Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "PREŠOV- Magurská č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA STRECHY".

Oznámenie o začatí stavebného konania

04.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Prot. č.: SÚ/15798/2018-Fa 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Vybavuje: Ing. Franková Mária, č. tel. 051/3100 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
l ''' 7n"'1 
_ '1. li. _l)lu 
Vyvesené dila ___ ;;..... _____ _ 
080 Ol Prešov 
V Prešove dňa: 30.11.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"PREŠOV-Magurská č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA 
STRECHY" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením 
§ 117 odst. l) zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná 
dňa 12.11.2018 žiadateľom -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu na 
Ul. Magurská l, 3, 5, Prešov žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: "PREŠOV-Magurská č. 1-5, OBNOV A BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA 
STRECHY", 
miesto stavby -bytový dom na ulici Magurská vchod č. l, 3, 5, Prešov, 
súpisné 
č. 7005, na parcele číslo 14310/48, katastrálne územie Prešov. 
Stavebný úrad 
podľa § 26 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s § 61 
odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetkým 
účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: 
"PREŠOV -MAGURSKÁ č.l-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU 
VÝSTAVBA STRECHY" verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle§ 6lods. 2 stavebného 
zákona od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 
7 pracovných dní odo dňa 
zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule mesta, inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle§ 61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa §61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do 
pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade /Ul. Jarkova 
č. 26, 2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom č. tel. 051/3100 535/. 
Stavebný úrad v súlade s 
§ 
33 ods.2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. 
2 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"PREŠOV -MAGURSKÁ č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA 
STRECHY" musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom 
konaní a podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli mesta 
Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Ing. Joze 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"PREŠOV -MAGURSKÁ č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA 
STRECHY", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
-~ ·; .. . 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"PREŠOV-MAGURSKÁ č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA 
STRECHY", bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)