Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Papp Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov, Jaroslav Imrich Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 02412954/2018 
Dátum: 30.11.20 l 8 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Štefan Papp 
Naposledy sídlo/pobyt: . 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 02343853/2018 zo dňa 26. 11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 
7. 080 Ol Prešov 
Z dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daúového úradu Prešov číslo 
l 02343853/2018 zo 
dňa 26. l 1.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňov)· poriadok) a o zmene a doplnení niektor)·ch 
zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov Hviezdosla\o\a 7. 
080 01 Prešo'' kancelárii č. 21~ 
v úradný·cl1 hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 
zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledn)' deň tejto lehoty sa považuje za deú doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~·~/ 
.................................... · ...... ":-..-.. ...... . 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 
2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ....... 
:;: ....................... do .................................. . 
' 
. 
. 
Číslo: 102365835/2018 
Dátum: 27.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Jaroslav Imrich 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102358118/2018 zo dňa 26.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslava 
7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102358118/2018 zo dňa 26.11.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňo,·om úrade Prešov Hviezdoslava 7, 080 Ol Prešov v kancelárii L 204 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
,. 
~ 
\ 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)