Stavebné povolenie: "PREŠOV - OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č.7, č.9, č.11 PREŠOV".

Stavebné povolenie

04.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -4. 12. 20~3 
Vyvesené dňa _________ _ 
Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/13626/2018-Fa V Prešove dňa: 19.11.2018 
Vec 
Žiadost' o vydanie stavebného povolenia 
-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 
080 Ol 
Prešov na základe poverenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 
na ulici Ďumbierska 7,9,11 v Prešove. · 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov stavebný úrad podľa § 117ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
žiadosti 
žiadateľa /stavebníka/-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov na 
základe poverenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici 
Ďumbierska 7,9,11 v Prešove /zo dňa 09.05.2018/ o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
pod 
označením: "PREŠOV -OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA 
č.7, č.9, 
č.ll PREŠOV", miesto stavby-objekt bytový dom Ul. Ďumbierska č. 7, 9, ll 
Prešov, súpisné číslo 6866, na pozemku parcelné č. KN C 14302/191, katastrálne územie 
Prešov preskúmal podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní podľa § 62 ods. l 
stavebného zákona s dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Zmena dokončenej stavby pod označením : "PREŠOV -OBNOV A BYTOVÉHO 
DOMU 
NA UL. ĎUMBIERSKA č.7, č.9, č.ll PREŠOV", miesto stavby-objekt bytový 
dom 
Ul. Ďumbierska č. 7,9,11 Prešov, súpisné číslo 6866, na pozemku parcelné č. KN C 
14302/191, katastrálne územie Prešov pre stavebníka Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 
30, 080 Ol Prešov na základe poverenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu 
na ulici Ďumbierska 7,9,11 v Prešove /zo dňa 09.05.2018/ sa podľa § 66 
stavebného zákona 
Obnova zahŕňa: Odstránenie parapetov okien 
Výmena skladby podlahy lodžií 
povoľuje. 
Nové oplechovanie parapetov okien, lodžie 
Montáž nových 
zábradlí 
Inštalácia zatepl'ovacieho systému na fasády 
Inštalácia zatepl'ovacieho systému v suteréne stavby-
strop suterénu 
Nový okapový chodník 
Povrchové úpravy -nátery 
Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad určuje tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou /05.2017/, ktorú 
vypracoval: ARCHITEKTONICKÝATELIÉR Ing. arch. Ján 
Katuščák -autorizovaný 
architekt, 
M. Nešpora č. 39, 080 Ol Prešov ateliér: Moyzesova 55, 080 Ol Prešov 
overenou v stavebnom konaní, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, 
prípadné zmeny sa nesmú 
uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
2. Stavebník zateplenie jestvujúceho obvodového muriva z pórobetónových tvárnic Je 
povinný riešiť uplatnením difúzne otvoreného systému. 
3. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov(§ 
35 ods. l). 
4. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 
z., bezpečnostné predpisy, slovenské technické normy a návody stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
5. Stavebné práce treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
6. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. l písm. d) stavebného zákona. 
7. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác 
v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
8. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
9. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
10. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
ll. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
12. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
13. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
14. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade je povinný 
tieto škody 
nahradiť. 
15. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani neprimerane obmedzované bežné užívanie bytov. 
16. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavebných úprav na stavbe je 
stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch 
a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Prešov o odpadoch. 
,17. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
18. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
19. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
20. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 
resp. na osobitné užívanie /záberu/ verejného priestranstva na umiestnenie stavebného 
zariadenia 
l lešenia, veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej 
techniky/ Mesto 
Prešov-MsÚ Prešov príslušný odbor. 
21. Stavebník pri uskutočňovaní stavebných úprav je povinný postupovať v súlade s 
osobitnými právnymi predpismi a opatreniami 
určenými vo vyjadreniach dotknutého 
orgánu -Okresného úradu Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie -orgánu 
ochrany prírody a krajiny 
pod č. OU-PO-OSZP3-20 18/024369-02 zo dňa 26.06.2018, 
a vypracovaným Odborným posudkom na výskyt chránených druhov živočíchov 
/vypracoval: Ing. Martin Ceľuch, PhD-BAT-MAN, s.r.o., Andraščíkova 618/1, 085 Ol 
Bardejov, miesto a dátum: Bardejov 21/08/2018/ ďalej o odpadoch pod č. OU-PO
OSZP3-2018/024421-02 zo dňa 28.05.2018. 
Stavebník je povinný písomne požiadať stavebný úrad po ukončení stavebných prác na 
stavbe o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií stavebných prác na stavbe doložiť atesty a certifikáty 
všetkých výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe, doklady o bezpečnej prevádzke el. 
rozvodov a zariadení 
ak boli uskutočnené v rámci obnovy bytového domu. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani so strany 
dotknutých orgánov. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ /stavebník/-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov na základe 
poverenia /zo 
dňa 09.05.2018/ vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na 
ulici Ďumbierska 7,9,11 -Prešov podalo dňa 11.09.2018 na tunajšom stavebnom úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: "PREŠOV-OBNOV A 
BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č. 7, č.9,č.ll PREŠOV", objekt bytový dom 
na ulici Ďumbierska č. 7, 9, ll v Prešove, súpisné číslo 6866, na parcele číslo 14308/191, 
katastrálne územie Prešov. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
Tunajší stavebný 
úrad oznámil listom zo dňa 04.10.2018 pod. č. SÚ/13626/2018-Fa 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa 
osobitných predpisov jednotlivo a vzhľadom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom 
účastníkov konania, títo boli o začatí stavebného konania upovedomení formou verejnej 
vyhlášky. Podaná 
žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti, stavebný 
úrad upustil v súlade s 
§61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a od ústneho 
pojednávania. 
V dokladovej časti stavebník doložil: 
-súhlasné stanovisko 
Mesta Prešov MsÚ v Prešove Odboru hlavného architekta mesta zo 
zo 
dňa 06.06.2018 pod č.OHAM/8538/2018, 
-súhlasné stanovisko OR HaZZ v Prešove pod č. ORHZ-POl-939-001/2018 zo dňa 
19.06.2018, 
-vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
zo dňa 26.06.2018 pod. č. OU
PO-OSZP3-2018/024369-02 
+Odborný posudok na výskyt chránených druhov živočíchov 
/21/08/2018/-opatrenia zapracované v bode č. 21 podmienkovej časti rozhodnutia, 
-vyjadrenie 
OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 
/odpady/ 
pod č. OU-PO-OSZP3-2018/024421-02 zo dňa 28.05.2018-opatrenia 
zapracované v bode 
č. 21 podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v§ 62 ods. 
l a 2 stavebného zákona a konštatoval , 
že uskutočnením l ani budúcim užívaním l stavby nie 
sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy 
účastníkov konania. Stavebníci majú k nehnuteľnosti vlastnícke a spoluvlastnícke 
právo-LV 
č. 12452. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj s ním 
súvisiacich právnych predpisov. 
Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom 
zabezpečenia ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe , komplexnosti výstavby , dodržania 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, predpisov a technických noriem, 
požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej 
užívania na životné prostredie ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, 
že žiadateľ -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 
080 Ol Prešov /správca BD/ na základe poverenia /záznam zo schôdze vlastníkov bytov 
anájomníkov bytového domu 
Ďumbierska 7,9,11 -Prešov konanej dňa 09.05.2018, 
uznesenie č.4/ vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Ďumbierska 
č. 7,9,11 v Prešove spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená podľa položky č. 60 písmena 
c) sumou vo výške 100,00 €. Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni Mestského úradu 
v 
Prešove 
dňa 11.09.2018-doklad č. 14/2161/2018. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní l správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na 
Mesto 
Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má podľa ustanovenia § 55 
ods. l správneho poriadku odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe 
správnej žaloby, až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. _.,..... 
l l 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: "PREŠOV
OBNOVA BYTOVÉHO DOMU 
NA UL. ĎUMBIERSKA č.7, č.9, č. ll PREŠOV" bola 
vyvesená na úradnej tabuli Mesta 
Prešov 
" -4. 12. zo~~ 
dna .................................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: "PREŠOV
OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č.7, č.9, č.ll PREŠOV" bola 
zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa ................................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)