Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Lehocký Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Záhradník Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        DANOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 102477746/2018 
Dátum: 
05.12.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Lehocký 
Naposledy 
sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102470644/2018 zo dňa 05.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov, číslo 102470644/2018 zo dňa 05.12.2018 verejnou vyhláškou 
podľa 
§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo 
dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
\\. ,, / 
' .. )" / '-... 
........... ~ .. --~~· ....... 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~ 
.~ .. ~ .............. . 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ......................... · .................................................................. . 
'· " (uviesť miesto vyvesenia) 
--,• • l 
.' • b ~ 
od ................................ do .................................. . 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 102478781/2018 
Dátum: 05.12.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Miroslav Záhradník 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102343069/2018 zo dňa 26.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 02343069/2018 zo dňa 26.11.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
c>známenia na Daií.ovom úrade Prešov . Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 216 
\ 
úradnych hodinách. 
Toto 
oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deú tejto lehoty sa považuje za deú doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
/'") / 
(_/'7~7? 
...................................................... 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 
3 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ............ 
:' . .':. ......... /.·t.~, do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)