Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Za Kalváriou a ul. Dúhová v termíne 27. apríl 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš hst čísla/zo dHa 
Naše číslo: 
Vybavuje. 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dátum 
Vážený zákazník, 
l 
3/162307/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
l(ošice/06.04.2018 
3/162307/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch 
je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -celá ul. Za Kalváriou a ul. Dúhová 
v termíne 
27. aprn 2018 od 07:20 h do 16:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej 
obci. U držba je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na 
ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej 
odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a pod .l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si 
ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen Q 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
r www.vsds.si< 
F +421 55 678-6516 
PoruchoveJ linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31. 042 91 Košice 
Slovenská republ1ka 
Spoloč~osť)O ''pisana v Obchodnom 
reglSl<i Okro•n<iho sudu Košice l 
udd••l So, 
"lo;ko 1411/V 
ILO 
36 
599 361' Dlč· 202201J2997 
IC DPH. 51\l\JUOOl~~ľ 
B•nl<O•é spoJ~nlo Cit•ban< Europe plc, 
pobo<'~<• zol>e.on1inej bonky, 
1 ": 2008480108/8130 
IB/l~: SK07 8130 0000 UU20 0848 0108 
BIC CITJ SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)