''
"''-·
·· 
,.. 
~-
' 
;-
. 
< ' 
' 
• ·" 
.. 
". ":·
!. 
;.. •, 
'· 
".
· 
l<l
aster 
SD-3 
L_ 
'~llik
hJJš
ovce 
, 
·~
l
c
há
D
r
"'"
·~ 
suchá 
Dolina 
.. 
., 
-, 
--
, 
\ 
} 
,·
?;.
·.:-__, 
~
· 
....
....
....
... 
~
-
~~
~
l 
·' ' 
-~ 
'-. 
Operátor 
DBTO 
Poče
t 
obyvateľov 
v klastri 
ICZUJ 
Názov 
obce 
Slova
k 
Tele
k
om 
Sed 
li 
ce 
200 
'l 
l 
l
'-
\ 
... 
!) 
i \ 
--· 
_ 
.. 
-' 
\, 
F~
u
lb
o
ve
c 
Okres 
\ 
l 
PUst
<é 
Pe
~
\
~ä
r>
' 
\ 'l 
-· 
\, 
'·l 
\....,.... 
1:80 000 
Kraj 
Klasifikácia 
559989 
Suchá 
Dolina 
Prešov 
Prešovský 
BM 
---
----
----
--
L
ege
n
da 
'
~
· 
rN 
-:r· 
-
navrhovaná 
trasa 
optického 
kábla 
1:3 
s
oo 
0
00 
• 
BM/POP 
-
miesto 
ukončen
i.
a 
optického 
káb
la 
v 
obc
i 
• 
DBTO 
-dostupný 
bod 
telekomunikačného 
ope
r
áto
ra 
Poč. 
ob. 
v 
obci 
Latitude 
Long
itude 
DÍžka 
M
OK 
[km] 
koeficien
t 
KKK 
48.918781 21.118068 
2,5 
32
,5 
200 
48.914838 
21.1
4
4823 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)