Mesto Prešov vyhlasuje dobrovol'nú zbierku "Primátorsky punč 2018".

Dobrovol'ná zbierka

03.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                - 3. 12. 
Vyvesené dňa _________ _ 
' 
7r <"prÓI'l;;~----------
Dobrovol'ná zbierka 
Mesto Prešov v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a 
§S ods. l písm. e) zákona č. 583/2004 z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
Vyhlasuje zbierku "Primátorsky punč 2018" 
Účel zbierky: 
Verejnoprospešný 
účel -finančné prostriedky budú použité na pracovnú terapiu a aktivity 
pre 
prijímatel'ov v denných stacionároch zriadených Mestom Prešov 
(pre každého rovnakým dielom): 
l. OZ ďalej, Lesná 42, 080 Ol Prešov 
Usporiadate!' zbierky: 
Mesto 
Prešov, 73, 080 Ol Prešov 
IČO: 00327646 
DIČ: 2021225679 
Miesto konania zbierky: 
V rámci podujatia 
Prešovské vianočné trhy vo vyhradenom stánku na Hlavnej v Prešove. 
Stánok bude označený nápisom "Primátorsky punč" 
Čas konania zbierky: 
Dobrovol'ný príspevok bude zbieraný v čase od 06.12.2018. Bude občanmi vkladaný do 
uzamknutej 
urny, z ktorej budú peňažné príspevky komisionálne vyberané a neodkladne 
vložené na bežný účet mesta Prešov číslo účtu: SK91 7500 

23.11.2018 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)