Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARFI, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 02407245/2018 
Dátum: 29.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
"'-t'' .,_.!-, 
. "i 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MARFI, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 
l, 080 05 Prešov 
Písomnosť č. l 02140114/2018 zo dňa 05.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102140114/2018 zo dňa 05.11.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l 
Prešov 
v kancelárii 
č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. ?-
/• 
. / 
é''č4 
............ ..< ...................................... .. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: l 0240694 7/2018 
Dátum: 29.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Alexander Lech 
Naposledy sídlo/pobyt: Arm. gen. 
Svobodu 6445/26, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102139845/2018 zo dňa 05.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 02139845/2018 zo dňa 05.11.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/~?~-/ 
.............. z.~:. .. " ............................ .. 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)