Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Daša Bandyová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l 02482215/20 18 
Dátum: 05.12.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Ján Bedaj 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102476126/2018 zo dňa 05.12.2018 je uložená na Daňovom úrade 
Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov 
číslo 102476126/2018 zo dňa 05.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát SI môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 206 
v 
úradn)ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 
zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledn)' deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~· -~< ........... . 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 02524064/2018 
Dátum: 07.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Miroslav Bušek 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102511901/2018 zo dňa 07.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov, číslo 102511901/2018 zo dňa 07.12.2018 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Hviezdoslavova 7. 080 O l PrešoY v úradn~ ch 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ......................................... 
': .. ; ... ;;·:.: .. ~.:.:.!.. ............................. . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
i· Ir (·! 
od ................................ do .................................. . 
' 
. 
< 
Číslo: l 02523633/2018 
Dátum: 07.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Daša Bandyová 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 10251165112018 zo dňa 07.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, číslo 10251165112018 zo dňa 07.12.2018 verejnou vyhláškou 
podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Hviezdoslavova 7. 080 Ol Prešo" v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
~· t 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ 
do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)