Oznámenie o doručení písomnosti Mikulášovi Géczimu bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

13.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
13.12.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení 
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Mikulášovi Géczimu bytom Prešov, 
že mu bola 
doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo 
dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
l 
..... '~g;;::J, 
N:• • 
-~\,,t._,~ 
"""" ' ' ~ 
• l l 
Mgr. v Ľudmila Hale
ková 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)