Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným

11.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Dodatok č. l 
k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným 
poskytovatel'om. 
Pôvodné ods. v poradí 11 a 12 sa rušia a vkladá sa nový ods. v poradí ll, ktorý znie: 
" Finančný príspevok môže byť žiadatel'ovi o poskytnutie finančného príspevku v zariadení 
opatrovatel'skej služby, v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári 
poskytnutý 
maximálne 
na 12 miest. FP sa poskytne iba pre občanov s trvalým pobytom v meste Prešov, 
a to iba v zariadeniach, ktorým mesto poskytuje finančný príspevok na základe zmluvy o 
poskytnutí 
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v príslušnom 
rozpočtovom roku." 
V 
Prešove dňa: 29.11.2018 
·~ 
'··~ 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)