Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov-Solivar-prekládka TS Šport, úprava VN a NN".

Oznámenie o začatí územného konania

06.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Číslo: SÚ/5599/2018-Su 
-b 04. 2018 
vyvt::)ene ona _________ _ 
MESTO PREŠO--t'esené dňa-------
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 05.04.2018 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 05113100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"Prešov-Solivar-prekládka TS Šport, úprava VN a NN" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná 
dňa 03.04.2018 žiadateľom-Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prešov-Solivar-prekládka 
TS Šport, úprava VN a 
NN". Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje 
začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania o vydanie stavebného 
povolenia (s vel'kým 
počtom účastníkov konania): "Prešov-Solivar-prekládka TS Šport, 
úprava VN a NN", na pozemkoch parc. č. KN-C 180/8, KN-C 318113, 
KN-C 3296/4, KN-C 
3193/1, K.N-C 90511, KN-E 1358/2, KN-E 1359, KN-E 1360, KN-E 233711, KN-E 128311, 
k.ú. Solivar, verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku v znení jeho noviel /stavebný zákon/, 
ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa 
bude konať 
dňa 03.05. 2018 o 11.
00 
hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, 
v 
zasadacej miestnosti na l. poschodí, miestnost' č. 217 
Do 
podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania 
na Ms Ú v Prešove,. 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred 
dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatnit' 
2 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní stavebný 
úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehotv. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci 
pracovný deň. 
Úradný záznam 
ST/.'! ~ 
Hlavná 73, 080 Oí 
-1' 
,.,1 . 
Ing. JozefTuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. -
S 04. 2018 
Dňa ..................................... . 
!\ip~~~~i.~P;! ~ 
U, 
d · · v · · hl'šk b 1 
· · d · t b 1 t p v 
08·0 01
1 kP 
ľ-t:kš .Q vd · 
ra ny zaznam erejna vy a a o a zvesena z ura nej a u e mes a resov a zvesena z e e 
tr~:~mc ej ura nej 
tabule mesta Prešov 
Dňa ..................................... . 
........... p:~~~r~~~~rz ~ 
08001 PREŠ6~/ 
- 1-
~ 
~~&\~_ 
~~: 
.•. ~·. 
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ 1-1 (VN), l.AHKÁ <NN> 
ZNEČISTENIE OBLASTI : SILNÉ -Z 111. 
VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz 
··~ 
,. 
----NN: 3/PEN "' 400/230 V 50 Hz TN-C 
1
x OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN <STN EN 50522, STN EN 61936-1): 
-ochrana pred priamym dotykom -umiestnením mimo dosahu 
-ochrana pred nepriamym dotykom -uzemnením 
OCHR !É OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41): 
-samočinné odpo je nie napájania 
-dvojitá alebo zosilnená izolácia 
Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuterností 
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
ZOOPOVEDNY 
Ing. Peter Zlaczki 
·/ 
SNJA 
PROJEKTftNT 
VEDÚCI PROJEKTU 
Ing. Peter Zlaczki 
/l/ 
PROJEKT ftNT 
Ing. Peter Zlaczki 
'11 
/ ..... 
VEDÚCI ÚTV AAU 
Ing. Peter Frák 
,c_ _:::>_> 
STAVEBNÍK 
Východoslovenská distribučná a.s. 
o 
MIESTO STAVBY 
Prešov, k.ú Solivar 
9' 
NÁZOV STAVBY 
Prešov-Solivar-prekládka TS Šport, úprava VN a I\IN 
NÁzov VÝKREsu Celková situácia 
STUPEŇ 
ČÍSLO 
ZÍ>J<AZKY 
DÁTUM 
FORMÁT 
MIERKA 
Vvchocloslovenskó distribučnú, íi.s. 
!~ošicť 
~4J· 
~D 
len innogy 
PROJEKT pre SK 
IP-9979 
ČÍSLO VÝKRESU 
10/2017 
5xA4 
1: 50 000 
1: 500 
\ 
/ 
-------· 
.• 
i 
l 
--~·/ 
' .... -~-
"·· 
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ 1-1 (VN>, lAHKÁ <NN> 
ZNEČISTENIE OBLASTI : SILNÉ -Z 111. 
VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz 
----NN: 3/PEN "' 400/230 V 50 Hz TN-C 
/ 
l J l 
lf OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM: 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN <STN EN 50522, STN EN 61936-1): 
-ochrana pred priamym dotykom -umiestnením mimo dosahu 
/ 
o 
9' 
-ochrana pred nepriamym dotykom -uzemnením 
OCHR J 'É OPATRENIA NN CSTN 33 2000-?-4-1): 
-samočinné odpo je nie napájania 
-dvojitá alebo zosilnená izolácia 
Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnutelností 
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
zp~~~~~:~ In . Peter Zlaczki SMJA 
vmúciPRoJEKru In • Peter Zlaczki 
PROJEKT #IT 
VEDÚCJIJTWRU 
ST AVEBIIÍK . 
V' chodoslovenská distribučná a.s. 
MIESTO STAVBY 
Prešov, k.ú Solivar 
NÁZOV STAVBY 
Prešov-So Hvar-prekládka TS Šport, úprava VN a NN 
NÁZOV VÝKRESU 
Celková situácia 
STUPEŇ 
ÍSLO 
ZÍ>J<AZKY 
DÁTUM 
FORMÁT 
MIERKA 
i.: 
.... 
vv~norioslovenskó dis·tribucnG, (l.S. 
~ošim 
len innogy 
PROJEKT re SK 
IP-9979 
ČÍSLO VÝKRESU 
10/2017 
5xA4 
1: 50 000 
1:500 
tel.: •421 (0)55/610 2964 WYI!'I.vsds.sk projekty~vsds.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)